Kjøp av font (lisens)


Viktige avtalepunkter man bør være oppmerksom på ved kjøp av (lisens til) font.

Utforming av design skjer gjerne ved bruk av font/skrifttyper. Det er ulike selskaper som eier fontprogrammene, og for å kunne benytte seg av disse må det inngås en lisensavtale med selskapet. Disse avtalene kan være omfattende, og gjerne forfattet på engelsk, noe som kan gjøre det komplisert å gjøre seg kjent med hele innholdet i avtalen. Det er imidlertid viktig å være orientert om hva en underskriver på, da man er bundet av avtalevilkårene fra det øyeblikk avtalen er underskrevet.

Lisensavtalene har normalt en bestemmelse som regulerer mangelsspørsmål. Dette gjøres gjerne ved at de garanterer for at fonten i det vesentlige skal fungere i henhold til programvaren i et bestemt antall dager. Ved mangler påtar selskapet seg som regel ikke noe erstatningsansvar utover tilbakebetaling av kjøpesummen evt. erstatning av selve fontprogrammet. Å få medhold i et mangelskrav betinger også at det reklameres innen en viss tid, gjerne begrenset til X antall dager etter at mangelen ble oppdaget.

I flere lisensavtaler er bruksområdet for fonten nokså strengt regulert. Dette betyr således at fonten ikke nødvendigvis kan benyttes på alle måter en selv måtte ønske. Slike bruksreguleringer omfatter gjerne kopi av programvaren, overføring av programvaren til tredjemenn, bruk i print/preview format, utlån/leasing, kommerisell bruk, benyttelse av fonten til å lage ny programvare og skriftrelaterte produkter, og lagring fonten med det formål å kopiere den til senere bruk ved hjelp av font-erstatnings teknologi (font replacement technologies).

Konsekvensen av at en avtale brytes, vil som regel være en umiddelbar oppsigelse av lisensen.

Ettersom det finnes få norske selskaper som selger lisensavtaler, er det gjerne utenlandsk lov/rett (amerikansk, britisk) som regulerer avtaleforholdet. Dette betyr igjen at ved en eventuell tvist, skal den ikke løses etter norske rettsregler, men etter selskapets hjemstats rettsregler.

Hensikten med denne oversikten er å bevisstgjøre deg som utøver på å lese avtalevilkår nøye, da man kan risikere å gjøre seg skyldig i avtalebrudd dersom det er usikkerhet omkring vilkårene for bruken av font. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at denne oversikten tar for seg en del vanlige avtalereguleringer for bruk av font, men den er ikke uttømmende.