Funn fra Grafills andre brukerundersøkelse om koronakrisen

Ingen store endringer i vår andre undersøkelse om koronakrisen. Det er fortsatt mange som er permittert, og oppdragsmengden er fortsatt lavere enn normalt, særlig gjelder dette for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Illustrasjon: Bjørn Brochmann

I april presenterte Grafill resultatene av sin første koronaundersøkelse. For å sikre at vi kontinuerlig tilpasser tiltakene våre til utøvernes behov, og for å få et nytt overblikk over hvordan situasjonen er for bransjen vår i dag, gjennomførte vi en ny undersøkelse i juni. Det var færre som svarte på undersøkelsen i denne runde noe som gjør at det er litt større usikkerhet rundt funnene enn sist. Vi velger likevel å presentere dataene da vi ønsker å både kartlegge og rapportere hvordan den vedvarende koronakrisen påvirker våre medlemmer over tid.

Svak økning i oppdragsmengde
En positiv endring for bedrifter er at 15% sier de har en oppgang i oppdrag og har kalt tilbake permitterte, likevel er det bekymringsfullt at en god del fortsatt rapporterer om lavere oppdragsmengde enn normalt. Blant selvstendig næringsdrivende og frilansere har kun 1 av 3 samme oppdragsmengde som normalt, 5,5% melder om en oppgang i oppdrag. Et interessant funn er at flere har oppdrag fra det offentlige og færre fra det private, det håper vi er en tendens om at det offentlige ser verdien av å benytte kompetansen til designerne i en tid hvor oppdragsmengden minker fra det private.

Prising av oppdrag
Blant bedrifter melder så mange som 3 av 4 at koronasituasjonen ikke har påvirket prising av oppdrag, men at de opplever noe press utenfra om å senke prisene. Blant selvstendig næringsdrivende og frilansere er tallet enda høyere, hele 85% sier heldigvis at koronasituasjonen ikke har påvirket prising av oppdrag. Samtidig opplever noen også her press utenfra for å senke priser.

Mange er fortsatt permittert
Bedrifter melder fortsatt om opp mot 40% permitterte. Blant fast ansatte er det nå færre som melder at de er i full jobb med full lønn enn ved forrige undersøkelse. Samtidig ser vi et fall i ansatte respondenter, særlig blant interaksjonsdesignere og andre som vi vet at ofte er fast ansatt i større virksomheter, det er derfor noe usikkerhet knyttet til disse dataene.

Statens krisepakker
I april kom det midlertidige tiltak fra partiene på Stortinget for å hjelpe både næringsliv og samfunn i en vanskelig tid preget av koronavirus og økonomiske utfordringer. Blant bedriftene melder 38% at de har benyttet seg av statens krisepakker for kompensasjon for omsetningsfall, lønnskompensasjon for permitterte ansatte, omsorgspenger og kontantstøtte. De mindre firmaene opplever at krisepakkene ikke treffer, de har store lønnskostnader, små marginer, varierende inntekter og vanskelig for å dokumentere tap basert på kun et års drift. Av ansatte har 29% benyttet statens krisepakker, de aller fleste som dagpenger. Blant selvstendig næringsdrivende og frilansere har kun 28% benyttet statens krisepakker. Så mange som 82% mener at krisepakkene ikke treffer. De har ofte ujevn inntekt og/eller flere inntektsstrømmer og vanskelig for å dokumentere tap basert på kun et års drift. Flere opplever at de blir straffet for å ha noe drift og at pakkene kun treffer dersom man ikke har noe inntekt.

Fremover
Fremtiden er usikker for alle. Mange ansatte er fortsatt bekymret for økonomi, oppdragsmengde og fremtid. Det er trist når selvstendig næringsdrivende rapporterer at de gir seg, de orker ikke lenger usikkerheten med frilanslivet. På tvers av alle gruppene er folk nervøse for høsten. Den allerede korte oppdragshorisonten er om mulig enda kortere nå med korona og sommerferie. Tross usikkerheten er det også noen som melder at de ser positivt på fremtiden. Grafill vil fortsette vår kartlegging og rapportering så lenge denne krisen varer. Koronakonsekvensene virker å ramme forskjellige deler av bransjen på ulike stadier. Vi vurderer kontinuerlig tiltak basert på behovene hos våre utøvere.

Tall og fakta #

Et digitalt spørreskjema ble sendt ut som en åpen weblenke gjennom SurveyMonkey i Grafills nyhetsbrev og spredd i alle Grafills øvrige kanaler 10. juni. Undersøkelsen ble stengt torsdag 25. juni. De fleste data ble innhentet i perioden 10.-12. juni. Spørreundersøkelsen inneholdt både kvantitative og kvalitative spørsmål. For å ha et godt sammenligningsgrunnlag med forrige undersøkelse ble spørsmålene fra sist beholdt. I tillegg ble det lagt til noen nye. De nye spørsmålene gjaldt primært hvorvidt utøverne har benyttet seg av regjeringens krisepakker og hvilken grad krisepakkene traff deres behov, samt om det er press på utøverne om å tilby billigere eller gratis tjenester.

