Funn fra Grafills tredje kartlegging av koronakrisens påvirkning

Vår tredje koronaundersøkelse viser at de fleste jobber på hjemmekontor nå og det er færre permitterte enn før sommeren. Flere rapporterer at oppdragsmengden øker igjen. Dessverre virker det som det også er økende prispress i markedet. Mye tyder på at flere opplever utfordringer knyttet til den lange unntakstilstanden. Undersøkelsen indikerer at det nye digitale hjemmekontoret påvirker samarbeid og kommunikasjon, samt motivasjon, stress og jobb-hjembalanse. Vi har hatt ekstra fokus på de unge i denne runden og mange studenter sliter med ensomhet og isolasjon, og nyutdannede rapporterer om et vanskelig jobbmarked.

Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Grafill jobber for at designere og illustratører skal komme trygt gjennom koronakrisen, derfor kartlegger vi hvordan situasjonen påvirker utøverne og bransjen. I april og juni sendte vi ut undersøkelser fordi det var stor usikkerhet om hvordan koronapandemien ville påvirke vår bransje. Nå er er det igjen nye nasjonale innstramminger for å få kontroll på smitten, og vi gjennomførte en tredje koronaundersøkelse i november for å få status på dagens situasjon.

Færre permitterte, men større press på markedet
Både bedriftslederne og ansatte rapporterer at færre nå er permitterte og at det er en oppgang i oppdrag. Det er kun 9% av de ansatte som svarer at de er permitterte nå, til sammenligning med 30% ved forrige undersøkelse. Likevel er det så mange som en fjerdedel som melder om frykt for å bli arbeidsledig. Det virker også som det kan være grunn til å bekymre seg for en tilspissing i markedet. Det er nå flere som har priset oppdrag lavere (8%) eller gjort gratisarbeid i håp om å få flere oppdrag. Denne trenden gjelder både firmaer og selvstendig næringsdrivende. På den andre siden oppgir 60% bedriftsledere og 67% selvstendig næringsdrivende og frilansere at de ikke opplever at pandemien har påvirket prising av oppdrag.

De fleste på hjemmekontor, men pandemien gir utfordringer på mange plan
De aller fleste jobber på hjemmekontor hele eller deler av tiden. Dette inkluderer også selvstendig næringsdrivende og studenter. På alle nivåer rapporteres det om utfordringer med kommunikasjon og samarbeid, motivasjon og jobb/hjem balanse.

Flere savner faglig påfyll og savner fysiske fagseminar og morgenmøter. Denne gangen har Grafill også spurt om konkrete webinarer som kan være relevante for koronakrisen og nesten halvparten ønsker mer informasjon om hvordan lykkes på hjemmekontoret, jobb/hjem balanse og stressmestring. På ledelse er det digital møteledelse som etterspørres først og deretter hvordan lykkes med fjernledelse.

Studentene er ensomme og bekymret for både studier og karriere
87% av de som svarte studerer fortsatt, mens resten er nyutdannet. Av disse søker 11% nå jobb. Kun 2% av respondentene har lykkes å få fagrelevant arbeid i dagens marked.

I hovedsak er det digital undervisning, isolasjon, manglende sosial kontakt og mindre muligheter til å bruke skolens verksted og klasserom på grunn av smittevern som preger endringene i studiehverdagen. Som i andre studentundersøkelser gir også Grafills undersøkelse et inntrykk av at det er grunn til bekymring for de unges situasjon. Hele 27% føler seg isolert og 32% oppgir at de savner sosialt liv, studiemiljøet sitt og kontakten med andre studenter. I tillegg oppgir mange at gruppearbeid og samarbeid fungerer dårlig og at de savner feedback for å opprettholde faglig selvtillit. De som er nyutdannete opplever et umulig jobbmarked og sliter med å komme i kontakt med bransjen når de sitter isolert på hybel. Flere forteller også at de sliter med å få internship til å fungere fra hjemmekontor.

