Grafill ved samme bord som forfatterne og oversetterne på høring om bokloven

Grafill er veldig begeistret for den nye bokloven og støtter den helhjertet, men brukte møtet med Stortingskomitéen til å utdype hvorfor det er viktig at det kommer en egen forskriftshjemmel om normalkontrakter i loven. Bokloven må legge opp til god beskyttelse av den svake part i avtaleforholdet.

Lene Renneflott, daglig leder i Grafill og advokatfullmektig Marie Grønvik deltok torsdag på Stortingshøring om ny boklov.

Lene Renneflott, daglig leder i Grafill og advokatfullmektig Marie Grønvik deltok torsdag på Stortingshøring om ny boklov.

Regjeringen la frem forslag til boklov fredag før påske og inviterte hele bokfeltet på kake for å feire. Nå skal loven behandles i Stortinget. Familie- og kulturkomitéen hadde derfor invitert til høring på Stortinget torsdag 27. april. Lene Renneflott, daglig leder og Marie Grønvik, advokatfullmektig i Grafill deltok på høringen.

Grafill har vært involvert i alle høringsrundene i prosessen, og er i det store og hele svært fornøyd med loven. Vi sendte derfor i denne omgang kun et kort skriftlig høringsinnspill til Stortinget for å tydeliggjøre vårt ståsted rundt normalkontrakter.

I den muntlige høringen fikk Lene Renneflott uttrykt Grafills støtte til den nye loven. Hun benyttet muligheten til å takke politikerne og byråkratene for at illustratører nå likestilles med forfattere og oversettere, og at de til og med omtales i formålet til loven! Hun takket også de andre aktørene i bokfeltet for den massive støtten illustratørene har fått fra dem i denne prosessen.

At illustratører inkluderes i bokloven, er en viktig anerkjennelse av den visuelle litteraturen - og bidrar til å sikre sårbare illustratørers rettigheter.

Resten av taletiden brukte Lene på spørsmålet om normalkontrakter. Grafill har i mange år hatt en egen rammeavtale med Forleggerforeningen sammen med Norske Billedkunstnere. Den nye bokloven åpner for at Grafill endelig kan forhandle om normalkontrakt på samme måte som forfattere og oversettere.

- At illustratører nå får lovfestet rett til kollektiv forhandling av normalkontrakter med utgiverne, betyr mye for de vi representerer. Og det er bra at departementet har gitt tydelig uttrykk for at illustratørbegrepet skal tolkes vidt. Visuelle kunstnere må kunne benytte seg av normalkontrakt – uansett om de mottar engangshonorar eller royalties, sa Lene.

Grafill har tro på at det er mulig å forhandle frem normalavtaler som ivaretar både de illustratørene som har best nytte av en royalty-modell og de som er best tjent med engangshonorar. En normalkontrakt vil også kunne regulere andre viktige forhold som for eksempel gjenbruk, rettighetsoverdragelse, navngivelse eller endringsrett.

Den viktige adgangen til å forhandle kollektivt følger utviklingen i EU, der reguleringen innenfor plattform- og kunstnerøkonomien nærmer seg prinsippene for arbeidsretten. Normalkontrakter er vårt felts «tariffavtaler», og bidrar til å beskytte den svake parten i avtaleforholdet.

Samtidig har det fra det første lovforslaget til dette falt ut en viktig forskriftshjemmel knyttet til normalkontraktene, som Grafills jurister mener at må inn igjen. Dette var en bestemmelse som åpnet for at departementet kunne lage forskrift om at alle aktører i særlige tilfeller må benytte seg av normalkontrakt.

- Vi er veldig glade for at lovgiver ser viktigheten av normalkontrakter, men vi skulle ønske at loven hadde en forskriftshjemmel som åpnet for allmenngjøring av normalkontrakter. Dette var opprinnelig foreslått, men senere forkastet, forklarte Lene.

I likhet med forfatterne, tror Grafill det er klokt å benytte muligheten og handlingsrommet som er nå til å ta inn igjen og lovfeste en slik forskriftshjemmel når bokloven nå skal vedtas.

  • Det sikrer minimumsrettigheter for alle skapere innen litteraturfeltet.
  • Det beskytter den svake parten i avtaleforholdet.
  • Det er ikke unødig inngripende.
  • Forskriftene kan utformes på en måte som gjør at de ikke kommer i konflikt med eneretten og retten til rimelig vederlag.

Målet med Grafills høringsinnspill i denne omgang var å synliggjøre for lovgiver hvor viktig det er å ta inn igjen denne bestemmelsen. Da det kom oppfølgingsspørsmål rundt forskriftshjemmelen fra komitémedlem Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet, fikk daglig leder i Grafill Lene Renneflott enda en mulighet til å forklare hvorfor muligheten for allmenngjøring av normalkontrakter vil bety mye for både bokdesignere, illustratører og tegneserieskapere.

Grafill håper også at vi med vårt høringsinnspill har lykkes å synliggjøre for forleggerne at det er fullt mulig å inngå normalkontrakt for illustratører som favner bredden i både oppdrag og roller.

Se hele Stortingshøringen i opptak her:
www.stortinget.no

Hele lovforslaget kan leses her:
Prop. 82 L (2022–2023) - regjeringen.no

Flere av aktørene i bokfeltet deltok på høring om ny boklov. Fra venstre  Alexander Løken, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Eystein Hanssen, Forfatterforbundet, Heidi Marie Kriznik, Den norske forfatterforening, Arne Vestbø, NFFO, Jan Chr. Næss, Norsk oversetterforening og Lene Renneflott, Grafill.

Klikk for å se bildet "Lene stortinget bokloven 3" i full størrelse

Flere av aktørene i bokfeltet deltok på høring om ny boklov. Fra venstre Alexander Løken, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Eystein Hanssen, Forfatterforbundet, Heidi Marie Kriznik, Den norske forfatterforening, Arne Vestbø, NFFO, Jan Chr. Næss, Norsk oversetterforening og Lene Renneflott, Grafill.