Permittering

Har du blitt permittert fra jobben eller fått varsel om permittering? Her kan du lese mer om dine rettigheter.

Illustrasjon: Dorte Walstad

Illustrasjon: Dorte Walstad

Av Marie Grønvik, advokatfullmektig i Grafill 

Hva er permittering?
#

Permittering vil si at partenes plikter etter arbeidsavtalen settes helt eller delvis på pause. Det innføres et midlertidig fritak for arbeidstakerens arbeidsplikt og arbeidsgiverens lønnsplikt. Permitteringen kan være enten hel eller delvis. Permittering skiller seg fra oppsigelse, ved at det kun er en midlertidig suspendering av arbeids- og lønnsplikt, mens selve arbeidsforholdet fortsatt består.

Når kan man permitteres? #

Det finnes ingen lovregler som sier noe om hva som skal til for at arbeidsgiver kan permittere sine ansatte. Reglene om dette følger enten av tariffavtaler eller av ulovfestet rett. Permittering av ansatte kan benyttes dersom det foreligger en saklig grunn som gjør permittering nødvendig. Det kan for eksempel være snakk om ordremangel eller lignende driftsinnskrenkninger eller driftsstans, som medfører at arbeidstaker(e) for en begrenset periode ikke vil kunne beskjeftiges på en måte som er forsvarlig bedriften. 

Det er også et krav at grunnen til permittering er av forbigående karakter. Dersom det ikke er realistisk at arbeidet kan gjenopptas innen rimelig tid, så vil ikke kravet om midlertidighet være oppfylt. Da vil arbeidsgiver måtte vurdere oppsigelse i stedet, og følge arbeidsmiljølovens regler for nedbemanning.

På samme måte som ved nedbemanning i en virksomhet, er det også ved permittering et vilkår at utvelgelsen av hvem av de ansatte som skal permitteres, må basere seg på saklige kriterier og et riktig og forsvarlig faktisk grunnlag. Relevante kriterier kan være ansiennitet, faglige kvalifikasjoner, samt sosiale og økonomiske forhold. Arbeidsgiver må foreta en helhetsvurdering. 

Permitteringsvarsel #

Før arbeidsgiver kan permittere ansatte, må det gis et varsel på minst 14 dager.

Inntekt under permittering #

De første 15 dagene av permitteringsperioden, må arbeidsgiver betale permitteringslønn, jf. permitteringslønnsloven § 3. Deretter følger en periode hvor lønnsplikten opphører, og arbeidstakeren som regel vil ha krav på dagpenger, jf. folketrygdloven § 4-7.

Du kan lese mer om dine rettigheter hos NAV her.

Oppsigelse under permittering #

Arbeidsgiver kan, dersom vilkårene for oppsigelse er til stede, si opp ansatte som er permittert. Dette vil for eksempel kunne være tilfellet der arbeidsgiver ser at det likevel ikke er realistisk at arbeidet kan gjenopptas. Arbeidsgiver plikter da å følge arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse.

Dersom en permittert arbeidstaker sier opp selv, kan dette gjøres med en oppsigelsesfrist på 14 dager uavhengig av hva som ellers følger av arbeidsavtalen, jf. aml. § 15-3 (9). Dette gjelder i den perioden der arbeidsgiver ikke har lønnsplikt.

Vi kan hjelpe deg #

Har du blitt permittert eller fått varsel om det, kan du som medlem i Grafill ta kontakt med våre advokater for juridisk bistand.

Sist oppdatert 23. januar 2023