Diskriminering av småbarnsforeldre og gravide

Planlegger du å få barn, eller er du gravid? Skal du ut i fødselspermisjon, eller har du akkurat kommet tilbake fra slik permisjon? Da har du et særlig vern mot diskriminering.

Illustrasjon: Dorte Walstad

Illustrasjon: Dorte Walstad

Av Marie Grønvik, advokatfullmektig i Grafill

Det er ulovlig for arbeidsgivere å la graviditet eller foreldrepermisjon virke negativt inn på arbeidsforholdet. Det gjelder alle sider av arbeidsforholdet. Alt fra ansettelsesprosessen, til stillingsinnhold, lønn og andre goder, samt ved eventuell omstilling, permittering og/eller oppsigelse.

Et eksempel på diskrimineringsvernet, er at du som arbeidstaker har rett til å gå tilbake til samme eller tilsvarende stilling og være del av lønnsforhandlinger når du har eller har hatt foreldrepermisjon. Et annet eksempel er at det ved ansettelse, oppsigelse og forlengelse av midlertidig stilling, aldri er tillatt å diskriminere på grunn av graviditet, fødsel, amming, eller permisjon ved fødsel eller adopsjon.

Hva er diskriminering? #

Kort forklart betyr diskriminering ulovlig forskjellsbehandling på grunn av ett eller flere diskrimineringsgrunnlag. Vi har en egen lov om dette som heter likestillings- og diskrimineringsloven. Der er de forskjellige diskrimineringsgrunnlagene listet opp. I tillegg til kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, samt omsorgsoppgaver, sier også loven at det er ulovlig å diskriminere på bakgrunn av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Diskriminering vil si at man behandles dårligere enn andre i tilsvarende situasjon på grunn av en (eller flere) av de forholdene som er listet opp her. I denne artikkelen skal vi fokusere på det som gjelder graviditet og permisjon ved fødsel og adopsjon.

Et eksempel på diskriminering i slike situasjoner er når en kvinne ikke får jobbtilbud fordi hun er gravid. En forutsetning for at det skal være snakk om ulovlig forskjellsbehandling i den situasjonen, er imidlertid at den gravide kvinnen ellers er kvalifisert for jobben. Det vil for eksempel ikke være ulovlig forskjellsbehandling å la være å ansette en gravid kvinne som ikke har den utdanningen som kreves for jobben.

Forbudet gjelder begge foreldre #

Diskrimineringsforbudet gjelder ikke bare for den som føder barnet. Et eksempel på dette finner vi i en sak som nylig ble avgjort i Diskrimineringsnemnda (en slags domstol for diskrimineringssaker). Saken gjaldt en mannlig jobbsøker som ble diskriminert på grunn av permisjon ved fødsel. Mannen hadde blitt kontaktet av et rekrutteringsbyrå angående et seks måneder langt oppdrag. Under intervjuet ble det kjent at han planla foreldrepermisjon ca. tre måneder ut i arbeidsoppdraget. Dette medførte at han ikke fikk jobben. Mannen ble tilkjent 15 000 kr i oppreisning.

Rett til å få tilbake samme eller tilsvarende arbeidsoppgaver #

Diskrimineringsforbudet skal også verne mot at man behandles dårligere eller får endret stilling eller lønn som følge av fødsel og/eller permisjon.

I en sak fra 2018 konkluderte Diskrimineringsnemda med at det forelå diskriminering da en mann ble satt til andre arbeidsoppgaver enn normalt i den perioden han var tilbake i jobb mellom to foreldrepermisjoner. Fordi han bare var tilbake i seks måneder mellom permisjonene for sine to barn, satte arbeidsgiver ham til andre oppgaver enn han vanligvis hadde. Etter en konkret vurdering av saken konkluderte nemnda med at det var i strid med diskrimineringsforbudet.

