Resultater fra årets lønnsundersøkelse i kreativ bransje

Nå har vi endelig fått resultatene fra årets lønnsundersøkelse i kreativ bransje. Igjen viser tallene at Grafill representerer en bred medlemsmasse der inntjeningsmulighetene varierer stort. Rettferdig betaling vil være viktige stikkord i årene fremover. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid mellom IxDA Oslo og Grafill.

1369 deltok i Grafills lønnsundersøkelse i 2017, 57% kvinner og 43% menn. 70% har høyere utdanning, 75% er fast ansatt og flest respondenter i aldersgruppen 25-35 år.

Infografikk: infokraft.no

Grafill har som overordnet mål å ivareta våre medlemmers faglige, økonomiske og juridiske interesser. For å lykkes i dette arbeidet må vi sikre at det vi gjør bygger på faktabasert innsikt. I år har 1369 personer svart på den årlige lønnsundersøkelsen i kreativ bransje, noe som bør gi et godt grunnlag for å vurdere trender, likheter og forskjeller i lønnsnivåene til våre medlemmer. Samtidig er det alltid viktig når man skal vurdere statistikk at man har kritiske briller på. Grafill representerer en bred medlemsmasse med nokså forskjellige forutsetninger for inntjening. Noen ganger handler derfor funn i statistikk vel så mye om hva som mangler, som hva tallene viser.

I årets undersøkelse er hele 75% av de som har svart fast ansatte og 1/3 av alle respondentene er grafiske designere. Således kan vi stole på at tallene knyttet til disse gruppene nok gir et riktig og sannferdig bilde av dagens lønnsforhold. Tallene knyttet til de med lavest inntekt (illustratører og tegneserieskapere) bør derimot behandles med forsiktighet. Dette fordi det statistiske grunnlaget synes å være svakere, både med tanke på antall respondenter, men også med tanke på om undersøkelsen favner påvirkningsfaktorene i inntjeningsbildet til frilansere godt nok.

Viktigste funn i lønnsundersøkelsen for 2017 med Grafills tiltak #

Selv om det kan stilles spørsmål ved om årets lønnsundersøkelse er representativ for målgruppene innen illustrasjon, virker allikevel funnene med svært lav inntekt å underbygge behovet for å jobbe aktivt med å bedre vilkårene til disse utøverne. Styret til Grafill, i tett samarbeid med Faggruppen for illustrasjon, har i høst hatt særlig fokus på illustratørers utfordringer med lønnsomhet i et presset marked. Dette arbeidet har høy prioritet i Grafill og følges opp med konkrete tiltak i en egen handlingsplan for 2018.

Ikke overraskende tjener menn bedre enn kvinner. Således speiler dessverre kreativ bransje en stabil trend i norsk arbeidsliv. I vår bransje tjener kvinner i snitt 11% mindre enn menn med samme ansiennitet i samme jobb. Her har særlig arbeidsgivere et ansvar for å sikre god likelønnspraksis. Dette er et område Grafill vil følge nøye med på og invitere både arbeidsgivere og arbeidstakere til dialog om. La oss være en foregangsbransje som lukker lønnsgapet mellom kvinner og menn!

Digital kompetanse er en viktig faktor for god lønn. Fagutøvere innenfor digitale tjenester tjener bedre enn resten. Startlønnen til disse er også høyere enn for andre designere. Det at digitale ferdigheter er stadig viktigere i alle jobber innen visuell kommunikasjon legger også klare føringer for utdanningsinstitusjonene. Både fagskoler og høyskoler må sikre at studenter i kreative fag utvikler de nødvendige ferdighetene for å lykkes i arbeidslivet. Og det er ingen tvil om at det blir flest jobber innen digitale tjenester. Grafill vil være med i utdanningsdialogen for å sikre at nyutdannede bygger de kompetansene som bidrar til at de kommer raskest mulig ut i jobb.

Helt til slutt må det nevnes at økonomi ofte henger sammen med gode kontrakter og avtaler. En av Grafills viktigste satsninger for 2018 er derfor å videreutvikle organisasjonens juridiske kompetanse. Ved å ansette en fast juridisk rådgiver i administrasjonen skal Grafill jobbe enda mer aktivt for å sikre rettighetene og oppdragsvilkårene til medlemmene våre. Det skal rett og slett legges bedre til rette for at våre medlemmer får de kompetanser og verktøy de trenger for å få rett og rimelig betalt for sitt arbeid.

- Lene Renneflott, daglig leder i Grafill

Lønnsundersøkelse i kreativ bransje 2017 (pdf)

Infografikk ved infokraft.no

Samarbeidspartner IxDA Oslo