Kritiske tider for designbransjen!

Krevende anbudskonkurranser, en uforutsigbar skattepolitikk og manglende prisvekst på tjenester påvirker aktørene i designbransjen. Funnene til Grafill viser tydelig at det offentlige må legge til rette for at næringen overlever dyrtiden, og sørge for at Norge beholder den verdifulle kompetansen vi trenger i en fremtid med mer digitalisering og kunstig intelligens.

ANTI presenterer Forskningsrådets nye visuelle identitet for fullsatt sal i Grafills hus i 2022. Her deler designerne Kristoffer Eidsnes og Veronika Artiuschenko spennende innsikt om veien fra tidlig konsept til endelig designsystem (foto Eva Boldermo Bergan).

ANTI presenterer Forskningsrådets nye visuelle identitet for fullsatt sal i Grafills hus i 2022. Her deler designerne Kristoffer Eidsnes og Veronika Artiuschenko spennende innsikt om veien fra tidlig konsept til endelig designsystem (foto Eva Boldermo Bergan).

En fersk undersøkelse om de økonomiske forholdene i designbransjen bekrefter at det er krevende tider. Mer enn 80 prosent av spurte bedriftsledere og medeiere rapporterer at de er påvirket negativt av den økonomiske situasjonen vi befinner oss i. Kostnadene har økt, det er oppdragstørke, markedet har strammet seg til med press om å senke prisene, konkurransen om oppdrag har blitt mer krevende og mange bruker mer tid på anbudsprosesser enn før. De minste bedriftene er hardest rammet, mange byråer har brukt opp reservene sine og det gjøres mange sparetiltak for å holde liv i virksomhetene som nå kjemper for å overleve.

Mer enn 80 prosent av de spurte bedriftslederne sier de er påvirket av den økonomiske situasjonen vi befinner oss i.

Klikk for å se bildet "Pai 2" i full størrelse

Mer enn 80 prosent av de spurte bedriftslederne sier de er påvirket av den økonomiske situasjonen vi befinner oss i.

Ingen prisvekst på ti år
#

Det er et paradoks at mens lønningene har økt, så har prisveksten så og si stått stille på designtjenester de siste ti årene. For de som driver næringsvirksomhet er dette en stor utfordring. Marginene for å klare seg i et presset marked blir stadig mindre når alle kostnader øker uten at man har mulighet til å øke inntjeningen tilsvarende. Designvirksomheter havner derfor i en skvis av økte utgifter på alt fra strøm, husleie, skatter og avgifter, og ansatte som forventer rimelig lønnsvekst når prisen på oppdrag har fullstendig stagnert. Hele tre fjerdedeler av bedriftslederne svarer at situasjonen har påvirket prisingen deres, og andelen som opplever press på å senke prisene har økt siden forrige bransjeundersøkelse i 2023. 46 prosent svarer at de allerede har lagt seg på et lavere prisnivå for å sikre oppdrag. Også blant selvstendig næringsdrivende opplever over halvparten press på å senke prisene. De minste designbyråene lever av små oppdrag og på små marginer. Og når dyrtiden setter bremser på betalingsviljen, lever disse i farlige tider. Men å kutte ned på designkjøp kan være kortsiktig vinning for både private bedrifter og offentlige virksomheter. Her kommer Grafill til å jobbe for at særlig det offentlige skal være sitt ansvar bevisst slik at designoppdragene i offentlig sektor ikke stopper opp.

– Prisene i markedet har ikke endrer seg de siste 10-15 årene. Vi må kjempe hardere for å ta bedre betalt, og legitimere vår verdi.

sitat fra undersøkelsen
Mange av bedriftslederne opplever press utenfra på å senke prisene.

Klikk for å se bildet "Pai 1" i full størrelse

Mange av bedriftslederne opplever press utenfra på å senke prisene.

