Nye regler om hjemmekontor

Hjemmekontor blir stadig mer vanlig, særlig etter koronapandemien. En 20 år gammel forskrift med regler om hjemmekontor har nå blitt oppdatert og revidert slik at den passer bedre til dagens forhold. De nye reglene trer i kraft 1. juli 2022.

Tekstplakat Web Paragraf Gronn

Av Marie Grønvik, advokatfullmektig i Grafill

Hjemmekontorforskriften #

Arbeidsmiljøloven gjelder også når man jobber på hjemmekontor, men forskriften har noen særregler som kommer i tillegg. Forskriften gir imidlertid ikke en fullstendig regulering av alle forhold knyttet til hjemmearbeid, og sier heller ikke noe om selve adgangen til å kreve eller pålegge hjemmekontor. Rettigheter og plikter knyttet til for eksempel yrkesskade og skatt er heller ikke en del av forskriften, men følger av andre regler.

Når og hvor gjelder reglene #

Forskriften gjelder for arbeid i arbeidstakerens hjem, med mindre hjemmearbeidet bare er kortvarig eller sporadisk.

Med kortvarig menes korte perioder med hjemmekontor. Typisk noen få dager, eller en til to uker i forbindelse med tilrettelegging på grunn av skade eller lignende. Fullt hjemmearbeid i en måned eller mer, vil normalt sett ikke bli ansett som "kortvarig" ifølge departementet.

Sporadisk hjemmearbeid vil heller ikke være omfattet av forskriften. Det vil si hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning. Noen timers arbeid hjemme innimellom, eller hjemmekontor sjeldnere enn en dag i uken i snitt, vil etter departementets syn normalt anses som "sporadisk" slik at forskriften ikke gjelder. Der en arbeidstaker har fast hjemmekontor en dag i uken eller mer, vil forskriften gjelde.

Forskriften gjelder arbeid i arbeidstakerens hjem. Det vil si at øvrig fjernarbeid, som for eksempel arbeid på hytta, på toget på vei hjem osv., ikke er omfattet. Fjernarbeid som utføres andre steder enn i arbeidstakers eget hjem er uansett omfattet av arbeidsmiljøloven så langt den passer.

Hvilke regler gjelder ved hjemmearbeid #

I den gamle forskriften er det unntak fra en del av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Fra 1. juli blir dette endret, slik at arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid også skal gjelde når arbeidstakeren jobber hjemme. Dette er blant annet begrunnet i at arbeidstakernes behov for vern ikke er mindre ved hjemmearbeid, og det er dermed ikke grunn til at det skal være to ulike sett med arbeidstidsregler i ett og samme arbeidsforhold.

At arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor, innebærer blant annet at man kan forholde seg til de samme arbeidstidsreglene selv om arbeidet vekselvis utføres hjemmefra og på arbeidsplassen.

Det presiseres også i forskriften at arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig skal forsikre seg om at arbeidsforholdene på hjemmekontoret er fullt forsvarlige. Det gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger, samt at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.

Skriftlig avtale #

Forskriften krever at ulike forhold knyttet til hjemmearbeid skal avtales skriftlig. Det betyr at for arbeidstakere som ikke kun kortvarig eller sporadisk jobber hjemmefra, skal ha en egen skriftlig avtale med arbeidsgiver om dette. Avtalen skal blant annet si noe om omfanget av hjemmekontor, arbeidstid for hjemmearbeidet, eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr, mv.

Dersom hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, kan det være tilstrekkelig med skriftlig informasjon til de ansatte i stedet for avtale.

Tilsyn #

Nytt fra 1. juli blir også at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med bestemmelsene i forskriften. Det er presisert i forskriften at Arbeidstilsynet ikke har tilgang til arbeidstakers hjemmekontor uten at dette er særskilt avtalt.

Du kan lese mer om forskriften og de nye endringene her.

Dersom du har spørsmål om dette, ta kontakt med Marie som er advokatfullmektig i Grafill.

Sist oppdatert 22. mars 2022