Nå kan du søke Grafillstipend 2019 - frist 1. november

Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. Totalt skal det deles ut 4.6 millioner kroner i 2019, og vi oppfordrer alle utøvere innen fagfeltene vi representerer til å søke Grafillstipend!

Prosjekter som tidligere er tildelt Grafillstipend

Prosjekter som tidligere er tildelt Grafillstipend

Grafill jobber systematisk med å evaluere og videreutvikle stipendordningen for at den best mulig skal komme fagutøverne til gode. I fjor ble det gjort en stor revisjon av stipendtyper, stipendstørrelser og tildelingskriterier. I år har hovedstyret tatt ytterligere grep blant annet for å sikre midler til bildebøker og tegneserieprosjekter, og det er innført karantenetid for å spre midlene bredere ut.

Prosjektstipend til bildebøker og tegneserier
En stor del av stipendmidlene deles ut til prosjekter. Hensikten er å støtte realisering av forskning, utvikling, tiltak og/eller idéer innenfor Grafills fagområder, og man kan søke om tilskudd fra kr. 10.000,- til kr. 100.000,- Norges visuelle litteratur skapes av utøvere innen flere av våre fagfelt og det har vært viktig å sikre at bildebøker, illustrerte bøker og tegneserieprosjekter blir prioritert. Det er derfor opprettet egne stipendtyper for dette.

Søknader knyttet til publikasjoner er nå delt inn i følgende tre prosjekttyper:

Prosjektstipend - Bildebok / Illustrert bok
Prosjektstipend - Tegneserie
Prosjektstipend - Annen publikasjon

Innføring av karantene
Et nytt tiltak for å sørge for at stipendmidlene kommer flest mulig til gode er det innført karantenetid. Det vil bidra til at det ikke er de samme som mottar stipend år etter år, spesielt har man ønsket dette for de største beløpene. Karantenetiden vil derfor variere fra ett til to år, avhengig av beløp. Med lang karantene for store beløp vil midlene nå ut til flere. Med kort karantenetid for mindre beløp har man mulighet for å videreutvikle prosjektene sine innenfor rimelig tid.

De nye karantenereglene er følgende:
Det inntrer karantene på ett år ved tildelte stipend inntil kr 50.000,-
Det inntrer karantene på to år ved tildelte stipend som overstiger kr. 50.000,-

Den nye karanteneordninger trer i kraft i år. Det betyr at om du mottar stipend i 2019 på inntil 50.000,- vil du ikke kunne søke stipend i 2020. Mottar du stipend på over 50.000,- vil du ikke kunne søke stipend i 2020 eller 2021.

Nytt utstillingsutvalg for R21-stipend
Nytt i år er at søknader om R21-stipend heretter skal behandles av et eget utstillingsutvalg. Utvalget skal jobbe for at utstillingslokalet R21 synliggjør alle Grafills fagområder. De kan også gå aktivt ut og rekruttere eksterne prosjekter.

R21-stipendene er utelatt fra karanteneordningen for at man ikke skal begrense tilsiget av prosjekter. Grafill håper mange vil søke R21-stipend, og har også åpnet for at man kan presentere sine prosjekter i mindre deler av lokalet.

Om Grafillstipend
Grafills stipender muliggjøres av kollektive vederlagsmidler fra Kopinor og Norwaco, samt Biblioteksvederlaget. Disse midlene skal kompensere hele kollektivet av rettighetshavere som vi representerer innen illustrasjon, tegneserie, animasjon, grafisk design, digital design og tjenestedesign. Foruten stipender, må de kollektive midlene også brukes til kollektive tiltak som skal bidra til å styrke hele det kulturelle kretsløpet gjennom for eksempel rådgivning, politisk arbeid, kurs, møteplasser og lignende.

Stipendenes formål er å gi finansiell støtte til utøvere for mulighet til å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter.

Stipendordningen er vedtatt av Grafills hovedstyre.

Vi håper at så mange som mulig søker! Husk at ordningen er åpen for alle, også de som ikke er medlem i Grafill.

Søknadsfrist 1. november 2019!

Les mer og søk stipend her

Meld deg på informasjonsmøte om Grafillstipend 22. oktober

Prosjekter som tidligere er tildelt Grafillstipend

Klikk for å se bildet "Grafill Stipend 2019 Kollage" i full størrelse

Prosjekter som tidligere er tildelt Grafillstipend