Kan vi samarbeide om priser for illustrasjon og design av bøker?

Mange av våre medlemmer jobber med forlag og bøker, og flere av disse ønsker at Grafill utarbeider standardpriser for oppdrag knyttet til illustrasjon og design av bøker.

02 Jus 2

Advokat Christian Wadahl Uhlen

Grafill må forholde seg til Konkurranseregelverket og kan på bakgrunn av dette ikke lage en slik prisliste, da dette strider mot lovens regler.

Konkurranseregelverket skal sørge for at markedsaktører konkurrerer på like vilkår, slik at samfunnets ressurser benyttes på den samfunnsøkonomisk mest hensiktsmessige måten. Norske konkurranseregler er harmonisert med EUs konkurranseregelverk. Konkurranseloven kan du lese her.

Forlag, forfattere og oversettere har et særskilt forskriftsunntak fra konkurransereglene for standard- og normalkontrakter for royalty og oversetterhonorar, jf. lovdata.no/SF/forskrift/2014-12-19-1716/§10. Bokillustratører og -designere er ikke omfattet av unntaket. Samarbeid om fastsettelse av priser vil dermed være ulovlig prisfiksing som kan bli ilagt overtredelsesgebyr, straffes med bøter eller fengselsstraffer.

Juridisk betenkning
Selv om Grafill ikke kan lage standardpriser, er det andre måter å styrke bokillustratører og -designere på. Som ledd i Grafills satsing på medlemmer som jobber med bøker, har vi gitt professor dr. juris Erling Hjelmeng ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, i oppdrag å vurdere nærmere noen særlig viktige spørsmål. Vi har her sammenfattet og forenklet noen hovedkonklusjoner.

Hva kan Grafill gjøre?
Konkurranseloven gjelder «foretak» og «sammenslutninger av foretak». Tariffavtaler er unntatt loven.

På vegne av bokillustratører og -designere som er «ansatte» og likestilt med ansatte, kan dermed Grafill gå langt i å innhente prisinformasjon, samt anbefale, avtale og fastsette priser for forlagsoppdrag. Grafills regelmessige lønnsundersøkelse vil derfor forbedres og utvikles, og vi håper medlemmene ser verdien av å slutte opp om denne.

Bokillustratører og -designere med enkeltpersonforetak opererer tidvis i grenselandet mellom å være arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Mange omtaler seg også som «frilansere», selv om de klart driver næring. Slik vi har skrevet om i artikkelen «Oppdragstaker eller arbeidstaker?» er Frilanserbegrepet ikke spesielt presist. Det er heller ikke et konkurranserettslig begrep, og dermed ikke avgjørende for om man er «ansatt», likestilt med ansatte eller «foretak» etter loven.

Vi anbefaler derfor våre medlemmer å tenke gjennom hvilke begreper man bruker, hvilken rolle man har, og hva det betyr for vilkårene man arbeider under, ikke minst hva man skal ta betalt og hvordan.

Sterkere samlet
For bokillustratører og -designere som er «foretak» i konkurranserettslig forstand, vil vi fortsette å tilby individuell juridisk bistand og arbeide interessepolitisk. I denne gruppen er det også en del foretak med svak forhandlingsstyrke som kan anbefales å søke sammen i for eksempel felleseide aksjeselskaper eller ansvarlige selskaper for å stå sterkere.

Nærmere om grensen mellom foretak og ansatte
EU-domstolens avgjørelse C-413/13 (Kunsten Informatie) belyser grenselandet mellom «foretak» og «ansatte». I avgjørelsen likestiller EU-domstolen i en viss utstrekning såkalte «false self-employed» med «ansatte». Forenklet sagt innebærer det at bokillustratører og -designere ikke er omfattet av konkurranseloven dersom de er «false self-employed».

Med «false self-employed» sikter EU-domstolen til oppdragstakere som i alt det vesentlige kan likestilles med oppdragsgivers egne ansatte. Dersom oppdragstaker har større grad av frihet enn oppdragsgivers egne ansatte til å bestemme tid, sted og arbeidets innhold, vil de som utgangspunkt anses som foretak, ikke «false self-employed».

Om en bokillustratør eller -designer er «foretak» eller «arbeidstaker» må vurderes konkret ut fra de faktiske omstendigheter for den enkelte. Grafill har ikke nok fakta til å konkludere på generelt grunnlag for denne gruppen. Vi har likevel et inntrykk av at majoriteten av bokillustratører og designere opererer såpass selvstendig at de som det klare utgangspunkt er «foretak», ikke «ansatte» eller «false self-employed».

Kan Grafill inngå rammeavtaler med Forleggerforeningen om veiledende- eller minimumspriser for oppdrag om bokillustrasjon eller -design?
Grafill kan kun inngå rammeavtaler om pris på vegne av våre medlemmer som er «ansatte» og «false self-employed». Vi kan ikke inngå slike avtaler på vegne av medlemmer som er «foretak» i konkurranserettslig forstand.

Rammeavtaler som ikke regulerer konkurransesensitive forhold kan vi inngå på vegne av alle medlemmer. Den eksisterende Rammeavtalen er dermed etter Grafills oppfatning ikke i strid med konkurranseloven, bl.a. fordi selve honoraret ikke reguleres.

Kan Grafill publisere veiledende eller minimumspriser for illustrasjons- og designoppdrag?
Publisering av veiledende eller minimumspriser er formålsovertredelser og rammes helt klart av konkurranseloven. Dette innebærer at Konkurransetilsynet ikke trenger å undersøke den konkurranserettslige virkningen – det er tilstrekkelig å konstatere at Grafill har til hensikt å drive prisfiksing.

Publisering av satser som kun gjelder «ansatte» og «false self-employed», kan derimot være tillatt med mindre publiseringen påvirker og koordinerer prisene også blant illustratører og designere som er «foretak». Risikoen for dette er etter vår oppfatning stor, da det vesentlige av bokillustratører og -designere er «foretak», og en prispublisering vil i praksis fremstå som rettet mot disse.

Les mer om juridisk bistand i Grafill