| Grafills hus / Digitalt 14:00
Generalforsamling2023

Grafills generalforsamling 2024

Medlemmer inviteres til Grafills generalforsamling, torsdag 30. mai 2024 i Grafills lokaler i Møllergata 39 i Oslo, det er også mulig å delta digitalt.

Generalforsamling2023

Generalforsamlingen er Grafills øverste myndighet, hvor medlemmene har mulighet til å påvirke og engasjere seg i organisasjonens retning og framtid. Vi ønsker å legge til rette for at så mange som mulig kan følge møtet og avgi stemmer uavhengig av hvor de holder til i landet, det betyr at man kan delta på tre ulike måter:

1. Fysisk deltakelse hos Grafill i Møllergata 39, Oslo.
2. Digital deltakelse på Zoom med mulighet for å ta ordet og avgi stemme (reservert for medlemmer med stemmerett).
3. Strømming av generalforsamling på Vimeo (uten mulighet for å ta ordet eller avgi stemme).

Hovedstyret, ordstyrer og Grafills administrasjon vil være fysisk til stede i Møllergata 39. Alle øvrige medlemmer kan delta fysisk, så langt plassene strekker til og man er påmeldt innen fristen. Vi oppfordrer derfor til tidlig påmelding.

For å delta – enten fysisk eller digitalt – så ønsker vi at medlemmer melder seg på innen 29. mai 2024 kl. 12.00. Meld deg på her

Påmeldingsskjema er nå stengt, send en epost til iwa@grafill.no om du ønsker å delta.

Påmelding er nødvendig for at vi skal kunne sjekke medlemstatus, klargjøre stemmegivning og møtefasiliteter, og redusere matsvinn. På formiddagen 30. mai 2024 sender vi digitale møtelenker til de som er påmeldt innen fristen. Merk at all stemmegivning vil skje gjennom Zoom. Også de som deltar fysisk i Møllergata 39 må ha med smarttelefon/ nettbrett/ bærbar datamaskin for å kunne avgi stemme.

Det følger av Grafills vedtekter punkt 7.4 at «For å ha adgang til og stemmerett på generalforsamlingen, må kontingent være betalt senest én uke før generalforsamlingen avholdes». Merk at det kan ta et par virkedager fra betaling skjer til den registreres i vårt system. Vi anbefaler derfor at du undersøker Min Side for å bekrefte at kontaktinformasjon (særlig e-post) er oppdatert og at kontingent er registrert betalt.

Den foreslåtte løsningen ivaretar de organisasjons¬rettslige kravene til en generalforsamling, og sikrer at kun medlemmer med stemmerett får avgitt stemmer. Samtidig får medlemmer over hele landet mulighet til å delta og avgi stemme, og avstemmingsresultatene foreligger umiddelbart i møtet.

Dersom du skal avgi fullmakt (gi en annen mulighet til å stemme på dine vegne), følger det av vedtektene punkt 11.4 at «Medlem med adgang og stemmerett, jf. pkt. 7.3, kan stemme på vegne av andre stemmeberettigede medlemmer i henhold til fremlagt skriftlig fullmakt. Fullmakten må klart angi fullt navn på fullmaktsgiver og fullmektig, og være signert av fullmaktsgiver. Ingen kan stemme med mer enn to fullmakter i tillegg til sin egen stemme.». For at vi skal klare å håndtere fullmakter i den digitale avstemmingen, må fullmakt som oppfyller kravene være oversendt oss på grafill@grafill.no innen fristen 29. mai 2024 kl. 12.

Tid: Torsdag 30. mai kl. 14.00
Sted: Grafills hus, Møllergata 39, 0179 Oslo
Digitalt: Zoom (for medlemmer med stemmerett) 
Strømming: Vimeo (for medlemmer uten stemmerett)
Påmelding: app.checkin.no/event/73519/...

Sakspapirer #

Innkalling og dagsorden
Grafill regnskap 2023
Grafill Fond regnskap 2023
Revisjonsberetning Grafill 2023
Revisjonsberetning Grafill Fond 2023
Budsjett 2024
Kontrollkomiteens rapport 2023
Innkomne forslag til GF 2024
Valgkomiteens innstilling 2024
Årsberetning 2023
Åpenhetsrapport 2023

Sak 9 og 10: Vedtektsendringer
Sak 9 og 10 Innledning til sakene om nye vedtekter og retningslinjer
Sak 9 Reviderte vedtekter med fotnoter
Sak 9 Reviderte vedtekter uten fotnoter 
Sak 10 a) Kriterier for medlemskap i Grafill
Sak 10 b) Rutiner og saksbehandlingsregler for Grafills valgkomité
Sak 10 c) Regler for valgbarhet, funksjonstid og karantene i Grafills verv
Sak 10 d) Retningslinjer for vurderingskriterier for Grafills verv