En næringspolitikk som spenner ben på bransjen #

Blant både bedriftsledere og selvstendige svarer nesten halvparten at det er økte kostnader i markedet som gjør dem utsatt. Da hjelper det heller ikke at vi har en næringspolitikk som straffer oppstartsmiljøer og etablerte bedrifter med økt arbeidsgiveravgift, formueskatt og stadig endrede rammevilkår. Dette gjør situasjonen uforutsigbar. Det er også faretruende at kun halvparten svarer de kan klare seg i flere måneder uten oppdrag, mens hele 40 prosent har brukt opp alle sine reserver.

Her vil Grafill jobbe for å være en bidragsyter overfor næringsminister Jan Christian Vestre og kulturminister Lubna Jaffery i de varslede samarbeidet mellom deres departementer om et nytt veikart for kreativ næring.

Oppdragstørken tvinger flere ut i anbudsrunder #

Mange kreative byråer skaffer seg oppdrag gjennom offentlig og private anbud, og må bruke verdifulle «gratis-timer» på å forberede og levere inn tilbud på jobber man ofte ender opp med å ikke få. Når så mange som 56 prosent svarer at de bruker mer tid på anbudsprosesser enn før, så er dette rett og slett dårlig samfunnsøkonomi og et stort problem, særlig for de minste bedriftene som har lite å gå på økonomisk. Både ledere og selvstendig næringsdrivende, samt frilansere med inntekt fra oppdrag utenfor ansettelsesforhold, rapporterer om en minkende oppdragsmengde. 83 prosent av bedriftsledere og 69 prosent av de selvstendige opplever i tillegg at konkurransen om oppdrag har blitt mer krevende, noe som igjen tvinger flere ut i anbudskonkurranser.

Her har Grafill i en årrekke jobbet for å påvirke på flere nivåer, og vi får også mange henvendelser fra medlemmer om hjelp i anbudsprosesser. Det er fortsatt en lang vei å gå for å få på plass gode nok anbudssystemer for kjøp av design. Samtidig opplever Grafill en økning i antall utlysere som tar kontakt for å sikre at de lager gode prosesser for kjøp av design. Samtidig er det fortsatt mange anbud som krever for mye av tilbyderne. I den krevende tiden vi er inne i nå vil Grafill arbeide for at det skal legges ut flere bestillinger med mindre krevende anbud og flere mindre designoppdrag som ikke krever anbudsprosesser. Det er heller ingen krav om konkurranser eller anbudsprosesser for kjøp av design, det er det ikke alle som vet. Grafills ressursside om anbudskonkurranser er godt besøkt.

– I dag er det 25 - 40 tilbydere på konkurranser og anbud der det tidligere var 4-6 tilbydere. I tillegg endres anbudsforespørsler fra å omfatte en enkelt fagdisiplin som grafisk design, til å omfatte reklame, film, animasjon, PR, tekst, mediekjøp, grafisk, UX og WEB design.

sitat fra undersøkelsen

Fare for kompetansetap #

Vi har et svært høyt kompetansenivå på designtjenester i Norge i dag. Byråer og enkeltutøvere vinner høythengende internasjonale priser, det leveres visuelle produkter og digitale tjenester som forbrukerne elsker, og vi har fått dyktige designmiljø over hele landet. Men det skal i tillegg til å være levedyktig også være inspirerende, givende og meningsfullt å gå på jobb. Dessverre speiler de ansattes opplevelser av håndteringen på arbeidsplassen det som ledere rapporterer. Det er mindre søkelys på menneskene og mer på budsjett og å kutte kostnader, både administrativt og på personalsiden. Det går utover arbeidsmiljø og motivasjon, og flere sier de er misfornøyde med situasjonen. Det er også tøffe tider for nyutdannede, hele 27 prosent er fortsatt jobbsøkende etter endt utdannelse.

– Ekstremt frustrerende og vanskelig situasjon. Har tenkt tanken om å omskolere meg.

sitat fra undersøkelsen

Design er en viktig del av teknologiutviklingen #

Den digitale teknologiutviklingen blir ikke mindre i årene fremover, og da trenger vi designere som kan bidra i utviklingen av brukervennlige, bærekraftige og innovative tjenester og løsninger. Også i møte med kunstig intelligens trenger vi kompetansen til designerne. De vil være de beste til å utnytte verktøyene og kvalitetssikre de visuelle resultatene.

