Grafill-medlem
For å bli medlem må du ha minimum bachelorgrad innen relevante fag, eller kunne dokumentere minimum tre års relevant arbeidserfaring 

Medlemskap koster kr. 1410,- per kalenderår

Student-medlem
Studenter innen relevante fag kan søke studentmedlemskap, studentmedlemskap kan vare i inntil to år etter avsluttet utdanning 

Studentmedlemskap koster kr. 560,- per kalenderår

Assosiert medlem
Assosierte medlemmer kan ikke inneha verv i Grafill.

Assosiert medlemskap koster kr. 1410,- per kalenderår