Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai. Generalforsamlingen er medlemmenes mulighet til å påvirke og bestemme, og engasjere seg i organisasjonens retning og framtid. Her vedtas budsjett og vedtekter og det er valg til organisasjonens styrer og komiteer. Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer i Grafill, men det er kun ordinære medlemmer som har tale- og stemmerett, og som har mulighet for å inneha verv. Dersom man ikke kan stille selv, kan man delegere sin stemme via et fullmaktsskjema. Alle som skal avgi stemme må ha betalt sin kontingent. Innkalling til generalforsamling sendes ut i nyhetsbrev til alle Grafills medlemmer.

Dagsorden #

I henhold til Grafills vedtekter, gjennomføres en generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Valg av to til å underskrive referat og kontrollere avgitte stemmer
3. Kontroll av fullmakt og stemmerett
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden
6. Godkjenning av organisasjonens og fondets årsberetning
7. Godkjenning av årsregnskap for organisasjon og fond, revisjonsberetning og kontrollutvalgets rapport
8. Styrets ansvarsfrihet
9. Orientering om hovedstyrets budsjett
10. Fastsettelse av årskontingent og studentkontingent
11. Innkomne forslag
12. Valg av leder til hovedstyret
13. Valg av medlemmer til hovedstyret
14. Valg av styre til Grafill Fond
15. Valg av medlemmer til valgkomité
16. Valg av kontrollkomité
17. Valg av medlemmer til stipendkomité
18. Valg av revisor
19. Avslutning