Får du riktig honorar for bokklubbutgaver?


Grafill har gjennom våre medlemmer fått informasjon om at De norske Bokklubbene ikke alltid betaler tilleggshonorar ved utgivelse av særskilt bokklubbutgave.

Opplysning

Denne situasjonen oppstår dersom du for eksempel har levert et omslagsdesign til en bok, og dette så skal benyttes videre i en bokklubbutgivelse; blir dette da betraktet som et gjenbruk av opprinnelig avtalt oppdrag?

Denne særskilte situasjonen er omhandlet i Rammeavtalen av 14.01.1999 mellom Den norske Forleggerforeningen, Grafill og NBK. Rammeavtalens pkt. 6, 4. ledd, har følgende ordlyd:

«Ved utgivelse av særskilt bokklubbutgave har illustratøren rett til et vederlag som normalt skal være 50% av det opprinnelige vederlaget, justert i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 3 ovenfor. Avvikende honorarer kan avtales mellom partene, men kan ikke forutsettes fra illustratørens side. Honoraret utredes av det opprinnelige forlaget. Med særskilt bokklubbutgave menes en selvstendig utgave som bokklubben utgir basert på overdragelse av forlagsrett fra det opprinnelige forlaget til bokklubben, og som utgis i særskilt bokklubbutstyr og uavhengig av forlagets utgivelse. Dette innebærer blant annet at samtidige utgivelser ikke betinger ekstra honorar etter herværende bestemmelse.»

Grafill er derfor av den oppfatning at Rammeavtalens pkt. 6, 4. ledd må forstås slik at det skal betales tilleggshonorar når bokklubbutgivelsen har et eget (nytt) ISBN nummer, uavhengig av om utgivelsen skjer samtidig med det opprinnelige forlagets utgivelse, eller ikke.

Vi har derfor tilskrevet De norske Bokklubbene og bedt de om å overholde denne bestemmelsen slik at det ikke etableres en praksis hvor dette eksempelet på gjenbruk av opprinnelig avtalt honorar ikke honoreres.