Et annet eksempel er en sak fra 2019 hvor en kvinne ble degradert fra stillingen som butikksjef og fikk dårligere lønnsbetingelser etter at hun kom tilbake fra fødselspermisjon. Vedkommende som hadde vikariert i kvinnens stilling mens hun var borte, hadde tatt over butikksjefstillingen, og kvinnen mistet dermed også provisjonslønnen sin. Hun ble tilkjent 30 000 kr i oppreisning.

Det vil imidlertid ikke være diskriminering dersom de endrede arbeidsoppgavene utelukkende har andre årsaker, for eksempel omorganisering på arbeidsplassen. Arbeidsgiver må imidlertid sørge for å behandle gravide arbeidstakere og arbeidstakere i permisjon på samme måte som de øvrige ansatte under omstillingsprosessen. Manglende involvering og informasjon kan innebære diskriminering.

Manglende forlengelse av midlertidig stilling eller oppdrag #

Å ikke få forlenget vikariatet sitt kan også være diskriminering. Et eksempel på dette finner vi i en sak som gjaldt en vikar i et inkassobyrå som ble gravid i løpet av vikariatet. Kvinnen hadde både bedre formell kompetanse og lengre ansiennitet enn den andre vikaren som jobbet der. Til tross for dette var det kun den andre vikaren som fikk forlenget sitt vikariat og senere gitt tilbud om fast stilling. Diskrimineringsnemnda konkluderte med at manglende ansettelse og forlengelse av vikariatet skyldtes at kvinnen var gravid og skulle ut i fødselspermisjon, hvilket var forbudt. Kvinnen ble tilkjent oppreisning på 50 000 kr.

Opplyse om graviditet når man søker jobb #

I en ansettelsesprosess er det forbudt for arbeidsgiver å spørre om eller på annen måte skaffe seg informasjon om søkerens graviditet, adopsjon eller planer om å få barn. Noen jobbsøkere velger likevel selv å fortelle om dette, hvilket er helt lovlig. Selv om arbeidssøkeren selv forteller om det, eller en graviditet eksempelvis er helt åpenlys, er det likevel aldri tillatt for arbeidsgiver å la informasjonen virke negativt inn på ansettelsen.

I en sak fra desember i fjor konkluderte Diskrimineringsnemnda med at en arbeidsgiver hadde diskriminert en gravid jobbsøker da de trakk tilbake jobbtilbudet etter at kvinnen opplyste om at hun var gravid. Den kvinnelige jobbsøkeren hadde mottatt et skriftlig jobbtilbud med akseptfrist. Da hun mottok det, sendte hun en e-post og spurte om mulighetene for lønnsforhandlinger. Hun opplyste samtidig om at hun var gravid. Arbeidsgiver unnlot å svare på e-posten hennes. Det medførte at akseptfristen på jobbtilbudet løp ut, og deretter opplyste arbeidsgiveren om at kvinnen ikke lenger var en ønsket kandidat.

Forbudet mot diskriminering gjelder på alle områder #

Det er ikke bare innenfor arbeidslivet at diskriminering er forbudt. Likestillings- og diskrimineringsloven gjelder på alle samfunnsområder. Det vil si at man er beskyttet også når man opptrer som selvstendig næringsdrivende, som privatperson i møte med både offentlige og private aktører, som student, i organisasjonslivet, mv.

Hva gjør du hvis du opplever diskriminering? #

Hvis du lurer på om du har blitt diskriminert, eller har spørsmål rundt reglene, kan du ta kontakt med Marie som er advokatfullmektig i Grafill. Det er også mulig å ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet som gir veiledning til enkeltpersoner i slike saker.

For å få bindende avgjørelse på om man har blitt utsatt for diskriminering, kan man klage saken inn til Diskrimineringsnemnda. Der kan man få saken sin behandlet gratis, og man trenger ikke å bruke advokat. Diskrimineringsnemnda kan avgjøre om det foreligger diskriminering, og de har også i noen tilfeller mulighet for å tilkjenne oppreisning og erstatning.

Sist oppdatert 28. mars 2022