Beregning av merverdiavgift


Mange av dere jobber som selvstendig næringsdrivende og støter på utfordringer mht. skatt- og avgiftsregler. Spesielt beregning av merverdiavgift (moms), ser ut til å være en aktuell problemstilling for mange.

Juridisk

Nedenfor følger derfor en kort redegjørelse for reglene om betaling av moms, samt unntaksregelen i merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 (4).

Merverdiavgift er en avgift på varer og tjenester. Det er bruker i siste ledd som skal betale momsen. Dette betyr at produsenter og salgsledd får tilbake momsen de har lagt ut i alle ledd. Når omsetning av varer og tjenester overstiger 50 000 kr. er det plikt til å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret jf. mval. § 2-1.

Reglene for beregning av moms er nokså omfattende med flere grensedragninger og unntak fra avgiftsplikten. Unntaksregelen av størst relevans for utøvere innen illustrasjon og design, vil være mval. § 3-7 (4). Bestemmelsen oppstiller momsfritak for ”opphavsmannens omsetning av egne kunstverk”, samt ”omsetning der en mellommann opptrer i opphavmannens navn”. Det avgjørende for om unntaket vil kunne komme til anvendelse, er om kunstverket kan anses for å være et åndsverk. Av unntaket følger det at en overdragelse av retten til å utnytte illustrasjon/design i bøker, aviser, og blader vil være en ”omsetning av eget kunstverk” fra deg som opphavmann jf. unntaksregelen i mval. § 3-7 (4). Opphavmannen vil derfor være fritatt for moms i slike tilfeller, mens kunden som får overdratt en bruksrett/eiendomsrett, må beregne og innbetale moms ved videresalg/utnyttelse av verket. Videre kan det nevnes at det ved spørsmål om en selvstendig næringsdrivende skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret, skal det ikke ses hen til unntatt omsetning ved vurderingen av beløpsgrensen på 50 000.

Dersom du er i tvil om det skal påregnes moms ved utnyttelse av illustrasjon/designet vil jeg anbefale deg å kontakte skatteetaten.