Åpen høring i dag - Lov om opphavsrett til åndsverk


– Vi reagerer sterkt på at opphaveres rettigheter settes på spill i nytt forslag til endring av åndsverksloven, sier Kari Bucher, daglig leder i Grafill.

Juridisk

Bakgrunnen for endringene i åndsverksloven slik vi har forstått det, har vært å modernisere og forenkle loven og for å sikre at skapende og utøvende kunstnere i større grad skal kunne leve av sin virksomhet, og at det legges til rette for  investeringer i kreativt innhold.

– Fra høringene høsten 2016 og til idag, er det imidlertid foreslått en endring i paragraf 71, som vi mener er riv ruskende gal. Det står i fare for å undergrave arbeidet våre utøvere lever av idag, og i strid med intensjonen slik vi forstår det, sier Bucher.

Stortinget inviterer til åpen høring i dag - 9. mai mellom kl. 14.00 - 19.00.

Se programmet her:
www.stortinget.no/no/Hva-sk...

Sakens kjerne er denne:

I utkastet som var til høring høsten 2016, var det tatt inn et forslag med følgende tekst:
Opphavsrett til verk som er skapt av en arbeidstaker går med mindre annet er avtalt over til arbeidsgiveren i den utstrekning det er nødvendig for at arbeidsforholdet skal nå sitt formål. Det samme gjelder adgang til endring av verket med den begrensning som følger av § 2-3. Arbeidsgiverens rett er begrenset til bruksformer som kunne forutses da verket ble skapt. For opphavsrett til datamaskinprogram skapt i ansettelsesforhold gjelder § 5-9.
Etter høringsfristen har paragrafen fått følgende ordlyd:
Opphavsrett til åndsverk som er skapt av en arbeidstaker går over til arbeidsgiveren i den utstrekning arbeidsforholdet forutsetter at det skapes åndsverk, og slik overgang er nødvendig og rimelig for at arbeidsforholdet skal nå sitt formål. Det samme gjelder adgang til endring av verket og videreoverdragelse av retten. Bestemmelsene i første og andre punktum gjelder ikke rettigheter etter § 5 eller der annet er avtalt. Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende i oppdragsforhold, og i lignende tilknytningsforhold hvor verket skapes på bestilling og opphaveren er uten økonomisk risiko for resultatet av det som skapes.
Det er paragrafens andre ledd det reageres særlig på.

Der står det at det som gjelder for arbeidsforhold, også skal gjelde for oppdragsforhold, med mindre noe annet er avtalt. 

Det betyr at lovforslaget sier at oppdragsgiver får rettighetene til det opphavsmannen (illustratøren/grafisk designer) har laget for han/henne, herunder endringsretten og videresalgsretten. Det står riktignok at partene kan avtale noe annet. Men for Grafills medlemmer som ofte er presset på pris, betyr  at de i praksis har svekket forhandlingsmakt. Ofte lages det ikke avtaler i det hele tatt. 

Det står riktignok i merknadene til lovforslaget at det omfanget av rettighetsoverdragelse kan være annerledes (litt mer begrenset)  for oppdragsforhold enn for ansettelsesforhold. Det nevnes f.eks. at illustratør/grafisk designer kan ha i behold retten til å bruke åndsverket også på andre måter. Men dette blir alt for svak beskyttelse av opphavmannen (illustratøren/grafisk designer).
Grafill er tilstede på høringen gjennom Kunstnernettverket. Jan Terje Heimly vil være vår representant, og fremme en felles protest fra Kunstnernettverket  i Stortinget kl. 14.00 i dag. Det vil også være mange andre opphavsorganisasjoner som vil fremme protest mot endringene i paragraf 71. Høringen vil foregå helt frem til kl. 19.00 og vil bli streamet.

Dere har helt sikkert lest helgens saker i Klassekampen og Dagsavisen; hvis ikke har dere lenkene nedenfor.

www.klassekampen.no/article...

www.dagsavisen.no/kultur/ku...