Undersøkelse bekrefter tøffe tider i designbransjen

Mange byråer har brukt opp reservene sine og er helt avhengig av oppgang i oppdrag for å klare seg. Det er usikre tider for ansatte, flere lever med en trussel om permittering og nedbemanning, selv om byråene strekker seg langt for å beholde dem. Markedet er blitt tøffere og konkurransen hardere. Dette viser Grafills ferske pulsmåling av hvordan bransjen påvirkes av dagens økonomiske situasjon.

Bilde 3000x2000

Grafill har over en lengre periode fått høre mange historier om vanskelige økonomiske tider. Men hva det betyr, og omfanget av det, er vanskelig å uttale seg om på bakgrunn av tilfeldige møter. Vi besluttet derfor tidligere i høst å sende ut en spørreundersøkelse til bransjen med spørsmål om økonomisk tilstand, prising av oppdrag, konkurranse i markedet, sparetiltak og hvordan de generelt opplever situasjonen. Målet var å få kartlagt tilstanden. Vi spurte også en del åpne spørsmål for å få beskrivelser av situasjonen.

Hovedfunn #

Det kom inn 538 svar totalt. Hovedfunnene viser en bransje som er kraftig berørt av dagens økonomi. Fra byråene rapporteres det om færre oppdrag, tøffere konkurranse, det tæres på oppsparte midler og fremtiden er usikker. De minste bedriftene er hardest rammet, og det er også de som opplever minst betalingsvillighet hos kundene. Mange gjør sparetiltak for å kunne beholde de ansatte, og selv om en stor svarprosent rapporterer at de fortsatt er i full jobb, har de mistet mange goder og får ikke lønnsvekst. Selvstendig næringsdrivende og frilansere presses til å senke prisene og lever med et lavere prisnivå enn tidligere. Og de nyutdannede sier det er vanskelig å få relevante jobber i bransjen.

Mange ledere er hardt presset for å overleve #

8 av 10 ledere melder at de er berørt, og hele 42 prosent sier de har færre oppdrag enn tidligere, men fortsatt klarer seg økonomisk. 14 prosent har innført lønnskutt for å spare kostnader. Så mange som 30 prosent har allerede permittert ansatte, eller regner med permitteringer de neste ukene. Kun 17 prosent av daglig ledere og medeiere svarer at bedriften eller firmaet ikke er påvirket av den økonomiske situasjonen.

På spørsmål om økonomien i selskapet svarer over halvparten at de vil klare seg i flere måneder uten oppdrag, mens hele 44 prosent har brukt opp alle økonomiske reserver. Halvparten av respondentene svarer at det er økte kostnader i markedet som gjør dem utsatt.

På spørsmål om konkurransen i dagens marked har blitt mer krevende svarer 86% at de er helt enig eller delvis enig.

Klikk for å se bildet "Bilde2" i full størrelse

På spørsmål om konkurransen i dagens marked har blitt mer krevende svarer 86% at de er helt enig eller delvis enig.

Hele 86 prosent i gruppen daglig leder/medeier melder at konkurransen om oppdrag har blitt mer krevende i dagens marked. 56 prosent sier de bruker enda mer tid på anbudsprosesser enn før.

Når oppdragene minsker og konkurransen i markedet hardner til, gjør det også noe med prisingen av tjenester. Kun halvparten svarer at de har justert prisene etter konsumprisindeks (kpi), men 35 prosent rapporterer om et lavere prisnivå etter pandemien.

De minste bedriftene opplever mest press utenfra om å senke prisene. Flere enn 3 av 5 opplever mindre betalingsvillighet blant kundene. Og 42 prosent svarer at de har lagt seg på et lavere prisnivå for å sikre oppdrag. Noen få har også valgt å ikke ta betalt i håp om at det skulle føre til nye oppdrag.

– Vi ser på effektivitet hele tiden og kutter der vi kan. Vi er omstillingsdyktige og fleksible og jobber kontinuerlig med å innhente nye oppdrag, både i privat og offentlig sektor gjennom anbudskonkurranser. Problemet er at dette er ubetalt arbeid som tar mye tid. Når dette tapet heller ikke kan hentes inn via budsjettene på jobber vi klarer å hanke inn, går lønnsomheten ytterligere ned. Vi har nå sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte.

sitat fra anonym leder
På spørsmål om hvilken sektor de primært får oppdrag fra svarer ledere og medeiere at de får mest fra privat sektor.

Klikk for å se bildet "Bilde1" i full størrelse

På spørsmål om hvilken sektor de primært får oppdrag fra svarer ledere og medeiere at de får mest fra privat sektor.

