Rettigheter til originalfiler


I forbindelse med design- og illustrasjonsoppdrag, fremsettes det ikke sjelden en forespørsel eller et krav fra kunden om å få oversendt originalfilene fra opphavsmannen. Flere av Grafills medlemmer lurer derfor på om de er pliktig til å gi fra seg disse, og om det kan kreves honorar dersom opphavsmannen velger å gi fra seg filene.

Juridisk

Utgangspunktet for vurderingen er avtalen mellom partene. Dersom det ikke på noe tidspunkt i skriftlig eller muntlig avtale, eller ved annen skriftlig korrespondanse er uttrykt at kunden har krav på originalfilene, ligger rettighetene til disse fremdeles hos opphavsmannen, og kunden kan derfor ikke kreve å få disse utlevert til seg.  Velger opphavsmannen å levere fra seg filene skal normalt sett nytt honorar avtales. Kundens interesse i å få rådighet over filene vil vanligvis være å kunne sikre seg en endringsmulighet til designet/illustrasjonene eller kunne bruke verket i andre sammenhenger uten å måtte be opphavsmannen samtykke til dette og eventuelt gjøre nye tilpasninger. Kunden vil som regel ønske full bruksrett til filene, men dette bør en som hovedregel ikke akseptere da det kan vise seg at honoraret ikke samsvarer med omfanget av bruken, eller at verket blir utnyttet på en måte man ikke ønsker. Det bør derfor avtalefestes skriftlig hva filene skal benyttes til, og at evt. annen bruk enn den avtalefestede krever samtykke fra opphavsmannen samt nytt honorar. Ved forespørsel om å få tilsendt filene må derfor avgjørelsen bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, der samtlige fordeler/ulemer ved overlevering av filene må tas i betraktning.