Viktigheten av skriftlige avtaler


Et vanlig problem ved design- og illustrasjonsoppdrag er mangel på skriftlig avtale, eller at det foreligger en skriftlig avtale, men at en del vesentlige momenter er utelatt.

Juridisk

I utgangspunktet er en muntlig avtale like bindende som en skriftlig, problemet er imidlertid at muntlige avtaler kan være vanskelige å bevise i ettertid. Har man derimot inngått en skriftlig avtale, vil det være mye mindre rom for tvil i forhold til hva partene ble enige om.

Uenighet vedr. oppdragets rekkevidde, er en situasjon som kan oppstå der skriftlig avtale som regulerer dette mangler. En kan risikere å havne i en tvist der oppdragsgiver er av den oppfatning at du som opphavsmann har gitt avkall på alle rettigheter til bruk av arbeidet, mens du mener det er avtalt at arbeidet kun skulle brukes i et bestemt prosjekt/web/bokutgivelse etc.  Et annet problem som kan oppstå (for grafiske designere) er uenighet med oppdragsgiver om man er i en innsalgsfase eller er kommet lenger i prosessen, og således hvor mye man skal ha betalt dersom oppdragsgiver ønsker å avbryte samarbeidet o.l.

Som eksemplifisert ovenfor, kan en manglende skriftlig avtale medføre at du som utøver risikere at vederlaget ikke står i forhold til jobben du har gjort, eller rekkevidden av bruken for kunden. Jeg vil derfor understreke viktigheten av at skriftlig avtale alltid bør foreligge ved inngåelsen av et oppdrag/arbeidsforhold.

Følgende bør avtalereguleres:

•    Hvem som er parter.
•    Beskrivelse av oppdraget.
•    Vederlag for arbeidet: timebetalt/engangsbetaling/ royalty.
•    Rekkevidden av oppdraget: i hvor stort  omfang skal kunden ha rett til å benytte arbeidet?
•    Avtal hvem som eier original med mer.
•    Avtal at en eventuell tvist skal løses etter norsk rett, og således evt. klages inn for norsk domstol.
•    Begge parter må underskrive avtalen.