Grafills høringssvar om digitalmarkedsdirektivet og nett-og videresendingsdirektivet

I forbindelse med at Norge skal implementere EUs digitalmarkedsdirektiv og nett-og videresendingsdirektiv, har Grafill nå sendt inn sitt høringssvar. Vi har også deltatt i utformingen av Kunstnernettverkets felles høringssvar.

Kode grafill paragraf

Digitaliseringen har i mange år gitt oss nye plattformer og tjenester. I tillegg kom generativ kunstig intelligens på slutten av 2022. Denne utviklingen skaper utfordringer for opphavsretten og opphavernes økonomi på særlig tre måter. Det oppstår et verdigap mellom plattformeiere og skapere av innhold fordi sistnevnte ikke får samme del av inntektsveksten; det er større press på skaperne om frikjøp av rettigheter; og skapernes verk er blitt brukt til trening av kunstig intelligens uten tillatelse.

Digitalmarkedsdirektivet (2019/790/EU) er en del av EUs lappeteppe av opphavsrettsregulering. Reguleringen har som formål å skape like regler i EU/ EØS for å skape et reelt felles, indre marked for beskyttet innhold. Direktivet skal nå gjennomføres i norsk rett, sammen med nett- og videresendingsdirektivet (2019/789/EU). I hovedsak skjer dette gjennom forslag til endringer i åndsverkloven, som nå har vært på høring.

Mange av de foreslåtte reglene kan ha stor betydning for designere og illustratørers rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår. Grafill har derfor brukt betydelige ressurser på å sette seg inn i direktivene og de omfattende lovforslagene.

Selv om Grafill i det vesentlige støtter direktivets formål og direktivets enkelte regler, skaper gjennomføringen i norsk rett mange utfordringer og uklarheter. Disse har vi i første rekke påpekt i Kunstnernettverkets omforente høringssvar, og supplert med eget høringssvar. Kunstnernettverket støtter også på generelt grunnlag høringssvarene til forvaltningsorganisasjonene Norwaco og Kopinor

Kultur- og likestillingsdepartementet har signalisert at de vil bruke et år på å behandle høringsinnspillene, slik at et lovforslag kan fremmes til Stortinget våren 2025.

Grafills høringsuttalelse om digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet 2024

Kunstnernettverkets høringssvar om digitalmarkedsdirektivet og nett-og videresendingsdirektivet 2024

Grafills innspill til EU-direktivene i 2021

Alle høringsinnspill samlet på regjeringen.no