Hvorfor har vi ikke veiledende priser?


Mange av våre medlemmer etterspør priser i forhold til hva de kan ta seg betalt for oppdrag.

Verktoi

Denne problemstillingen gjelder spesielt for nyutdannede designere og illustratører. Vi har i den forbindelse diskutert muligheten til å presentere veiledende priser på våre nettsider. Dette er, i følge konkurransetilsynet, ikke helt uproblematisk da publisering av priser lett kan rammes av forbudet i konkurranseloven § 10 om hindring av fri konkurranse.

Vurderingstemaet i forhold til bestemmelsen, vil være om prisopplysning i realiteten hemmer fri konkurranse. Således spiller det ingen rolle om man kaller det veiledende pris, prisnorm, eller fast pris. Poenget er at Grafill ikke kan anbefale våre medlemmer en gitt pris for et konkret oppdrag.

Da Grafill høsten 2011 henvendte seg til Konkurransetilsynet for å forhøre seg om hvor grensen lå for hva det kunne opplyses om uten å komme i strid med reglene, fikk vi til svar at Konkurransetilsynet ikke vurderer enkeltsaker. Det er derfor opp til hver enkelt organisasjon/foretak etc. å påse at man opptrer i tråd med lovens bestemmelser. Brudd på loven kan medføre ileggelse av gebyr jf. § 29.

Et annet moment som gjør det vanskelig å gå ut til medlemmene med generelle priser, er at vederlaget for formgivingsoppdrag vil være markedsstyrt, og derfor bero på en rekke faktorer som: type bransje, geografi, bakgrunn, utdannelse, dyktighet, effektivitet og ikke minst den enkelte illustratørs eller designers evne til å forhandle seg frem til akseptable priser. Det vil derfor være noe spredning i hva den enkelte utøver kan ta seg betalt ut fra de nevnte momentene. Et prisnivå vil således ikke kunne være gjeldene for alle aktører i bransjen. Vi opplever at mange nyutdannede er villige til å gå langt ned i pris for å komme seg inn på markedet. I tillegg har vi fått et marked hvor tilbudet generelt er større enn etterspørselen. Begge deler medfører prispress.