Grafill med høringssvar til bokloven

Illustratører må likestilles med forfattere og oversettere og få en lovfestet kollektiv forhandlingsrett om normalkontrakter, og visuell litteratur må anerkjennes i forarbeidene til ny boklov, det er Grafill tydelig på i sitt høringssvar.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre på høringsmøtet om Bokloven hos NFFO tidligere i høst.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre på høringsmøtet om Bokloven hos NFFO tidligere i høst.

Kulturdepartementet sendte 18. august forslag til ny boklov på høring. Grafill mener lovforslaget er godt og helhetlig, og langt å foretrekke fremfor dagens forskrift. Ny boklov vil skape forutsigbarhet på det litterære feltet med styrkede og stabile rammevilkår. Ikke minst vil loven styrke illustratørers rettsstilling i forholdet til konkurranseloven.

I vårt høringssvar fremheves to overordnede ønsker til ny boklov:

1. Illustratører må likestilles med forfattere og oversettere og få en lovfestet kollektiv forhandlingsrett om normalkontrakter. #

Grafill har over flere år arbeidet for at bokillustratører, bokdesignere og tegneserieskapere skal likestilles med forfattere og oversettere når det gjelder muligheten til å forhandle om normalkontrakter og honorar. Som ledd i dette arbeidet innhentet vi en juridisk utredning fra prof. dr. juris Erling Hjelmeng (UiO) og hadde møter med konkurransemyndighetene (Konkurransetilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet). Da Anette Trettebergstuen tiltrådte som Kultur- og likestillingsminister, tok hun umiddelbart bokloven opp fra Departementets skrivebordsskuff. Dette var en utmerket anledning for å fortsette vårt arbeid for lovendring gjennom blant annet møter med Kulturdepartementet og skriftlige innspill høsten 2021. Det var derfor med stor glede vi kunne konstatere at Departementet i forslaget til boklov likestiller illustratører med forfattere og oversettere.

Vårt høringssvar til Departementet støtter helhjertet opp om denne likestillingen. Vi har også med stor takknemlighet registrert stor støtte til Departementets forslag, blant annet fra Bokhandlerforeningen, Dramatikerforbundet, Foreningen !les, Forfatterforeningen, Forfattersentrum, Leser søker bok, NFFO, Norla, NBK og Oversetterforeningen.

2. Visuell litteratur, og det visuelles rolle i litteraturen, bør løftes i forarbeidene. #

I høringssvaret ber vi om at visuell litteratur og det visuelles rolle i litteraturen løftes i forarbeidene. Særlig i forbindelse med omtalen av lovens formål, bør det komme frem at visuell litteratur bidrar til bredde og mangfold i litteraturtilbudet, og sikrer tilgjengelighet for de som strever med skriftspråket. I omtalen av bokloven og litteraturen konsentrerer Kulturdepartementet seg i hovedsak om skriftspråk og bøker der tekst utgjør hovedbestanddelen. Dermed overser Departementet tekstløse bøker og bøker hovedsakelig bestående av illustrasjon.

Les hele høringssvaret fra Grafill her