Innledning #

Når du starter med commissions kan det være usikkert om det kun blir en hobby, eller om det utvikler seg til næringsvirksomhet. Dersom du allerede driver næringsvirksomhet, men bare har utvidet tjenestefeltet til commissions, er du trolig kjent med det som står her om foretak og økonomi. Informasjonen under er rettet mot utøvere uten erfaring med å ta betalt for varer og tjenester.

Det er lurt å tenke profesjonelt fra tidlig av. Hold oversikt over inntekter og utgifter, selv før du går i gang for alvor. Det skaper større ryddighet rundt virksomheten din, gir deg mindre trøbbel senere, gir kundene et mer profesjonelt inntrykk, og gjør dermed også at du kan ta en høyere pris og forhåpentlig sitter igjen med mer på konto ved årets slutt.

Husk at vi som interesseorganisasjon for profesjonelle utøvere, gjerne veileder de av dere som ønsker at commissions skal utvikle seg til en næringsvei. Er du fortsatt i villrede etter å ha lest informasjonen under må du gjerne ta kontakt.

Opprette foretak #

Om du skal drive næringsvirksomhet, bør du starte med å opprette et foretak, for eksempel enkeltpersonforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap eller samvirkeforetak. På Altinn kan du lese noen forskjeller på de ulike organisasjonsformene.

Den enkleste måten å etablere næringsvirksomhet er helt klart Enkeltpersonforetak (ENK), og for deg som er uten erfaring i næringsvirksomhet anbefaler vi å starte her. Dersom ditt ENK etter hvert får en omsetning som er av vesentlig betydning for inntektsgrunnlaget ditt, så kan det omdannes til aksjeselskap (AS) uten altfor store komplikasjoner.

Du må som utgangspunkt være myndig for å starte ENK, men dersom du har fylt 15 år kan du få tillatelse fra foresatte og Fylkesmannen. Utover dette trenger du egentlig ikke så mye mer enn en bankkonto, en e-postadresse og et telefonnummer – i tillegg naturligvis til tegnesakene dine. Altinn – myndighetenes portal for alt som har med næringsrapportering, skatt og avgift å gjøre – har mange gode sider som hjelper deg i prosessen, og det er enkelt å registrere et ENK. Du kan lese mer på altinn.no.

Når du har fått godkjent registreringen, får du et registreringsbevis og et organisasjonssnummer (org.nr.). Org.nr. er unikt for ditt foretak, og du skal oppgi dette på fakturaer og nettside og andre steder hvor du identifiserer bedriften din. Foretakets navn er nødt til å inneholde hele eller deler av navnet ditt, og skal stå på fakturaen. Men du kan markedsføre deg selv under et annet navn som et slags varemerke. Eksempelvis: Trude Lutt selger commissions online under navnet Wingsofswans, men dette alene kan ikke være ENKets navn. Trude kan enten registrere foretaket sitt som “Trude Lutt Wingsofswans”, eller velge et rent foretaksnavn “Trude Lutt Illustrasjon” og bruke “Wingsofswans” utelukkende som varemerke.

Alt som skjer i et ENK er uløselig knyttet til deg som person. Dette er en forlengelse av at ENK ikke er et selvstendig rettssubjekt. Du kan ikke selge ENKet, men du kan selge alle foretaks eiendeler. ENKets bankkonto er samtidig din konto (men du får bedriftsvilkår). Du kan heller ikke saksøke eller saksøkes i ENKets navn. Alt slikt må skje i ditt navn personlig. Dette er helt annerledes i et AS, som er et selvstendig rettssubjekt: ASet kan eies av hvem som helst, ha kontoer og rettssaker i sitt navn. Du må derfor passe godt på ENKet ditt: Går det dårlig med det, har det personlige konsekvenser for deg.

Faktura, bokføring og regnskap #

Når du begynner å selge commissions må du finne en dokumenterbar måte å ta betalt på. Det vanlige for norske bedrifter er å sende faktura. Du trenger ikke et eget fakturaprogram, men kan bruke leverandører som Fiken, SendRegning eller Conta. Vipps har også bedriftsløsninger som kan tilpasses din bedrift. (For internasjonale salg, vil nok de fleste ENK-bedrifter bruke PayPal eller Ko-Fi.)

Hovedpoenget er at du må sørge for å få et «dokument» som viser hva du har solgt, til hvem, for hvor mye. Disse «dokumentene» kalles bilag og de må du lagre kronologisk, slik at det blir mulig å føre en oversikt over hvor mye du tjener (bokføring).

På samme måte må du spare på det du får av kvitteringer, fakturaer o.l. for utgifter knyttet til virksomheten din.

Etter årets slutt må inntekter og utgifter sammenstilles i et årsregnskap. Regnskapet stiller opp inntekter og utgifter mot hverandre. Hvis pluss er større en minus har foretaket ditt gått i overskudd. Omvendt har det gått i underskudd.

De nærmere detaljene i bokføring og regnskap går vi ikke inn i her. Dersom du synes dette er vanskelig, og omfanget av virksomheten din er mer enn ren hobby, anbefaler vi deg på det sterkeste å bruke en regnskapsfører. Men det koster litt. Et godt alternativ er å abonnere på Fiken, et nettbasert, intuitivt regnskapsprogram laget for at hvem som helst skal kunne føre regnskapet sitt selv. Som medlem i Grafill får du også rabatt på Fiken. Les mer om Fiken og medlemstilbudet her.

Skatt #

På samme måte som lønnsmottakere får beregnet og betaler skatt av lønn de mottar, betaler foretak skatt av det de tjener. Enkeltpersonforetak skal skatte av overskuddet sitt, som nevnt over finner du resultatet av årsregnskapet ved å trekke utgifter fra inntekter.

