| Grafill R21 18:00 – 20:00
Illustrasjon: Hanne Berkaak

Grafills generalforsamling 2019

Grafills medlemmer inviteres til årets generalforsamling, onsdag 10. april 2019, og vi håper så mange som mulig har anledning til å komme.

Illustrasjon: Hanne Berkaak

Illustrasjon: Hanne Berkaak

Velkommen til Grafills generalforsamling 2019
Onsdag 10. april, klokka 18.00
Grafill R21, Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet, og dette er din mulighet som medlem til å påvirke og bestemme. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å benytte denne muligheten til å engasjere seg i organisasjonens retning og framtid.

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer i Grafill. Det er kun ordinære medlemmer som har tale- og stemmerett på generalforsamlingen, og som har mulighet for å inneha verv. Dersom du ikke kan stille, kan du delegere din stemme ved å fylle ut et fullmaktsskjema. Ingen kan stemme med mer enn to fullmakter, i tillegg til sin egen stemme.

Alle som skal avgi stemme må ha betalt sin kontingent.

Innkalling til generalforsamling er sendt ut i nyhetsbrev til alle Grafills medlemmer.

Sakspapirer #

Innkalling til generalforsamling

Sak 11 a forslag vedtektsendring

Sak 11 b forslag vedtektsendring

Årsregnskap Grafill

Årsregnskap Grafill Fond

Budsjettforslag 2019

Kontrollkomiteens rapport

Revisjonsberetning Grafill

Revisjonsberetning Grafill Fond

Årsberetning 2018

Fullmaktsskjema

Papirene vil også være tilgjengelig på generalforsamlingen.

Dagsorden #

I henhold til Grafills vedtekter, gjennomføres en generalforsamling med følgende dagsorden. Innkomne forslag behandles under punkt 11, herunder også forslag til vedtektsendringer.

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Valg av to til å underskrive referat og kontrollere avgitte stemmer
3. Kontroll av fullmakt og stemmerett
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden
6. Godkjenning av organisasjonens og fondets årsberetning
7. Godkjenning av årsregnskap for organisasjon og fond, revisjonsberetning og kontrollutvalgets rapport
8. Styrets ansvarsfrihet
9. Orientering om hovedstyrets budsjett
10. Fastsettelse av årskontingent og studentkontingent
11. Innkomne forslag
12. Valg av leder til hovedstyret
13. Valg av medlemmer til hovedstyret
14. Valg av styre til Grafill Fond
15. Valg av medlemmer til valgkomité
16. Valg av kontrollkomité
17. Valg av medlemmer til stipendkomité
18. Valg av revisor
19. Avslutning

Vel møtt!

Facebook-event