Resultat fra lønnsundersøkelse i kreativ bransje 2020

Undersøkelsen er et samarbeid mellom interesseorganisasjonene Grafill, IxDA Oslo og Norske designere. Tallene speiler at vi er en sammensatt bransje som spenner bredt, men det er noen klare trender som trer frem. Aldri før har så mange innen designfeltet vært fast ansatt, og det er de fast ansatte, særlig innenfor det digitale, som er i lønnstoppen. Det er nedslående at kvinner fortsatt har gjennomgående lavere lønn enn menn på så godt som alle arbeidsområder og stillingsnivåer. Her har hele bransjen en jobb å gjøre!

Illustrasjoner: Terje Tønnessen/Infokraft.no

Illustrasjoner: Terje Tønnessen/Infokraft.no

Spørsmålene i undersøkelsen har vært rettet mot utøvere innen våre fagområder som er fast ansatt, frilansere eller selvstendig næringsdrivende. Datainnsamlingen foregikk fra januar til februar 2020 og er således upåvirket av koronakrisen. Totalt var det 1537 som deltok. Av respondentene er det noen flere kvinner enn menn, 70% jobber i Oslo, 83% har høyere utdannelse og 89% er fast ansatt i privat sektor.

Se flere detaljer og tall nedenfor, samt den fullstendige rapporten.

(Utøvere med sitt hovedvirke innen bokillustrasjon, redaksjonell illustrasjon eller tegneserieskaping har svart på egne spørsmål og resultatene er presentert i en egen rapport).

Arbeidstakere i Oslo tjener mest med en gjennomsnittslønn på kroner 638 426,- med Rogaland og Viken som nummer to og tre. Med mange store bedrifter i hovedstaden og mange attraktive stillinger vil også lønnsnivået trekkes oppover. Men det er gledelig å se at andre landsdeler følger etter, og med den økende digitaliseringen burde kundegrunnlaget kunne utjevnes uavhengig av geografi.

Ser vi på snittlønn for alle uavhengig av bosted ligger den på kroner 618 265,- Og når vi skiller på kjønn ser vi at kvinner tjener i gjennomsnitt 13% mindre enn menn. Dette er en økning fra 2017, da viste tallene en forskjell på 11%. Det finnes ingen god grunn til å lønne ulikt for samme arbeid og i samme stilling. Grafill vil fortsette vårt arbeid med å synliggjøre ujevnheter i vår medlemsmasse, enten det gjelder kjønn eller mangfold. Årets undersøkelse har ikke fanget mangfoldsperspektivet, men fremtidige undersøkelser vil inkludere dette. Vi oppfordrer alle arbeidsgivere i kreativ bransje til å gå foran og sikre en god likebehandling og likelønnspraksis.

Digital kompetanse viser seg å være en viktig faktor for god lønn. Ansatte i bedrifter som leverer digitale produkter og tjenesteutvikling tjener mest med en snittlønn på kroner 647 256,- Designmetodikk og digitale ferdigheter er svært etterspurt i dagens marked og utdanningsinstitusjonene sliter med å møte etterspørselen etter nyutdannede designere. Grafill mener at det er et uutnyttet potensial i mange dyktige og erfarne designere som ikke fullt ut har tatt spranget over i det digitale sjiktet. Vi vil derfor jobbe for å tilby kompetanseheving og verktøy til de som ønsker faglig påfyll og karrieremessig utvikling.

Tallene viser at jo lengre erfaring man har dess høyere er lønnen. Men dette avtar etter 20 år. Funnet kan indikere at vi trenger å se nærmere på om designbransjen har en god seniorpolitikk. Ikke så overraskende ser vi at lønn øker når man endrer jobb. Ved jobbskifte er man i posisjon til å forhandle. Arbeidsgivere med tydelige lønnsmodeller og faste forhandlinger kan derfor ha et fortrinn i kampen om de gode hodene.

De som er fast ansatte er lønnsvinnerne i denne undersøkelsen og tjener også i snitt noe bedre enn selvstendig næringsdrivende som gjennomgående tar en større økonomisk risiko der de selv er ansvarlige for pensjon, sykdom, arbeidsledighet osv. Det er bekymringsverdig at frilansere har en inntekt som kun er halvparten så høy. Noe av forklaringen kan være at man som frilanser er avhengig av å skaffe sine egne oppdrag og dermed har både korte horisonter og store svingninger i oppdragsmengden. Men det kan også skyldes at man står helt alene i forhandlingene om honorar og avtaler. Grafill vil fortsette vårt arbeid med rådgivning og juridisk hjelp til de som trenger det. Vårt mål er at det skal være mulig å leve av sine kreative ferdigheter uavhengig av om man er ansatt eller driver for seg selv.

Les hele rapporten med grafer og tall her:
Lønnsundersøkelse kreativ bransje 2020 (pdf)

Infografikk og illustrasjoner: Terje Tønnessen/infokraft.no

Grafills samarbeidspartnere: IxDA Oslo, Norske Designere