Grafill-medlem
For å bli medlem må du ha minimum bachelorgrad innen relevante fag, eller kunne dokumentere minimum tre års relevant arbeidserfaring .
Medlemskap koster kr 990,- per kalenderår.

Student-medlem
Studenter innen relevante fag kan søke studentmedlemskap, studentmedlemskap kan vare i inntil to år etter avsluttet utdanning.
Studentmedlemskap koster kr 390,- per kalenderår.

Assosiert medlem
Assosierte medlemmer kan ikke inneha verv i Grafill.
Assosiert medlemskap koster kr 990,- per kalenderår.

Medlem fritatt
Medlemmer over 67 år og æresmedlemmer er fritatt fra kontingent. Grafill-medlemskap blir automatisk gjort om til Medlem fritatt det året man fyller 67 år.