Av studentene oppgir 63% at de ønsker å delta på jobbsøkekurs og 50% ønsker webinar om hvordan lykkes på hjemmekontoret og jobb/hjem balanse. Hele 44% ønsker også kurs i stressmestring.

Fortsatt mange som opplever at statens krisepakker ikke treffer
Flere tar til orde at for driftstilskudd og lønnstilskudd burde vært prioriterte ordninger fremfor permitteringer. Det er fortsatt mange firmaer som opplever at de straffes for å holde det gående med lav inntekt, mens man «belønnes» med krisepakker dersom man legger ned helt. De ansatte som har mottatt krisehjelp har fått dagpenger under permittering eller omsorgspenger.

Blant selvstendig næringsdrivende og frilansere er det flere som opplever at krisepakkene ikke treffer dem i det hele tatt. De fleste oppgir at de ikke søker fordi de har nok oppdrag til å klare seg (40%), og er vant med store inntektssvingninger (14%). Andre oppgir at de ikke søker støtte fordi de ikke kvalifiserer (28%). Det er også 14% som ikke søker fordi de ikke tror de kvalifiserer. Andre oppgir at de ikke søker fordi de tenker at andre trenger støtten mer enn dem eller fordi de ikke har tillit til Nav.

Tall og fakta #

Et digitalt spørreskjema ble sendt ut som en åpen weblenke gjennom SurveyMonkey i Grafills nyhetsbrev og spredd i alle Grafills øvrige kanaler 13. november 2020. I tillegg ble undersøkelsen spredd til studenter via Nasjonalt fagorgan for designutdanninger, og undersøkelsen ble annonsert via Subjekt. Undersøkelsen ble stengt torsdag 2. desember. Spørreundersøkelsen inneholdt både kvantitative og kvalitative spørsmål. For å ha et godt sammenligningsgrunnlag med forrige undersøkelse ble spørsmålene fra sist beholdt. I tillegg ble det lagt til noen nye. De nye spørsmålene gjaldt primært hvordan krisen preger arbeid og hverdag. Vi har forsøkt å kartlegge i hvor stor grad bransjen opplever utfordringer i forhold til kommunikasjon og samarbeid, motivasjon, kreativitet, faglig kvalitet, samt stress, ensomhet og jobb/hjem balanse. Vi har også hatt ekstra fokus på å kartlegge hvordan studenter og nyutdannede har det akkurat nå. Vi får flere tilbakemeldinger om at det oppleves som mer håpløst enn noensinne å skulle klare å leve av et kreativt yrke og komme inn i bransjen.

Novemberundersøkelsen hadde 383 respondenter. 104 av disse var studenter. Til sammenligning hadde juniuniundersøkelsen kun 176 respondenter, mens det i april var 468 som svarte.

Det er fortsatt en overvekt av respondenter som bor i Oslo (50%) og Viken (17%), deretter Vestland (13%). Det er 68% kvinner, 32% menn og 0,6% med kjønnsvalg annet som har svart. Med fokus på å nå studentene var det en større andel yngre som svarte denne gang. De fleste respondentene var under 25 år (22%), mellom 25-29 år (20%) og mellom 30 – 34 år (20%). Til sammenligning var de fleste respondentene før sommeren 2020 mellom 30-39 år (35%) og 40-49 år (31%).

Følgende 10 (av 22) fagkategorier hadde flest respondenter:

 • grafisk design 66%
 • illustrasjon 32%
 • digital design/ UX 27%
 • strategisk design 15%
 • ledelse 13%
 • interaksjonsdesign/informasjonsarkitektur 9%
 • bokillustrasjon 8%
 • art direction 8%
 • animasjon og motion design 5.5%
 • tegneserie 4%
 • undervisning 3%

Respondentene fordelte seg på følgende kategorier:

 • 32% ansatt – 125 respondenter
 • 12% bedrift (leder/medeier i firma/bedrift) – 47 respondenter
 • 24% selvstendig næringsdrivende/frilansere – 93 respondenter
 • 27% student – 104 respondenter
 • 3,6% annet

