Grafillstipend tildelt utforskende prosjekter, sterke ideer og faglig tyngde

2020 ble et utfordrende år, også for Grafills stipendkomité, som måtte forholde seg til nye samarbeidsmetoder og samtidig ta hensyn til karanteneordningen som ble innført året før. Etter en grundig digital vurdering av mer enn 350 søknader, ble det på tampen av året tildelt nærmere 100 stipender. Vi har snakket med to av komité-medlemmene om arbeidsprosessen og vurderingene bak tildelingene.

Stipendkomiteen i Grafill om arbeidsprosessen med tildelinger i koronaåret, fra venstre Linn Eriksen og Kristin Roskifte.

Stipendkomiteen i Grafill om arbeidsprosessen med tildelinger i koronaåret, fra venstre Linn Eriksen og Kristin Roskifte.

Av Line Harr Skagestad

– Hvilke utfordringer møtte dere i lys av koronasituasjonen, og måten dere samarbeidet på?

– Koronasituasjonen har endret samarbeidsformer massivt, konstaterer Linn Eriksen, som forteller at de satt limt til det digitale møterommet Whereby i to fulle arbeidsdager.

– Man må være fokusert på en annen måte enn når vi er samlet i et rom, og jeg var spent på hvordan vi skulle finne samme gode flyt som vi hadde i fjor. Benedicte Ebbesen Paulsen hos Grafill var en god støtte, og strukturerte mye for oss. Det var kjempe bra. Jeg tror det har mye å si at vi alle er i denne situasjonen sammen, og må gjøre vårt beste ut fra omstendighetene. Det har vi blitt vant til nå. Men det var avgjørende at vi alle hadde jobbet hver for oss med søknadene i forkant, tilføyer hun; - det ga et felles grunnlag for gode diskusjoner og felles beslutninger senere. Å finne tid til de viktige diskusjonene uten å haste gjennom de siste søknadene er en balansegang. Jeg er veldig glad for at vi fikk dette til å gå greit opp, også i en annerledes situasjon, sier Eriksen.

Kristin Roskifte, som debuterte i stipendkomiteen, deler Eriksens oppfatning.

– Det var jo veldig spesielt at vi ikke kunne møtes og det var uvant å ha digitale heldagsmøter. Men alt tatt i betraktning, synes jeg det fungerte bra, sier hun.

Utforskende prosjekter, sterke ideer og faglig tyngde prioritert #


– Hvilke kriterier la dere mest vekt på i tildelingen av de ulike stipendene?

– Det var mange gode søknader, så det ble ekstra viktig å vektlegge utforskende prosjekter, sterke ideer og faglig tyngde, forteller Roskifte, som tilføyer at de også så på originalitet og prosjektenes gjennomførbarhet.

– Jeg vil gjerne legge til at det også var gode søknader som ikke ble tildelt stipend. Jeg vet selv hvordan det føles, man tror gjerne at komitéen ikke har hatt tro på prosjektet. Men i noen tilfeller kan det ha vært at prosjektet ikke har kommet langt nok, at man ikke er tydelig nok i beskrivelsen, eller at det bare er veldig mange gode kandidater. Kort sagt: Avslag betyr ikke nødvendigvis at man ikke ser potensiale i prosjektet. Så jeg håper mange søker igjen, påpeker hun.

– Det var spennende å lese søknadene, for de gir et innblikk hva som opptar folk i fagfeltene akkurat nå. Utrolig gøy at det var så mange søknader fra hele landet; prosjekter og engasjement som er viktig for oss utøvere, og for å utvikle disipliner videre, forteller Linn Eriksen. I likhet med Roskifte, skulle hun gjerne gitt støtte til flere enn de som fikk tildelt stipend.

– Vi diskuterte flere ganger dette med originalitet og om prosjektene bidrar til å dytte fagfelt fremover. Det var flere problemstillinger vi tok opp: Vil vår støtte muliggjøre et prosjekt som vi ikke har sett før, eller tar det opp temaer som er viktig? Og kan prosjektet inspirere andre eller videreformidle kunnskap til flere, sier hun.

Viktig å formidle en overbevisende plan #

– Det var flere spennende idéer, men søknaden viste ikke til en plan som overbeviste, og da nådde de ikke opp. Å vise til at man forstår prosessen og omfanget av det som skal jobbes med, er viktig å formidle i en søknad, spesielt ved de mer eksperimentelle og utforskende initiativ, understreker Eriksen.

Ny karanteneordning #

I 2019 ble det innført en karanteneordning for å fordele stipendene bredere over tid. Vi tok en prat med seniorrådgiver i Grafill, Benedicte Ebbesen Paulsen, som har ansvaret for å administrere stipendordningen, om bakgrunnen for den nye ordningen.

– I 2018 opprettet hovedstyret i Grafill en egen arbeidsgruppe for å gjennomgå hele stipendordningen. En av oppgavene var å vurdere objektivt kriterier for tildeling og hvordan man kan sikre en rettferdig fordeling av midlene.

– Et resultat av denne gjennomgangen ble en karanteneordning som skal sikre at midlene kommer flest mulig til gode. Karantenetiden varierer fra ett til to år, avhengig av beløp. Det inntrer karantene på ett år ved tildelte stipend mellom kr. 0,- og 50.000,- og en karantene på to år ved tildelte stipend mellom kr. 51.000,- og 100.000,- Dette bidrar til at det ikke er de samme søkerne som mottar stipend hvert år. Med lang karantene for store beløp vil midlene nå ut til flere, forklarer hun og tilføyer at karantenetiden er kortere for mindre beløp, slik at man har mulighet til å videreutvikle prosjektene sine innenfor rimelig tid.

Benedicte forteller også at Grafill systematisk jobber med å evaluere og videreutvikle stipendordningen for at den best mulig skal komme fagutøverne til gode.

– Vi lytter til innspill fra fagutøverne og bransjen, og gjør fortløpende revideringer av både stipendtyper, stipendstørrelser og tildelingskriterier. Vi har fått på plass fleksible prosjektstipend, mulighet for kompetanse og egenutvikling, midler til nyutdannende for å etablere seg, og midler til profesjonalisering av eksisterende virksomheter, for å nevne noe.

- Vi er også opptatt av en åpen og god formidling om stipendordning til Grafill, og har årlig informasjonsmøter om hvordan stipendkomiteen jobber og hva de ser etter. Det er viktig for oss å nå ut til alle om muligheten for å søke stipend, hvordan man lager gode søknader og hvordan stipendskomiteen vurderer søknadene, sier Paulsen.

Grafill er svært imponert over stipendkomiteens innsats. Først jobbet de seg gjennom alle søknadene hver for seg, så møttes de digitalt for å gjøre en felles vurdering.

– På tross av utfordringer som digital samhandling byr på, klarte stipendkomiteen å gjennomføre en god og grundig prosess og ivareta alle kriterier de er pålagt å jobbe etter. Alle som søkte stipend kan være trygge på at deres søknad ble profesjonelt behandlet og at de ble nøye vurdert. Men det er et trangt nåløye, så håper mange vil søke igjen når Grafillstipend for 2021 utlyses til høsten, oppfordrer Benedicte.

Her kan du se alle som fikk stipend i 2020