Rapport lønnsundersøkelse i kreativ bransje 2023

Vårens store lønnsundersøkelse i kreativ bransje viser at vi følger samme lønnsvekst som resten av landet. Ikke overraskende er de ansatte i design- og teknologiselskaper lønnsledende, det samme gjelder om du er bosatt i Oslo. Dessverre er det fortsatt et lønnsgap mellom kjønnene, kvinner tjener mindre enn menn i alle typer virksomheter og i alle stillingsnivåer.

Illustrasjoner: Terje Tønnessen/Infokraft.no

Illustrasjoner: Terje Tønnessen/Infokraft.no

Vi gjennomfører jevnlige lønnsundersøkelser, sist i 2020. Målet er å tilby lønnsstatistikk av høy kvalitet, som både kan brukes for å sikre at en får fornuftig betalt, men også måle utviklingen i bransjen. Årets lønnsundersøkelse er igjen et samarbeid mellom Grafill og IxDA Oslo.

Egen inntektsundersøkelse for de som arbeider med bøker og visuell litteratur
Utøvere som jobber med bokillustrasjon, redaksjonell illustrasjon og tegneserie har en inntektssituasjon som er mer sammensatt. Deres lappeteppeøkonomi består av inntekter fra honorarer, royalty, stipend og arbeid som ikke er fagrelatert. Vi har derfor gjennomført en egen undersøkelse for denne gruppen, r
esultatene finner du her.

Datainnsamling
Datainnsamlingen foregikk i januar og februar 2023, men tallene gjelder for inntektsåret 2022. Funn presenteres med median. Medianlønn er når man rangerer alle tallene fra lav til høy, og finner tallet som er helt på midten. Median brukes istedenfor gjennomsnitt der det er stor variasjon i dataunderlaget.

Spørsmålene i undersøkelsen har vært rettet mot utøvere innen fagområdene som Grafill og IxDA representerer. Totalt kom det inn 1253 svar. Det er et representativt utvalg og betyr at statistikken er gjeldene for den faktiske befolkningsgruppen. Av respondentene er 63 % kvinner og 37 % menn, av disse har 51 % en bachelorgrad og 32 % en master. 84 % jobber i en storby, 69 % av dem i Oslo. 89 % er ansatt, og 90 % jobber i privat sektor.

Lik lønnsvekst som resten av landet
Lønnsøkningen de siste tre årene er på ca. 10 %, og tilsvarer den generelle lønnsøkningen i samfunnet i samme periode. Medianlønnen er fortsatt høyest i Oslo med 690 603 kroner. Rogaland er nummer to med 650 000 kroner, så følger Troms og Finnmark, Innlandet og Viken. Det er et godt tegn at man ikke trenger å bo i hovedstaden for å jobbe innen våre fag, og vi ser stadig flere designmiljøer som klarer å etablere seg rundt om i landet.

Det lønner seg å bytte jobb
Ser vi på medianlønn for alle som har deltatt i undersøkelsen, ligger den på 662 740 kroner. Dette er omtrent 90 000 kroner mer enn medianlønnen for Norges befolkning.

Tallene viser også at rent økonomisk lønner det seg ikke å bli værende i samme stilling lenger enn 7–9 år, etter det flater lønnen ut. Det er også ved jobbskifte at man kommer i en god posisjon til å forhandle, så for å beholde god kompetanse og erfarne ansatte bør derfor arbeidsgivere sørge for tydelige lønnsmodeller og faste forhandlinger.

Digital kompetanse betaler seg
Digital kompetanse er en viktig faktor for høy lønn i vår bransje. Ansatte i bedrifter som leverer digitale produkter og tjenesteutvikling har medianlønn på 750 000 kroner. Det er et solid hopp opp fra de som jobber i byrå, der er medianlønnen 617 132 kroner. Digitale ferdigheter er fortsatt svært etterspurt i dagens marked, så her har designere som vil etterutdanne seg et mulighetsrom for å klatre på lønnsstigen.

Ulik lønn for likt arbeid
Selv om vi ser at lønnsgapet mellom kjønnene har gått ned et par prosentpoeng siden forrige undersøkelse, er det fortsatt for stor lønnsforskjell mellom kvinner og menn. Kvinners inntekt er i snitt 90 % av mennenes, og de ligger under menn i inntekt også der vi sammenligner utdanningsnivå og stillingsnivå. Det finnes ingen god grunn til å lønne ulikt for samme arbeid og i samme stilling, så her må hele bransjen gå i seg selv. Strukturelle ujevnheter må endres på et overordnet nivå, her kan man ikke overlate til den enkelte kvinne å endre lønnspraksis på arbeidsplassen.