Nye regler om arbeidsavtaler fra 1. juli

Alle skal ha skriftlig arbeidsavtale. Det gjelder både ved fast og midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor stor stillingsprosent du har. Fra 1. juli 2024 kommer det endringer i arbeidsmiljøloven som skjerper kravene til tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår for arbeidstakere. 

Tekstplakat Paragraf Rod

Av Marie Grønvik, advokatfullmektig i Grafill

I arbeidsmiljøloven er det regler om arbeidsavtaler. Der står det at arbeidsgiveren din skal sørge for at du får en skriftlig avtale, og loven har også regler om hva kontrakten skal inneholde.

NB: Reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidsavtaler gjelder for arbeidstakere. Selvstendig næringsdrivende og oppdragstakere omfattes dermed ikke. Men her kan det av og til være vanskelige grensetilfeller. Ta gjerne kontakt for å diskutere med oss dersom du er i tvil om hva som gjelder for deg.

Vi får nå noen endringer i reglene for arbeidsavtaler. I arbeidsforhold som inngås etter 1. juli, skal de nye kravene til innholdet i arbeidsavtalen gjelde. For de som allerede er ansatt, så kan arbeidstaker kreve at arbeidsavtalen oppdateres i tråd med de nye reglene. 

Når skal du få avtalen #

Fra 1. juli 2024 har du krav på å få den skriftlige kontrakten innen syv dager etter at du begynte i jobben. Hvis du bare skal jobbe i én måned eller kortere, skal det inngås skriftlig avtale med én gang.

Selv om du bare skal være ansatt et sted en kort periode, skal du ha en skriftlig avtale. Muntlig avtale er ikke godt nok. Hvis det likevel skulle vise seg at arbeidsgiveren din ikke sørger for en skriftlig avtale, så betyr det imidlertid ikke at dere ikke har et gyldig ansettelsesforhold.

Dette skal avtalen din inneholde #

I loven står det at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Som minimum skal den inneholde følgende opplysninger (Endringene som gjelder fra 1. juli er markert i kursiv i listen under):

1. Parter 
Det må stå hvem som er arbeidsgiver og arbeidstaker.

2. Arbeidsplassen 
Adressen på det stedet der du skal jobbe. Hvis arbeidsgiveren ikke har en fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal det stå i avtalen at du skal jobbe på forskjellige steder, eventuelt hvorvidt du fritt kan bestemme arbeidssted.

3. Hva du skal jobbe med 
Avtalen må inneholde en beskrivelse av det arbeidet du skal gjøre, eventuelt hva som er stillingstittelen eller arbeidskategorien din.

4. Starttidspunkt 
Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse. Det vil si den datoen du skal starte i jobben.

5. Arbeidsforholdets varighet 
Hovedregelen er at alle skal ansettes fast, og da vil det ikke være noen sluttdato i avtalen. Dersom du er ansatt midlertidig, skal det stå i avtalen hva som er forventet varighet på ansettelsesforholdet. Det må også stå hva som er det rettslige grunnlaget (hjemmelen) for at du er ansatt midlertidig og ikke fast.

6. Prøvetid 
Hvis dere har avtalt prøvetid, skal det stå om det i avtalen. Da skal det blant annet fremgå hvor lang prøvetiden er (maks seks måneder), og hvor lang oppsigelstiden er i prøvetiden (som regel er det 14 dager).

7. Ferie 
Det skal stå i avtalen hvor mye ferie du har krav på i løpet av et år. Dette skal minimum være fire uker og en dag. I tillegg skal det stå hvordan feriepengene beregnes, og hvordan tidspunktet for ferie skal fastsettes, samt eventuell rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver

8. Oppsigelsesfrister 
Oppsigelsestiden skal være minimum 1 måned. Det er mulig – og ofte vanlig – å avtale lengre oppsigelsestid enn dette, men det er ikke lov til å avtale kortere frist. Det er heller ikke lov til å avtale at oppsigelsestiden skal være lenger hvis det er arbeidstakeren som sier opp enn dersom oppsigelsen kommer fra arbeidsgiver. I arbeidsavtalen skal det også opplyses om fremgangsmåte ved oppsigelse. 

