Innspill til Utsynsmeldingen

Grafill har sendt innspill til regjeringens melding om fremtidens kompetansebehov i arbeidslivet.

Grafill støtter Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos innspill om at kompetansebehovet i digitaliseringen og det grønne skiftet ikke kan dekkes av noe fagfelt alene (foto aho.no).

Grafill støtter Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos innspill om at kompetansebehovet i digitaliseringen og det grønne skiftet ikke kan dekkes av noe fagfelt alene (foto aho.no).

Regjeringens Utsynsmelding skal peke på de viktigste kompetansebehovene i arbeids- og samfunnslivet fremover, og bidra til at innbyggerne i hele landet har tilgang til utdanning. 

Grafill mener at den kreative kompetansen må økes. De grunnleggende ferdighetene og kompetansefeltene til våre medlemmer sentrerer seg rundt design og kreativitet. Med det mener vi blant annet brukersentrert analyse- og innsiktsarbeid, kreativ problemløsing, formgivning og visuell formidling. Grafill mener at kreativ kompetanse bør anerkjennes som nødvendig grunnkompetanse i samfunnet. Dersom fremtidens behov for innovasjons- og kommunikasjonsløsninger skal dekkes, må det utdannes og videreutdannes mange flere med denne grunnkompetansen.

Grafill forventer en økning i forretningsmuligheter og arbeidsplasser innen designfagene i årene som kommer. I særdeleshet forventer vi en økning i muligheter for de med høyere kreative utdanninger sentrert rundt brukerforståelse, arbeidslivsrelevans, problemløsing og tverrfaglig samarbeid. Her er det allerede flere jobber enn kvalifiserte jobbsøkere og dagens studieplasser er for få. Vi støtter derfor både Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og IxDA Oslo sine innspill om at det må satses på designkompetanse. Selv om kompetansebehovet i digitaliseringen og det grønne skiftet ikke kan dekkes av noe fagfelt alene, mener vi at design uansett vil ha en viktig rolle.

Grafill vektlegger i høringsinnspillet særlig tre områder der det er behov for å sikre kreativ kompetanse i fremtidens arbeidsliv:

1. Designkompetansen må øke i takt med samfunnets behov for digitalisering og omstillingen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

2. Visuell kommunikasjon må sikres i dagens informasjonssamfunn gjennom sammensatte kreative utdanninger som gir ferdigheter innen blant annet fortolkning, formidling og formgiving.

3. For å oppfylle ønsket om at alle i samfunnet skal ha tilgang på kunst, kultur og underholdning av høy kvalitet så må det fortsatt utdannes frie kunstnere.

Les hele innspillet fra Grafill her

Les mer om Utsynsmeldingen her