Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv er nå vedtatt av et samlet Storting

Stortinget har nå vedtatt lovforslaget Prop 53 L om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv (CRM-direktivet). Grafill har over lang tid arbeidet for endring av lovens virkeområde så det samsvarer med direktivet.

Foto: stortinget.no

Foto: stortinget.no

Før Stortinget gikk til votering over selve loven, ble det votert over et forslag fra Ap, Sp og SV som lød:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å begrense virkeområdet til lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. for medlemsorganisasjoner i samsvar med direktivet om kollektiv rettighetsforvaltning, og å komme tilbake til Stortinget med en klargjøring av at loven ikke endrer på dagens praksis for kollektiv forvaltning av vederlagsmidler, som stipender».

Grafill har i høringer og i uformell kontakt med medlemmer av kulturkomiteen tatt til orde for at det ikke er godt nok utredet hvilke følger det vil ha for medlemsorganisasjonene at den norske loven går lenger enn direktivet i å gjøre reglene gjeldende for medlemsorganisasjoner. Forslaget fra Ap, Sp og SV fremstår derfor som fornuftig.

MDG og Rødt støttet forslaget, men det ble likevel nedstemt med 45 mot 42 stemmer. Dette er beklagelig. Men til gjengjeld har kulturkomiteen i sin innstilling i større grad enn tidligere presisert at loven ikke har til hensikt å gjøre store endringer i gjeldende praksis. Det blir derfor spennende å følge utviklingen og de ulike organisasjonenes tilpasning til dette nye regelverket og hvordan det påvirker pengestrømmene i kulturlivet.

Les mer om Grafills arbeid i forbindelse med CRM-direktivet