Høyt prioritert
Grafills styreleder Cathrine Louise Finstad inviterte til innspillsmøte om illustrasjon, pris og forlagsbransjen 14. september 2017. Ny daglig leder, Lene Renneflott, tiltrådte 1. desember 2017, og noe av det første på agendaen hennes var å sette seg inn i saken. Saken har vært opp i alle hovedstyrets møter. Advokat Christian Wadahl Uhlen ble ansatt i 100% stilling 1. mars 2018, med viktige arbeidsområder som en-til-en rådgivning og juridiske rammebetingelser for våre medlemmer. Våren 2018 jobbet Grafill også tett med Kunstnernettverket i kampen om den nye Åndsverkloven for å i vare ta opphaverne. I samme periode utarbeidet Grafills hovedstyre og administrasjon ny strategi og handlingsplan for organisasjonen.

Under satsningsområdet Politikk og påvirkning i strategien er det «å bedre vilkårene til utøvere som jobber med bøker» et prioritert og tydelig mål. Det ble derfor opprettet som eget prosjekt med oppstartsmøte 15. mars 2018. Prosjektet har vært høyt prioritert i hele 2018. På oppstartsmøte i mars deltok noen av de mest erfarne og engasjerte utøverne som jobber med bøker for å diskutere hva Grafill kan og bør gjøre. I møtet meldte Harald Nordberg, Sindre Goksøyr, Marius Renberg, Eivind Vetlesen og Ingrid Rognstad seg til å delta i en tenketank som kunne komme med innspill og råd til Grafills daglig leder, advokat og styre i det videre arbeidet. I tillegg deltok styreleder Cathrine Louise Finstad i alle møter. Lene Renneflott var prosjektleder og Christian Wadahl Uhlen juridisk rådgiver. Gruppen avholdt seks møter i perioden mars-november 2018.

Egen handlingsplan
På bakgrunn av gruppens innspill er det utarbeidet en egen handlingsplan 2018-2021 med prioriterte satsningsområder og mål. Grafills hovedstyre vedtok handlingsplanen 28. november 2018 og bestilte umiddelbart en utredning av professor dr. juris Erling Hjelmeng ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo for å vurdere noen særlig viktige spørsmål om anvendelsen av konkurranseloven på Grafills medlemmer. Arbeidet for denne gruppen utøvere er også høyt prioritert i 2019.

Ønske om unntak fra konkurranseloven
Konkurranseloven har et særskilt unntak for rammeavtalene mellom forlag og forfattere/ oversettere. Dette er i realiteten en særskilt kulturpolitisk støtteordning, som vi mener også må gjelde for bokillustratører og -designere. Slik vi spilte inn til både Kulturmeldingen og Kunstnermeldingen, må de viktige støtteordningene for norske bøker videreføres for å sikre både kvalitet og mangfold for alle lesere, gjennom både bilder og ord. Barn, unge, voksne med lese- og skrivevansker og minoritetsspråklige nås lettere med visuell litteratur. Dreiningen av bokomsetning fra analoge til digitale eksemplarer vil ytterligere forsterke viktigheten av visuelle komponenter i all litteratur.

Våre utøvere på bokområdet står svakest i forhandlingene med forlag og andre aktører. Deres inntekter er særdeles lave. De vil likevel som hovedregel anses som foretak; omfattet av alle konkurranselovens regler, men uten muligheter til å lovlig koordinere priser eller andre konkurransesensitive vilkår. Vi har derfor bedt Nærings- og fiskeridepartementet endre Forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Unntaket i dagens forskrift § 10 gjelder kun forfattere og oversettere. Dette må utvides til å omfatte bokillustratører og -designere.

Norsk bokpolitikk
Grafill ønsker en grundig gjennomgang av pengestrømmer, aktører og maktfordelingen i norsk bokpolitikk. De av Grafills medlemmer som sliter mest økonomisk er illustratører og designere som primært jobber med bøker, med forlagene som hovedoppdragsgivere. Flere av de direkte eller indirekte støtteordningene for litteratur, som momsfritak, innkjøpsordninger, Kulturrådets støtteordninger m.v., kommer i for liten grad våre utøvere til gode. Litteraturstøtte må også stimulere forlagene til å handle illustrasjon og design fra mangfoldet av kvalifiserte og faglig sterke utøvere som bor og jobber i Norge.

Stipend og vederlagsmidler
Grafill har i 2018 gjort et betydelig arbeid med stipendordningen vår. Grafills hovedstyre ønsket en gjennomgang av dagens stipendordning for å sikre forvaltning og fordeling av kollektive vederlagsmidler og nedsatte en bredt sammensatt arbeidskomité som har jobbet med å vurdere stipendtyper, stipendstørrelser, tildelingskriterier og søknadsprosess. Stipendpotten ble hevet med hele 600 000,- i 2018 i tillegg til at det ble gjort et grundig arbeid for å sikre at all informasjon rundt Grafills stipender var åpen, tydelig og transparent.