9. Lønn 
Det skal stå hvilken lønn som er avtalt, pluss eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke er en del av lønnen. Dette kan for eksempel være pensjonsinnbetalinger, forsikringsordninger, dekning av mobiltelefonutgifter, mv. I tillegg skal det fremgå når og hvordan lønnen utbetales.

10. Arbeidstid 
Lengde og plassering av den daglig og ukentlige arbeidstiden. Det vil si den gjennomsnittlige daglige eller ukentlige arbeidstiden, og når på døgnet du skal jobbe. I typiske kontorjobber er det ofte slik at man jobber 7,5 timer om dagen, mandag til fredag. Dersom du skal jobbe mer sporadisk, og for eksempel noe i helger og på kvelder, eller den daglige eller ukentlige arbeidstiden varierer, må også det fremgå av avtalen.

11. Pauser 
I avtalen må det også stå hvor lange pauser du har.

12. Særlig arbeidstidsordning 
Hvis det er avtalt en spesiell arbeidstidsordning, for eksempel skiftarbeid, redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstidsordning eller lignende, skal det stå i avtalen.

13. Tariffavtaler 
Hvis det er tariffavtale på arbeidsplassen, skal det opplyses om det i arbeidsavtalen. En slik tariffavtale vil da også ha regler som gjelder mellom deg og arbeidsgiver.

14. Innleiers identiet
Hvis du er utleid fra et bemanningsforetak, skal det opplyses i arbeidsavtalen om innleiers identitet i så snart den er kjent. 

15. Kompetanseutvikling
Hvis arbeidsgiver tilbyr kompetanseutvikling, skal det opplyses om dette i arbeidsavtalen. Informasjonsplikten gjelder omfanget av opplæring og generell opplærings- og kompetanseutviklingspolitikk. Det er ikke et krav at det skal listes opp detaljert informasjon om opplæringen og alle opplæringstilbudene. 

16. Ytelser til sosial trygghet i regi av arbeidsgiver
I arbeidsavtalen skal det også opplyses om hvilke ytelser i forbindelse med sykdom, svangerskap, fødsel / adopsjon, yrkesskade / yrkessykdom, førtidspensjon, alderdom, uførhet, arbeidsledighet osv. som dekkes i regi av arbeidsgiver. Det gjelder både ordninger som arbeidsgiver selv administrerer og der det skjer gjennom en tredjepart men hvor arbeidsgiver finansierer det helt eller delvis. Det skal også oppgis navn på de institusjonene som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i forbindelse med dette. 

Sjekk avtalen #

Når du har fått en arbeidsavtale av arbeidsgiveren din, må du gjennomgå den for å sjekke at alt stemmer. Du har rett til å få bistand fra tillitsvalgt eller en annen representant til dette. Hvis det er noe i avtalen som ikke stemmer med det dere har blitt enige om, eller det er noe annet du mener mangler eller er feil, så kan du ta en prat med arbeidsgiveren din og be om å få rettet opp i det. Vi hjelper deg gjerne med å lese gjennom avtalen din. Se lenger ned for kontaktinfo.

Endringer i avtalen #

Arbeidsavtalen setter noen rammer for arbeidsforholdet. Det er likevel viktig å merke seg at ting kan endre seg underveis i et ansettelsesforhold, for eksempel at man får litt andre arbeidsoppgaver, at lengden på et vikariat utvides, at arbeidsgiver flytter kontoret, mv. Noen endringer krever samtykke fra deg som arbeidstaker, mens andre endringer kan arbeidsgiver foreta i kraft i sin styringsrett. Endringene må tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. Også da har du rett til å la deg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant.

Vi kan hjelpe deg #

Dersom du har fått ny jobb og ønsker å få arbeidsavtalen gjennomgått før du signerer, kan du sende den til Marie som er advokatfullmektig i Grafill; marie@grafill.no. Du kan også ta kontakt med Marie dersom du har andre spørsmål knyttet til arbeidsforholdet ditt, for eksempel hvis du lurer på om endringer som arbeidsgiveren din har gjort er lovlige, om rettigheter i forbindelse med permisjon, ferie og sykefravær, spørsmål om permittering og oppsigelse, mv. Som medlem har du rett til inntil to timer gratis juridisk rådgivning per sak.

www.grafill.no/jus
 

Artikkelen ble opprinnelig publisert i januar 2022. Sist oppdatert 11. juni 2024