Lederne oppgir at oppdrag kommer fra:

 • 62% privat sektor
 • 13% offentlig sektor
 • 25% begge

Ansatte oppgir at oppdrag kommer fra:

 • 43% privat sektor
 • 13% offentlig sektor
 • 22% begge
 • 19% oppgir å jobbe i intern avdeling i virksomhet

Webinarer respondentene vil delta på:

 • (Fjern)ledelse 13%
 • Digital møteledelse 21%
 • Hvordan lykkes på hjemmekontoret 47%
 • Jobbsøkekurs 28%
 • Stressmestring 46%
 • Jobb/hjem balanse 42%

Konsekvenser bedrift (ledere/medeiere i firma/bedrift):

 • 35% av bedriftene har permittert ansatte
 • Kun 13% oppgir at alt fungerer som ellers denne gang
 • 20% har færre oppdrag, men klarer seg økonomisk
 • 10% har færre oppdrag og har innført lønnskutt for å redusere kostnader
 • 0% har færre oppdrag enn tidligere og regner med permitteringer de neste ukene
 • 28% opplever noe press utenfra for å senke priser
 • 23% har valgt å prise lavere enn før for å sikre oppdrag
 • 0g for første gang i Grafills koronaundersøkelse oppgir 8% av organisasjonene å ha gjort gratisarbeid i håp om å få mer oppdrag

Samtidig rapporterer

 • 25% at de har en oppgang i oppdrag
 • 10% at de har en oppgang i oppdrag og har kalt tilbake permitterte
 • 60% at koronasituasjonen ikke har påvirket prising av oppdrag

De fleste jobber på hjemmekontor

 • Hele tiden eller for det meste på hjemmekontor 56%
 • Noen jobber på arbeidsplassen 23%
 • De fleste møter på arbeidsplassen 28%

De opplever utfordringer på følgende områder i pandemien:

 • Kommunikasjon internt 41%
 • Samarbeid internt 44%
 • Kommunikasjon eller samarbeid med kunder 41%
 • Kreativitet 31%
 • Faglig kvalitet 13%
 • Motivasjon 64 %
 • Stress 54%
 • Ensomhet 39%
 • Jobb/hjem balanse 51%

Tilbakemeldinger på krisepakkene inkluderer:

 • 43% har benyttet seg av statens krisepakker:
  • 27% har mottatt kompensasjon for omsetningsfall
  • 53% har permittert ansatte og fått lønnskompensasjon
  • 20% omsorgspenger
 • 58% har ikke benyttet krisepakker
 • Fortsatt mange som opplever at pakkene ikke treffer. Flere tar til orde for driftstilskudd og lønnstilskudd burde vært prioriterte ordninger fremfor permitteringer.

Konsekvenser ansatt:

 • 73% av de som er ansatt er av de som er ansatt er fortsatt i full jobb med full lønn.
 • 9% er helt/delvis permittert
 • Under 1% forventer å bli permittert
 • 15% har vært permittert og er nå helt/delvis tilbake i jobb
 • 3% har (frivillig) redusert lønn
 • 20% har benyttet statens krisepakker:
  • 90% har mottatt dagpenger
  • 10% har fått forskudd på dagpenger
  • 10% har hatt omsorgspermisjon
 • mange er fortsatt bekymret for økonomi, oppdragsmengde og fremtiden

Ansatte jobber hovedsakelig på hjemmekontor:

 • På hjemmekontor hele tiden 59%
 • For det meste på hjemmekontor 18%
 • Av og til på arbeidsplassen 14%
 • På arbeidsplassen hver dag 12%

Ansatte opplever utfordringer på følgende områder i pandemien:

 • Kommunikasjon internt 41 %
 • Samarbeid internt 47 %
 • Kommunikasjon eller samarbeid med kunder 27%
 • Kreativitet 46%
 • Faglig kvalitet 27%
 • Motivasjon 60 %
 • Stress 42%
 • Ensomhet 46%
 • Jobb/hjem balanse 58%
 • Frykt for å bli arbeidsledig 24%