Juni-undersøkelsen hadde kun 176 respondenter, mens det i april var 468 som svarte. Det er fortsatt en overvekt av respondentene som bor i Oslo (55%) og Viken (17%). Det er 63% kvinner og 37% menn som har svart. De fleste respondentene er mellom 30-39 år (35%) og 40-49 år (31%). Det er noen flere fast ansatte som har svart på denne undersøkelsen. Svært få studenter har svart, vi har derfor valgt å utelate dem fra rapporten.

Følgende 10 (av 22) fagkategorier hadde flest respondenter:

 • 66% grafisk design
 • 23% digital design/ UX
 • 32,5% illustrasjon (7% bokillustrasjon)
 • 12% strategisk design
 • 12% art direction
 • 10% ledelse
 • 7% animasjon (5,5% motion design)
 • 4% tegneserie
 • 4% interaksjonsdesign/informasjonsarkitektur
 • 3% undervisning

Respondentene fordelte seg på følgende kategorier:

 • 41% ansatt – 72 respondenter
 • 23% bedrift (leder/medeier i firma/bedrift) – 40 respondenter
 • 28% selvstendig næringsdrivende/frilansere – 50 respondenter
 • 3% student – 6 respondenter
 • 4,5% annet

Oppdrag kommer fra:

 • 64% privat sektor
 • 8% offentlig sektor
 • 26% begge

Konsekvenser bedrift (ledere/medeiere i firma/bedrift):

 • 38% av bedriftene har permittert ansatte
 • 26% fungerer som ellers
 • 23% har færre oppdrag men klarer seg økonomisk
 • 8% har færre oppdrag og har innført lønnskutt for å redusere kostnader
 • 2,5% har færre oppdrag enn tidligere og regner med permitteringer de neste ukene
 • 18% opplever noe press utenfra for å senke priser
 • 8% har valgt å prise lavere enn før for å sikre oppdrag

Samtidig rapporterer

 • 15% at de har en oppgang i oppdrag
 • 15% at de har en oppgang i oppdrag og har kalt tilbake permitterte
 • 74% at koronasituasjonen ikke har påvirket prising av oppdrag

Tilbakemeldinger på krisepakkene:

 • 38% har benyttet seg av statens krisepakker, av disse har:
  • 33% mottatt kompensasjon for omsetningsfall
  • 60% permittert ansatte og fått lønnskompensasjon
  • 33% omsorgspenger
  • 13% mottatt kontantstøtte
 • 62% har ikke benyttet krisepakker
 • Det er særlig de mindre firmaene som opplever at krisepakkene ikke treffer. De har ofte små marginer, varierende inntekter og derfor vanskelig for å dokumentere tap basert på kun et års drift. Deres største utgifter er lønnskostnader.
 • Flere opplever at de blir straffet for å ha noe drift, at pakkene kun treffer dersom man ikke har noe inntekt.
 • Noen få rapporterer at krisepakkene har truffet bra.

Konsekvenser ansatt:

 • 58% av de som er ansatt er fortsatt i full jobb med full lønn
 • 30% er helt/delvis permittert
 • 5% forventer å bli permittert
 • 9% har vært permittert og er nå helt/delvis tilbake i jobb
 • 5% har (frivillig) redusert lønn
 • 29% har benyttet statens krisepakker, av disse har:
  • 90% mottatt dagpenger
  • 10% fått forskudd på dagpenger
  • 10% hatt omsorgspermisjon
 • Mange er fortsatt bekymret for økonomi, oppdragsmengde og fremtiden

Konsekvenser selvstendig næringsdrivende/frilanser:

 • 33% har fortsatt samme oppdragsmengde som normalt
 • 24% har færre oppdrag men greier seg økonomisk
 • 13% har full stopp i omsetning men greier seg fortsatt økonomisk
 • 4% jobber enten ikkefaglig eller er helt uten arbeid og inntekt
 • 5,5 % rapporterer om en oppgang i oppdrag

Pris på oppdrag og krisepakker for selvstendig næringsdrivende og frilansere:

 • 85% sier at koronasituasjonen ikke har påvirket prising av oppdrag
 • 7,5% har valg å prise lavere enn før for å sikre oppdrag
 • 9% opplever press utenfra for å senke priser, mens 4% har gjort gratisarbeid i håp om å få mer jobb.
 • Kun 28% har benyttet statens krisepakker, av disse har:
  • 36% benyttet krisepakken for selvstendig næringsdrivende og ENK
  • 36% fått dagpenger
  • 36% mottatt omsorgspenger
  • 7% tatt opp lån

De selvstendig næringsdrivende og frilanserne hadde følgende kommentarer til krisepakkene:

 • 82% mener at krisepakkene ikke treffer
 • De har ofte ujevn inntekt og/eller flere inntektsstrømmer og derfor vanskelig for å dokumentere tap basert på kun et års drift.
 • Flere opplever at pakkene kun treffer dersom man ikke har noe inntekt.
 • Noen få rapporterer at krisepakkene har truffet bra.