Ansatte mister goder og bekymret for jobbsikkerheten #

En stor svarprosent (85 prosent) av de som har svart på spørsmål som ansatt, rapporterer at de fortsatt er i full jobb med full lønn. Dette samsvarer med funn fra byråene, som gjør tiltak internt for å beholde de ansatte. De resterende 15 prosent har vært eller forventer å bli permittert, eller har fått varsel om nedbemanning. Selv om det er gledelig at en så stor andel har beholdt jobbene sine, lever mange med usikkerhet og bekymring for stillingen og fremtiden sin.

Svar fra de ansatte bekrefter at det er de minste byråene som er hardest rammet i designbransjen. Når vi sammenligner svar om permittering med størrelse på arbeidsplassen, ser vi at både permittering og nedbemanning skjer mest i de minste bedriftene. Tallene viser også at de minste bedriftene får flest oppdrag fra det private, noe som kan forklare hvorfor de er mest utsatt for svingninger i markedet og mest påvirket av den økonomiske situasjonen. Når det private næringslivet må spare ser vi at det kuttes ned på oppdrag for våre fagområder.

På spørsmål om hvordan arbeidsplassen har håndtert den økonomisk usikre situasjonen varierer naturlig nok svarere fra ansatt til ansatt, men det er noe som gjentar seg. Kutt i goder man tidligere hadde, ingen lønnsvekst og sparetiltak på alt fra datalisenser til kurs- og reisevirksomhet. Det jobbes også for å få nye kunder og alternative inntektskilder. Noen forteller om en åpen kultur hvor de ansatte blir godt informert og inkludert i det som skjer, mens andre lever i en mer uviss og stresset arbeidssituasjon.

– Ledelsen prøver så godt de kan å holde på ansatte og trengt kompetanse, men de har måttet gjennomføre flere runder med permitteringer. Nærmeste ledere er tydelige og transparente i kommunikasjon om at det er vanskelig å nå budsjetter. Til tross for kjipe nyheter er håndteringen god. Har vært med på verre.

sitat fra anonym ansatt

Det svir også for de som jobber alene #

I gruppen som jobber for seg selv, enten som selvstendig næringsdrivende eller som frilanser med inntekt fra oppdrag utenfor ansettelsesforhold, rapporterer 2 av 3 om en minkende oppdragsmengde. Resten sier de har samme eller en økning i oppdragsmengde. Oppdragene kommer i hovedsak fra det private næringslivet (73 prosent), og gruppen opplever at konkurransen om oppdragene har blitt mer krevende i dagens marked (63 prosent).

Nærmere halvparten mener det er økte kostnader som gjør dem utsatt i markedet, mens 58 prosent sier de ikke har justert for konsumprisindeks (kpi). Det kan henge sammen med at når man er en liten aktør i markedet, og samtidig opplever press på å senke prisene sine (39 prosent), velger en del å legge seg på et lavere prisnivå for å sikre oppdrag (37 prosent). Hele 10 prosent sier de har fått henvendelser om gratisarbeid, eller har levert tjenester uten betaling i håp om flere oppdrag.

– Strategien er å nå flest mulig av den kundemassen som ikke påvirkes i stor grad av den økonomiske situasjonen.

sitat fra anonym selvstendig næringsdrivende

Nyutdannede sliter med å få jobb #

Ikke overraskende er det også en tøffere tid for studenter og nyutdannede. Så mange som 73 prosent svarer at økonomisituasjonen har endret hverdagen deres. Av de nyutdannede er 38 prosent fortsatt jobbsøkende, 15 prosent har fått seg jobb eller har valgt å starte for seg selv, og 12 prosent har fått jobb som annet enn de er utdannet for.

– Utrolig vanskelig jobbmarked som nyutdannet. Svaret på så og si alle søknader er at de ikke tør å ansette noen akkurat nå.

sitat fra anonym nyutdannet

Tallet på arbeidsledige kan være stigende #

Antall som svarte på kartleggingen som arbeidsledig er få, derfor er det vanskelig å si noe generelt om denne gruppen. Det som er felles er den korte tiden de har vært arbeidsledig, ofte mindre enn et halvt år, noe som kan tyde på at det har vært en forverring i bransjen siste halvår. Nesten alle er aktivt jobbsøkende, og noen har søkt på over 50 jobber, det sier noe om antall nyansettelser for tiden.