Konsekvenser selvstendig næringsdrivende/frilanser:

 • 30% har fortsatt samme oppdragsmengde som normalt
 • 30% har færre oppdrag, men greier seg økonomisk
 • 20% har færre oppdrag og strever økonomisk
 • 3% har full stopp i omsetning, men greier seg fortsatt økonomisk
 • 11% jobber enten ikkefaglig eller er helt uten arbeid og inntekt
 • 15% rapporterer om en oppgang i oppdrag

Selvstendig næringsdrivende og frilansere jobber primært på hjemmekontor:

 • På hjemmekontor hele tiden 55%
 • For det meste på hjemmekontor 17%
 • Av og til på arbeidsplassen 18%
 • På arbeidsplassen hver dag 12%

Pris på oppdrag og krisepakker for selvstendig næringsdrivende og frilansere:

 • 67% sier at koronasituasjonen ikke har påvirket prising av oppdrag
 • 16% har valg å prise lavere enn før for å sikre oppdrag
 • 21% 9% opplever press utenfra for å senke priser, mens 8% har gjort gratisarbeid i håp om å få mer jobb.
 • Kun 24% har benyttet statens krisepakker
 • De selvstendig næringsdrivende og frilansere som ikke har benyttet statens krisepakker (63 respondenter) oppgir følgende årsaker:
  • 40% oppgir at de har oppdrag nok til å klare seg foreløpig og 14% oppgir at de er vant med sving i inntekter
  • 28% oppgir at de ikke kvalifiserer til støtte, mens 14% ikke tror de kvalifiserer til støtte.
  • 8% at de ikke har tillit til Nav eller de offentlige hjelpeinstansene.
  • 6% oppgir å ikke ha søkt fordi de tenker at andre trenger støtten mer enn dem.
  • 14% Oppgir at de er vant med store svingninger i inntekt.

På spørsmål om de har benyttet annen økonomisk hjelp:

 • 86% nei
 • 13% ja, hovedsaklig lån eller stipend

Selvstendig næringsdrivende opplever utfordringer på følgende områder akkurat nå:

 • Kommunikasjon eller samarbeid med kunder 42%
 • Kreativitet 31%
 • Faglig kvalitet 7%
 • Motivasjon 56%
 • Stress 49%
 • Ensomhet 46%
 • Jobb/hjem balanse 49%

Konsekvenser studenter og nyutdannede:

 • 96% oppgir at koronasituasjonen har endret hverdagen deres
 • Nei, er fortsatt under utdanning. 87%
 • Ja, søker jobb. 11%
 • Ja, har startet for meg selv. 1%
 • Ja, har fått fagrelevant jobb. 1%
 • Ja, har fått jobb, men ikke innen det jeg er utdannet som. 0%

Studentene/de nyutdannede fordeler seg på følgende fagområder:

 • Grafisk design 63%
 • Digital design/ UX-design 23%
 • Annet (visuell kommunikasjon, mediedesign, merkevarebygging, markedsføring) 22%
 • Strategisk design / Strategisk rådgivning/ Business design 20%
 • Interaksjonsdesign / Informasjonsarkitektur 18%
 • Illustrasjon 15%
 • Tjenestedesign 13%
 • Pakningsdesign 5%
 • Brukerinnsikt-, testing / UX research 4%
 • Animasjon 3%
 • Art Direction 3%
 • Industridesign 2%
 • Bokillustrasjon 2%
 • Motion Design / Moving Image 2%
 • Undervisning 2%
 • Administrasjon / økonomi 1%

Webinarer studentene vil delta på:

 • Jobbsøkekurs 63%
 • Hvordan lykkes på hjemmekontoret 51%
 • Jobb/hjem balanse 49%
 • Stressmestring 45%
 • Digital møteledelse 8%
 • (Fjern)ledelse 5%