Som den klare hovedregel betaler ENK forskuddsskatt fire ganger årlig. Skatten skal betales i løpet av det året du tjener pengene, derfor kalles det forskuddsskatt. Hvor mye du ender opp med å skatte avhenger blant annet av den totale inntekten din, men de fleste enkeltpersonforetak skatter mellom 30-45 prosent.

Når du har startet egen bedrift må du selv melde fra til myndighetene om at du skal betale forskuddsskatt. Det gjør du ved å logge inn på Skatteetaten og endre skattekortet ditt. Når Skatteetaten mottar endringene i skattekortet ditt vil de beregne forskuddsskatt og sende deg info om sum, KID og kontonummer via innboksen din i Altinn.

Forventer du underskudd det første året, typisk fordi oppstartskostnadene er høyere enn inntektene fra oppdragene, trenger du ikke betale forskuddsskatt. Les mer på skatteetaten.no.

Som næringsdrivende skal du hvert år fylle ut en Næringsoppgave som vedlegg til skattemeldingen (selvangivelsen) din. Overskudd i ENKet legges til dine øvrige inntekter (lønn, utbytter, gevinster, renteinnteker etc.) og gir grunnlag for høyere skatt. Underskudd i ENKet trekkes fra disse inntektene, og gir grunnlag for lavere skatt.

Dersom du har oppgitt for lav antatt omsetning for året til Skatteetaten, vil du også mest sannsynlig ha betalt for lite i forskuddsskatt. Da kan også baksmellen bli saftig. Husk derfor at du kan endre forskuddsskatten underveis om du ser at omsetningen går i en annen retning enn du antok.

Opprett gjerne en egen konto kun for skattepenger. Dermed kan du sette av 30-45% av inntekten som du kan betale ut skatt fra når den tiden kommer.

Når du driver ENK er fristen på skattemeldingen 31. mai. Dermed får du ikke melding om restskatt eller penger til gode før på høsten.

MVA - merverdiavgift, moms #

Merverdiavgift - eller moms - er en avgift som staten skal ha når firmaer selger varer og tjenester. Kunden betaler til deg, og du betaler det videre til staten. Du må også selv betale MVA på det aller meste firmaet kjøper fra den dagen firmaet starter.

For å kunne kreve inn MVA må du først registrere firmaet ditt i Merverdiavgiftsregisteret. Det kan du gjøre så snart du fakturerer for mer enn 50 000 kroner i løpet av tolv måneder (så lenge du selger noe som loven sier det skal legges til MVA på). Skatteetaten er nøyaktige på kroner og øre, så du bør vente til du faktisk har passert beløpsgrensen på 50 000,-

På fakturaen som «runder» 50 000,- må du informere kunden om at MVA kan tilkomme, og oppkreves senere. Deretter sender du søknad til Skatteetaten om MVA-registrering på grunnlag av det du nå har fakturert. Når du har fått godkjent registreringen, krediterer du den siste fakturaen, og lager en ny faktura hvor du nå legger til MVA. Og så skal alle fakturaer deretter selvfølgelig også ha MVA. (NB: Ved salg til utlandet kan det gjelde helt andre regler, både i forhold til norske skatte- og avgiftsregler, og i forhold til utenlandske skatte- og avgiftsregler).

Hvor mye MVA som skal kreves inn for et salg, avhenger av hva som selges:
25 prosent for de aller fleste varer eller tjenester
15 prosent for mat og drikke
12 prosent for persontransport, kinobilletter og utleie av rom

På kvitteringer du får når du kjøper utstyr til foretaket ditt, skal det stå hvor mye av prisen som utgjør MVA. Det samme gjelder for fakturaer du sender til kjøpere.

Næringsdrivende skal føre eget MVA-regnskap på hvor mye MVA man har krevd inn, og hvor mye MVA man har betalt til andre. MVA fra private kjøp skal ikke med i dette regnskapet. Det kan være lurt å sette av innkrevd MVA på en egen bankkonto, slik at du ikke bruker opp penger du ikke egentlig “eier”.

Har du innkrevd mer MVA enn du har betalt til andre, skal “overskuddet” betales til staten. Har du betalt mer MVA enn du har krevd inn (gjennom innkjøp til bedriften), får du utbetalt differansen.

Du skal betale merverdiavgift til samme frister som du leverer MVA-melding. Når du har sendt inn MVA-melding, får du betalingsinformasjon i Altinn.

Er det du selger MVA-pliktig?
Som nyoppstartet ENK må du imidlertid aller først vurdere om det du skal selge er mva-pliktig eller ikke. MVA-loven § 3-7 (4) lyder: «Opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphaverens navn.»

Spørsmålet blir om commissions er å regne som «egne kunstverk/kunstneriske verk». I forskriften til mva-loven § 1-3-2 utdypes dette i første og tredje avsnitt: «Med kunstverk menes originale:
a) malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker
b) grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk.
c) skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av et hvert slag og
utført i et hvert materiale
d) billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst
e) kunstneriske fotografier.

Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk skal det blant annet legges vekt på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon.»

Det kan argumenteres både for og mot at commissions er MVA-fritt, så det er ikke enkelt å manøvrere i dette landskapet. Grafill planlegger et eget MVA-prosjekt i 2021 for å få klarlagt hvilke MVA-regler som skal gjelde for våre kreative fag.

Du finner ellers mye informasjon på Altinn og Skatteetaten, og de har også hjelpetelefoner man kan ringe for gratis råd og veiledning.