Mange har tatt i bruk kunstig intelligens som verktøy #

Kunstig intelligens påvirker allerede våre fag. Vi ville ha en situasjonsrapport på hvordan respondentene tror sitt arbeid eller bransjen vil endre seg som følge av utviklingen. Det kom inn 269 tekstsvar på spørsmålet, så det er tydelig at dette er noe som engasjerer. De fleste tror KI vil endre fremtidens arbeidsliv, spesielt som et hjelpeverktøy for effektivisering og tidlige idé- og skissefaser, og mange har allerede tatt det i bruk. Den første bekymringsresponsen har lagt seg noe, men mange regner med at det er en naturlig konsekvens at jobber vil forsvinne. De fleste er enig i at det er vanskelig å spå i hvor stor grad det vil påvirke. Mange bekymrer seg også for hvordan KI kan komme til å ramme illustrasjonsoppdragene.

– Til det positive akkurat nå, da det fungerer som et verktøy. Videre vet jeg ikke.

sitat fra anonym respondent

Hva nå? #

Grafill har som oppgave å ivareta medlemmenes interesser i arbeidslivet, og denne ferske rapporten tilsier at vi må snu oss rundt og se hvordan vi kan støtte de vi representerer. Dersom du er rammet av permittering, nedbemanning eller endringer i arbeidsavtalen din, kan du som Grafill-medlem få bistand fra våre advokater. Vi spurte også i kartleggingen om respondentenes konkrete ønsker for tema vi kan belyse, og det ble krysset av for selvledelse, stressmestring, anbudsprosesser, ledelse i krevende tider, regler for permittering eller nedbemanning og jobbsøkerkurs. Grafills hovedstyre har også uttalt at vi må finne veier å påvirke den politiske agendaen for å holde liv i bransjen hvis nedgangstiden fortsetter. Vi er allerede i gang med å planlegge konkrete arrangement rundt anbudsprosesser og ledelse i krevende tider. I vanskelige tider er det kanskje viktigere enn noen gang å samles og stå sammen i et faglig fellesskap. Følg med på grafill.no.

Metode og demografi #

Kartleggingen ble gjennomført i perioden 19. august til 16. september 2023. Vi grupperte respondentene og svaralternativene etter arbeidssituasjon, for på den måten fange opp hvordan ulike deler av bransjen opplever de økonomiske forholdene. Undersøkelsen ble distribuert ut med en lenke via våre kommunikasjonskanaler. Det kom inn 538 svar totalt, som er et representativt utvalg. 402 svarte via nettsiden grafill.no og vårt ukentlige nyhetsbrev. 136 svar kom via sosiale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn). Alle svar er anonymisert.

Arbeidssituasjon
16 prosent daglig leder/medeier
55 prosent ansatt
21 prosent selvstendig næringsdrivende/frilanser
5 prosent student/nyutdannet
3 prosent arbeidsledig

Kjønn
60 prosent kvinner
39 prosent menn
1 prosent annet

Alder
4 prosent under 25
18 prosent 25-29
21 prosent 30-34
18 prosent 35-39
14 prosent 40-44
10 prosent 45-49
8 prosent 50-54
4 prosent 55-59
2 prosent 60-64
1 prosent over 64

Bosted
55 prosent Oslo
17 prosent Viken
8 prosent Vestland
5 prosent Trøndelag
4 prosent Rogaland
4 prosent Innlandet
2 prosent Vestfold og Telemark
2 prosent Agder
1 prosent Nordland
1 prosent Møre og Romsdal
1 prosent Troms og Finnmark

Jobber med / studerer
53 prosent grafisk design
40 prosent digital design / ux-design
21 prosent illustrasjon
14 prosent brukerinnsikt-, testing / ux-research
12 prosent strategisk design / strategisk rådgivning / business design
11 prosent interaksjonsdesign informasjonsarkitektur
9 prosent tjenestedesign
8 prosent motion design / moving image
8 prosent art direction
8 prosent kreativ ledelse
7 prosent animasjon
7 prosent pakningsdesign
5 prosent bokillustasjon
5 prosent prosjektledelse
4 prosent administrasjon / økonomi
3 prosent tegneserie
2 prosent undervisning
Under 1 prosent datavisualisering, infografikk, produktledelse, spill, vfx, annet

Ansatte i virksomheten de jobber i
31 prosent under 10
23 prosent 10-49
10 prosent 50-99
6 prosent 100-299
5 prosent 300-499
3 prosent 500-1000
9 prosent mer enn 1000
13 prosent ikke relevant

Tema og nyttig innhold de er interessert at Grafill bidrar med
43 prosent om stressmestring
41 prosent om selvledelse
37 prosent om anbudsprosesser
29 prosent om økonomi
28 prosent om ledelse
28 prosent om ledelse i krevende tider
21 prosent om regler for permittering
17 prosent om regler for nedbemanning

