Hvem kan søke

 • Medlemmer og ikke-medlemmer som oppfyller Grafills kriterier for medlemskap for profesjonelle
   
 • Yrkesaktive innen Animasjon / Bokillustrasjon / Brukeropplevelse / UX / Digital design / Grafisk design / Illustrasjon / Interaksjonsdesign / Kreativ ledelse / Motion Design / Moving Image / Skriftdesign / Strategisk design / Tegneserieskaping / Tjenestedesign
 • Arbeider med fagene våre tilsvarende en 50% stilling eller mer
 • Enkeltpersoner eller enkeltpersoner på vegne av et kollektiv, fellesskap, nettverk (se mer om utbetaling og skatteregler nedenfor)
 • Norske og utenlandske utøvere med fast bopel og aktivt virke i Norge
 • Norske utøvere i utlandet med aktivt virke i Norge

Hvem kan ikke søke

 • Bedrifter, organisasjoner eller foretak
 • Studenter under utdanning
 • Utøvere som har sitt aktive virke hovedsakelig utenfor Norge

Karantene

 • Alle som mottar stipend fra Grafill får en karantenetid før de kan søke på nytt.
 • Karantenetid betyr at du må stå over én eller to søknadsutlysninger – se tabell nedenfor.
 • Karantenetid varierer fra ett til to år, avhengig av størrelse på tildelt beløp.
 • Ingen regel uten unntak: Stipend for utstilling i Grafills hus og Deichman Grünerløkka/Serieteket-stipend er utelatt fra karanteneordningen.
 • Formålet med karantenetid er å sørge for at stipendmidlene kommer flest mulig til gode, og sikre at ikke de samme mottar stipend år etter år.
 • Usikker på når du mottok stipend? Se tidligere tildelinger her.

Utbetaling, skatteregler og rapportering

 • Stipend utbetales to ganger i året (februar og august).
 • Stipendmottakere vil få tilsendt epost med tilsagn og detaljer for utbetaling og rapportering.
 • Tildelte stipend i 2023 må kreves utbetalt senest desember 2025.
 • Kun enkeltpersoner kan søke stipend, og Grafill utbetaler og innberetter tildelte stipend til skattemyndighetene som «Trekkfrie stipend» på den enkeltes personnummer. Stipendene vil fremgå av forhåndsutfylte skattemeldinger.
 • «Trekkfrie stipend» betyr at forhåndsskatt ikke er trukket av beløpet, og mottager er selv ansvarlig for at skatteforholdene er korrekte. Så merk at trekkfritt ikke er det samme som skattefritt. Trekkfritt betyr at Grafill ikke trekker forskuddsskatt og heller ikke beregner arbeidsgiveravgift av ytelsen, men for mottaker vil det likevel regnes som lønn og inngå i alminnelig inntekt og skal beskattes.
 • Dersom en stipendmottager ønsker å gjennomføre stipendet i egen næringsvirksomhet, er vedkommende også selv ansvarlig for alle skatte- og avgiftsrettslige, samt alle bokførings- og regnskapsmessige forhold i den forbindelse.
 • Stipendmottakere i 2023 skal sende inn en sluttrapport til Grafill senest desember 2026. Rapporten skal kort oppsummere hvordan stipendet er benyttet.

Generelle vilkår

 • For å søke stipend må du dokumentere at du er yrkesaktiv innen fagene Grafill representerer. Dette kan du gjøre med cv, vitnemål eller lenke til eget nettsted, portfolio, LinkedIn eller liknende. (For Etableringsstipend nyutdannet må du dokumentere endt utdannelse.)
 • Stipendsøknader må være sendt inn innen fristen for å bli vurdert.
 • Stipendsøknader skal blant annet inneholde en beskrivelse av prosjektets formål, budsjett og begrunnelse for søknad.
 • Det gis ikke støtte til ordinær drift av virksomhet/foretak.
 • Beslutninger er endelige og avslag begrunnes ikke.
 • Grafill skal krediteres ved innvilget støtte der hvor det er naturlig.
 • Stipendmottakere publiseres på en tildelingsliste på Grafills nettside.

Kontakt oss for spørsmål om Grafillstipend og søknadsregler

Eksempler på karantenetider: #