Bakgrunn

Grafill er organisert som en forening, og som i andre foreninger er vedtektene styrende for organisasjonen. Dagens vedtekter er fra 1991. Selv om det har vært gjort endringer i vedtektene siden den gang, har dette stort sett vært enkeltstående endringer for å løse helt konkrete utfordringer.

De siste fem årene har behovet for en mer helhetlig revidering av vedtektene vokst frem. Den nye loven om kollektiv forvaltning av opphavsrett, den nye bokloven som inkluderer illustratører, samt andre endringer i samfunnet har forsterket dette. Grafills generalforsamling har også ved flere anledninger etterspurt en grundig gjennomgang av vedtektene.

Grafills styre sender derfor nå forslag til nye vedtekter på høring til alle foreningens medlemmer. Alle foreningens medlemmer kan komme med skriftlige innspill til forslaget innen fristen 31.1.2024. NB: Dette er samme frist som for melding av saker til generalforsamlingen 2024.

Innspill sendes per e-post til christian@grafill.no. Vi anonymiserer innspillene og bruker dem i det videre arbeidet med vedtektene frem mot generalforsamlingen.

Styret har som mål at nye vedtekter kan vedtas på Grafills generalforsamling våren 2024. I tidsrommet mellom 31.1.2024 og generalforsamling, vil det bli holdt et åpent medlemsmøte for gjennomgang av høringsinnspill, spørsmål og diskusjon. Møtet holdes hybrid, slik at alle medlemmer gis anledning til å delta uansett bosted.

Prosess

Prosjektet med nye vedtekter har vært ledet av Grafills advokater, Christian Wadahl Uhlen og Marie Grønvik. Prosjektoppstart var høsten 2022, og både Grafills administrasjon og Grafills styre har deltatt i samlinger og kommet med innspill til vedtektene. Prosjektgruppen har også hatt bistand av advokat Morten Solberg, og det har vært innhentet innspill fra blant annet Kopinor og Norwaco.

Høringsdokumenter

Vedlagt finner du:

- Forslag til nye vedtekter

- Forslag til nye vedtekter med fotnoter

- Dagens vedtekter

- Dagens hjemmesider med vilkår for medlemskap

Forslaget til nye vedtekter er et helhetlig vedtektsforslag som er ment å gi et fullstendig inntrykk av hvordan styret ønsker at vedtektene skal se ut etter vedtakelse på generalforsamling. Forslag til nye vedtekter med fotnoter er et hjelpedokument som forklarer om regelen er ny eller en videreføring, og eventuelt andre særskilte forhold av betydning for regelen.

Overordnede endringer

Endringene fra dagens vedtekter består først og fremst i struktur og oppbygging. Medlemmer som kjenner dagens vedtekter, vil derfor også kjenne igjen innholdet i forslaget til nye vedtekter.

Gjennomgangen har likevel gitt anledning til å forenkle der det er mulig, utfylle der det er behov, rette opp bestemmelser som det tidligere har vært utsatt å gjøre noe med, og avstemme med foreningsretten så langt det lar seg gjøre. De nye vedtektene skal dermed være mer i tråd med alminnelig foreningsrett, aksjelov, samvirkelov mv.

Endringer av betydning

Fotnotene forklarer hva som er videreføring av eksisterende regler, og på hvilke punkter forslaget til nye vedtekter innebærer endringer i forhold til dagens vedtekter. På tre områder er det imidlertid vesentlige endringer som ikke er så lett å lese ut fra fotnotene:

Endringer i medlemskategorier og stemmerett

Dagens vedtekter skiller mellom «fullverdige» medlemmer med stemmerett og «assosierte» medlemmer uten stemmerett. Av Grafills ca. 1800 medlemmer er i underkant av 100 assosierte medlemmer. Styret går inn for å oppheve skillet mellom fullverdige og assosierte medlemmer.

Styret ønsker videre å gi studentmedlemmer stemmerett, noe de ikke har i dag.

Styret foreslår at vilkår for medlemskap og kontingenter for ulike grupper av medlemmer fastsettes av generalforsamlingen i egne retningslinjer og instrukser. Disse vil i stor grad basere seg på dagens regler og praksis. Forslag til retningslinjer og vilkår for medlemskap vil bli lagt frem i god tid før generalforsamlingen. Endringene som styret foreslår, innebærer at alle foreningens medlemmer vil få de samme rettighetene og pliktene.

Bestemmelser om uravstemning foreslås slettet

Verken styret eller administrasjonen ser behov for dagens bestemmelse om uravstemning. Hensynet bak reglene om uravstemning ivaretas bedre gjennom ekstraordinære generalforsamlinger, og eventuelle særskilte krav til kvalifiserte flertall for visse typer beslutninger. Dette forsterkes av at teknologisk utvikling har gjort det mulig å avholde hybride møter som sikrer bred deltagelse til lav kostnad. Bestemmelsene om uravstemning i dagens punkt 19 er derfor tatt ut av de nye vedtektene. Spørsmålet er forelagt ekstern juridisk bistand som også støtter dette.

Bestemmelser om voldgift foreslås slettet

Verken styre eller administrasjon ser behov for dagens bestemmelse om tvungen voldgift. Det er i tillegg svært utfordrende å regulere alle mulige tvistespørsmål for en forening som Grafill på en helhetlig og god måte. Styret foreslår derfor å fjerne dagens punkt 23 om tvister i utkast til nye vedtekter. Det anses bedre at vedtektene er tause om tvisteløsning, slik at dette overlates til alminnelige tvisteløsningsregler. Spørsmålet er forelagt ekstern juridisk bistand som også støtter dette.

20.12.2023