– Jeg tror det vil i større grad bli viktigere å argumentere for hvorfor den menneskelige faktoren spiller en stor rolle inn i hvordan kreativitet utvikles. Svært mange misforstår AI og tror at det kan utfase den kreative prosessen, men ved å kun bygge på det allerede eksisterende vil vi med tiden risikere å skape mer utvannet kreativitet og "miste" evnen til å skape som faktisk er nytenkende.

sitat fra undersøkelsen

Det vil ta mange år å bygge opp igjen gapet dersom dårlige økonomiske tider skaper flukt til andre yrker. Aldri har nivået på norsk design og visuell kommunikasjon vært høyere, det risikerer vi å miste om ikke betalingsviljen for kompetansen og tjenestene vi leverer øker i takt med kostnadene ellers i samfunnet!

Metode og demografi #

Kartleggingen ble gjennomført i februar 2024. Spørsmålene i undersøkelsen er identiske med de fra en tilsvarende undersøkelse i 2023. Det kom inn 272 svar totalt, alle er anonymisert. Respondentfordelingen er nokså lik fjorårets undersøkelse, noe som gjør det mulig å sammenligne funnene.

Arbeidsituasjon:
20 prosent daglig leder/medeier
52 prosent ansatt
20 prosent selvstendig næringsdrivende/frilanser
5 prosent student/nyutdannet
3 prosent arbeidsledig

Kjønn:
54 prosent kvinner
45 prosent menn
1 prosent annet

Alder:
5 prosent under 25
15 prosent 25-29
20 prosent 30-34
17 prosent 35-39
17 prosent 40-44
9 prosent 45-49
9 prosent 50-54
6 prosent 55-59
1 prosent 60-64
1 prosent over 64

Bosted:
58 prosent Oslo
13 prosent Viken
9 prosent Vestland
4 prosent Trøndelag
3 prosent Rogaland
3 prosent Innlandet
2 prosent Vestfold Telemark
2 prosent Agder
1 prosent Nordland
3 prosent Møre Romsdal
2 prosent Troms Finnmark

Jobber med / studerer (kunne krysse av for 3 områder):
64 prosent grafisk design
41 prosent digital / ux design
22 prosent illustrasjon
3 prosent brukertesting ux research
15 prosent strategisk design rådgivning business design
6 prosent interaksjonsdesign informasjonsarkitektur
3 prosent tjenestedesign
7 prosent motion design moving image
10 prosent art direction
12 prosent kreativ ledelse
6 prosent animasjon
5 prosent pakningsdesign
5 prosent bokillustrasjon
9 prosent prosjektledelse
9 prosent administrasjon økonomi
4 prosent tegneserie

Ansatte i virksomheten de jobber i:
38 prosent under 10 ansatte
23 prosent 10-49
10 prosent 50-99
3 prosent 100-299
3 prosent 500-1000
5 prosent mer enn 1000
15 prosent ikke relevant

Tema og nyttig innhold de er interessert at Grafill bidrar med (kunne krysse av for flere):
39 prosent om stressmestring
35 prosent om selvledelse
41 prosent om anbudsprosesser
33 prosent ønsker økonomikurs
32 prosent om ledelse
30 prosent om ledelse i krevende tider
26 prosent om regler for permittering
22 prosent om regler for nedbemanning
16 prosent annet - tekstsvar

Funn daglig leder / medeier #

Konsekvenser for bedrift firma:
17 prosent er ikke påvirket
35 prosent har færre oppdrag enn tidligere, men klarer seg økonomisk
17 prosent har færre oppdrag og regner med permitteringer
13 prosent har færre oppdrag og har allerede permittert ansatte
12 prosent har færre oppdrag og har innført lønnskutt
4 prosent har færre oppdrag og regner med nedbemanninger
10 prosent har en oppgang i oppdrag
2 prosent har en oppgang i oppdrag og tilbakekalt ansatte
2 prosent har en oppgang i oppdrag og har ansatt flere

