Krisepakke til bedrifter - søknadsportalen er åpen

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens tredje krisepakke i forbindelse med koronapandemien. Både bedrifter som er stengt av myndighetene og øvrige foretak kan søke via portalen kompensasjonsordning.no.

Illustrasjon: Cecilie Maurud Barstad, Gilles & Cecilie Studio

Illustrasjon: Cecilie Maurud Barstad, Gilles & Cecilie Studio

Sist oppdatert 27. april 2020

Det er opprettet en ordning hvor staten tar en del av kostnaden som virusutbruddet og smitteverntiltakene påfører norske bedrifter. Ordningen gir virksomheter med stort inntektsbortfall en økonomisk kompensasjon. Målet er at næringslivet i størst mulig grad unngår konkurser og kommer seg raskere opp igjen når krisen er over. Ordningen er midlertidig og gjelder i første omgang for mars, april og mai.

Foretak kan få tilskudd dersom de innfrir følgende krav:

  • Være skattepliktig til Norge
  • Være registrert før 1. mars 2020
  • Ha ansatte (unntak for enkeltpersonsforetak (ENK) som er innehaverens hovedinntektskilde og for ansvarlige selskap (ANS/DA) hvor foretaket er hovedinntektskilde til minst én av deltagerne)
  • Ikke være under konkursbehandling eller begjært konkurs
  • Ha omsetningsfall på minst 20% i mars og minst 30% i april og mai
  • Ha faste, uunngåelige kostnader
  • Ikke drive innenfor næringer som er holdt utenfor kompensasjonsordningen

Det er opprettet en egen søknadsportal med veiledning for søknadsprosess og annen relevant informasjon man trenger før man søker.

Gå til kompensasjonsordning.no

-

Mer om ordningen

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten ansvar for å få på plass ordningen og forvalte den. Ordningen er et samarbeid mellom Finans Norge, BITS, DNB, Digitaliseringsdirektoratet og Skatteetaten.

Virksomheten som søker om støtte bruker et digitalt søknadskjema. Her legger virksomheten selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og faste, uunngåelige kostnader.

Søknadsprosessen er i stor grad automatisert og prosessen fra du søker og til du får utbetalt beløpet går raskt dersom søknaden oppfyller kriteriene i ordningen.

Løsningen har et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Alle godkjente søknader vil også gjennomgå en seriøsitetsvurdering før utbetaling. Utslag på dette vil kunne føre til manuell saksbehandling og en ekstra vurdering av søknaden.

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen blir det utført kontroller i ettertid for å avdekke eventuell juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig.

Skatteetaten kan ilegge sanksjoner hvis virksomheten som mottar støtte har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Hvilke virksomheter som mottar offentlig støtte blir gjort kjent kort tid etter at søknaden er godkjent.

Opplysninger om virksomheten og beløpet som er mottatt vil bli søkbart.

Les mer om ordningen her

BDO om tiltakspakkene

Gå til temaside om koronavirus og arbeidsliv