Funn daglig leder / medeier #

Hvilke konsekvenser har dagens økonomiske situasjon for din bedrift/firma nå?
17 prosent er ikke påvirke
42 prosent har færre oppdrag enn tidligere, men klarer seg
16 prosent regner med permitteringer eller nedbemanning, og 20 prosent har allerede permittert ansatte
14 prosent har innført lønnskutt for å redusere kostnader
10 prosent melder om en oppgang i oppdrag

Har din virksomhet kpi-justert prisene i 2023?
48 prosent ja
52 prosent nei

Hvordan er økonomien i selskapet i dag?
52 prosent vil klare seg i flere måneder uten oppdrag
4 prosent i ett år
44 prosent har tært på alle reserver
Ingen vurderer å slå seg konkurs

Har økonomisituasjonen påvirket deres prising av oppdrag?
29 prosent sier nei
64 prosent opplever press utenfra på å senke prisene
9 prosent henvendelser om gratis jobbing, og 7 prosent har jobbet gratis i håp om at det skulle føre til oppdrag

Siden pandemien har prisnivået på våre tjenester gått ned
41 prosent er helt eller noe uenig i påstanden
35 prosent er helt eller litt enig
21 prosent er nøytrale i svaret

Vi har lagt oss på et lavere prisnivå for å sikre oppdrag
42 prosent er helt eller noe uenig i påstanden
42 prosent er helt eller litt enig

Konkurransen om oppdrag i dagens marked har blitt mer krevende
86 prosent er helt eller litt enig i påstanden

Vi bruker mer tid enn før på anbudsprosesser
56 prosent er helt eller litt enig i påstanden
For 15 prosent er det ikke relevant, og 20 prosent svarer nøytralt

Økte kostnader er det som gjør oss mest utsatt i dagens marked
51 prosent er helt eller litt enig i påstanden
28 prosent er helt eller noe uenig

Hvilken sektor får dere primært oppdrag fra?
56 prosent fra det private
10 prosent fra det offentlige
34 prosent like mye fra hver

Funn ansatt #

Hvilke konsekvenser har dagens økonomiske situasjon for din arbeidssituasjon nå?
85 prosent er i full jobb med full lønn
7 prosent er permittert eller forventer å bli permittert
7 prosent har fått varsel om nedbemanning
4 prosent har fått redusert lønn

Hvilken sektor får du/dere primært oppdrag fra?
53 prosent fra det private
8 prosent fra det offentlige
24 prosent like mye fra begge
15 prosent jobber internt og har ikke oppdrag

Funn selvstendig næringsdrivende / frilanser (inntekt fra oppdrag utenfor ansettelsesforhold) #

Hvilke konsekvenser har økonomien i markedet for din arbeidssituasjon nå?
30 prosent har samme eller en økning i oppdragsmengde
20 prosent har færre oppdrag men klarer seg økonomisk
40 prosent har færre oppdrag og strever økonomisk

Har du kpi-justert prisene dine i 2023?
42 prosent ja
58 prosent nei

Har dagens økonomisituasjon påvirket prising av oppdrag?
47 prosent svarer nei
39 prosent opplever press på å senke priser
10 prosent fått henvendelser eller har utført gratis arbeid i håp om flere oppdrag

Siden pandemien har prisnivået på mine tjenester gått ned
45 prosent er helt eller noe uenig i påstand
24 prosent er helt eller litt enig

Jeg har lagt meg på et lavere prisnivå for å sikre oppdrag
52 prosent er helt eller noe uenig
37 prosent er helt eller litt enig

Konkurransen om oppdrag i dagens marked har blitt mer krevende
63 prosent er helt eller litt enig i påstanden
22 prosent svarer nøytralt

Økte kostnader er det som påvirker min arbeidssituasjon mest i dagens marked
26 prosent er helt eller noe uenig
49 prosent er helt eller litt enig

Hvilken sektor får du primært oppdrag fra?
73 prosent fra det private
5 prosent fra det offentlige
19 prosent like mye fra begge

Funn student / nyutdannet #

Har dagens økonomiske situasjon endret din hverdag som student/nyutdannet?
73 prosent svarer ja
15 prosent svarer nei
12 prosent vet ikke

Er du nylig ferdig utdannet?
35 prosent studerer
38 prosent er jobbsøkende
15 prosent har fått jobb eller har startet for seg selv
12 prosent har fått jobb som annet enn de er utdannet som

Funn arbeidsledig #

Har dagens økonomiske situasjon endret din hverdag?
86 prosent svarer ja
14 prosent svarer nei

Hvor lenge har du vært arbeidsledig?
21 prosent under en måned
50 prosent 1-6 måneder
7 prosent 6-12 måneder
22 prosent mer enn 3 år

Er du aktivt jobbsøkende?
86 prosent svarer ja
14 prosent svarer nei