KPI justert priser:
48 prosent ja
52 prosent nei

Hvordan er økonomien i selskapet:
52 prosent vil klare seg i flere måneder uten oppdrag
8 prosent i ett år
40 prosent har tært på alle reserver
Ingen vurderer å slå seg konkurs

Har økonomisituasjonen påvirket prising av oppdrag:
25 prosent sier nei
67 prosent opplever press utenfra på å senke prisene
2 prosent henvendelser om gratis jobbing, og 6 prosent har jobbet gratis i håp om at det skulle føre til oppdrag

Opplever et lavere prisnivå på tjenester etter pandemien:
23 prosent er helt eller noe uenig i påstanden
50 prosent er helt eller litt enig

Har lagt seg på et lavere prisnivå for å sikre oppdrag:
35 prosent er helt eller noe uenig i påstanden
46 prosent er helt eller litt enig

Opplever at konkurransen om oppdrag har blitt mer krevende i dagens marked:
83 prosent er helt eller litt enig i påstanden

Bruker mer tid på anbudsprosesser:
56 prosent er helt eller litt enig i påstanden
For 10 prosent er det ikke relevant, og 29 prosent svarer nøytralt.

Økte kostnader er det som gjør dem utsatt i markedet:
48 prosent er helt eller litt enig i påstanden.

Oppdrag kommer fra sektor:
54 prosent fra det private
12 prosent fra det offentlige
33 prosent like mye fra hver

Funn ansatt #

Konsekvenser for arbeidssituasjonen:
83 prosent er i full jobb med full lønn
7 prosent er permittert eller forventer å bli permittert
2 prosent har fått varsel om nedbemanning
2 prosent har fått redusert lønn
5 prosent har vært permittert, men er tilbake på jobb
2 prosent har mistet jobben

Oppdrag kommer fra sektor:
54 prosent fra det private
9 prosent fra det offentlige
27 prosent like mye fra begge
9 prosent jobber internt og har ikke oppdrag

Funn selvstendig næringsdrivende / frilanser (inntekt fra oppdrag utenfor ansettelsesforhold) #

Konsekvenser for arbeidssituasjonen:
37 prosent har samme eller en økning i oppdragsmengde
20 prosent har færre oppdrag, men klarer seg økonomisk
35 prosent har færre oppdrag og strever økonomisk
7 prosent arbeider, men ikke kreativt

KPI-justert prisene:
46 prosent ja
54 prosent nei

Har økonomisituasjonen påvirket prising av oppdrag:
30 prosent svarer nei
57 prosent opplever press på å senke priser
28 prosent fått henvendelser eller har utført gratis arbeid i håp om flere oppdrag

Opplever et lavere prisnivå på sine tjenester etter pandemien:
39 prosent er helt eller noe uenig i påstand
35 prosent er helt eller litt enig

Har selv lagt seg på et lavere prisnivå for å sikre oppdrag:
39 prosent er helt eller noe uenig
50 prosent er helt eller litt enig

Opplever at konkurransen om oppdrag har blitt mer krevende i dagens marked:
69 prosent er helt eller litt enig i påstanden
21 prosent svarer nøytralt

Økte kostnader er det som gjør dem utsatt i markedet:
16 prosent helt eller noe uenig
53 prosent helt eller litt enig

Oppdrag kommer fra sektor:
72 prosent privat
4 prosent offentlig
22 prosent like mye fra hver

Funn student / nyutdannet #

Har økonomisituasjonen endret hverdagen:
18 prosent nei
9 prosent vet ikke
73 prosent ja

Under utdanning eller nyutdannet:
64 prosent studerer
27 prosent er jobbsøkende
9 prosent har startet for seg selv

Funn arbeidsledig 2024 #

Har økonomisituasjonen endret hverdagen:
70 prosent svarer ja
10 prosent svarer nei
20 prosent vet ikke

Har vært arbeidsledig:
30 prosent under en måned
40 prosent 1-6 måneder
20 prosent 6-12 måneder
10 prosent mer enn 3 år

Aktivt jobbsøkende:
80 prosent svarer ja