Funn fra spørreundersøkelse om koronakrisen

Bransjen rapporterer at koronapandemien har medført nærmest full stopp i oppdragsmengde og mange er permittert. Grafill oppfordrer både privat og offentlig sektor til å holde hjulene i gang.

Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Grafill skjønte tidlig at koronakrisen ville treffe vår bransje hardt da Norge ble stengt ned som en nasjonal dugnad for å begrense smitte torsdag 12. mars. Siden har arbeidet i Grafill i stor grad vært preget av å være tilgjengelige for å hjelpe både medlemmer andre utøvere som er berørt, og sikre oppdatert, relevant og pålitelig informasjon om blant annet statens krisepakker. I tillegg ønsket vi å sikre at vi handler ut ifra utøvernes og bransjens reelle behov, og valgte å gjennomføre en rask anonym spørreundersøkelse for å hente inn informasjon om hvordan krisen påvirker oppdragsmengden til de vi representerer.

Hjemmekontor og fullt operative digitalt
Som forventet rapporterer bransjen at de aller fleste jobber fra hjemmekontor, at de er fullt operative digitalt med gode muligheter til å gjennomføre oppdrag for sine kunder. Selv om vår bransje fungerer godt digitalt, forteller mange om andre utfordringer knyttet til koronakrisen og nye arbeidsrutiner. Naturlig nok opplever en del redusert arbeidskapasitet når skoler og barnehager er stengt.

Full stopp i nye oppdrag
Enkelte kunder holder heldigvis oppdrag i gang. Det største hinderet på tvers av målgruppene som har svart i undersøkelsen er at oppdrag stopper opp eller forsinkes. Flere opplever at det er vanskelig å drive salg og få på plass avtaler om nye oppdrag på videomøte og at beslutningsprosesser tar mye lengre tid hos enkelte kunder enn ellers. Det er også en del som sliter med å drive inn betaling. I tillegg rapporterer mange at det nærmest er full stopp i nye oppdrag.

Mange bedrifter har permittert ansatte
Nærmere 40% av de som svart som ledere eller medeiere i bedrift forteller at de allerede har permittert ansatte og ytterligere 17% ser for seg at de vil måtte permittere folk i tiden som kommer. Dette er dystre tall som bekreftes av hva de ansatte rapporterer.

Av de ansatte så rapporterer hele 31% at de er helt eller delvis permittert eller har fått redusert sin stilling og lønn, mens 5% forventer å bli permittert. Heldigvis svarer foreløpig 67% av de ansatte at de fortsatt er i full jobb med full lønn. Hva slags arbeidsgiver og/eller kunder man har kan virke å ha en innvirkning på jobbsikkerheten og usikkerheten i bransjen. Grafill er i ferd med å knytte enda tettere dialog med både arbeidsgivere og arbeidstakere i vår bransje for å få enda mer innsikt i hva som i hovedsak påvirker dette bildet og hvor det er størst behov for hjelp.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere er sårbare
Blant selvstendig næringsdrivende og frilansere er det kun 32% som rapporterer om samme oppdragsmengde som normalt. Bekymringen er størst hos de fleste for mai og juni, der mange foreløpig har lite utsikter til nye oppdrag.

Studenter er permittert fra deltidsjobber og bekymret for fremtiden
Det er kun 20 studenter som har svart på undersøkelsen, så derfor er funnene her nokså usikre, men av de som har svart så har alles studiesituasjon blitt påvirket av koronakrisen og 70% forteller at økonomien deres har blitt påvirket gjennom at de har mistet ekstrajobber. De er også bekymret for fremtidige jobbutsikter i bransjen. Studiemessig er studentene bekymret for eksamen, at de ikke får avgangsutstilling og at de ikke har tilgang til å jobbe med oppgaver på skolen.

De fleste har oppdrag i privat sektor
Store deler av Norges næringsliv er sterkt påvirket av koronakrisen, noe som naturlig får konsekvenser for designbransjen. Ifølge dataene i denne undersøkelsen har hele 76% i hovedsak oppdrag i privat sektor. Dette betyr at store deler av vår bransje er ekstra sårbare når store deler av næringslivet stopper opp.

Hold hjulene i gang!
Grafill oppfordrer alle kjøpere av design- og illustrasjonstjenester til å holde hjulene i gang og vil se på tiltak for hvordan vi best kan bidra til at dette budskapet kommer ut. Særlig offentlig sektor har vi tro på at vil være sitt ansvar bevisst og både holde påbegynte designoppdrag i gang og igangsette så mange nye som mulig!

Tall og fakta #

Et digitalt spørreskjema ble sendt ut som en åpen weblenke gjennom SurveyMonkey i Grafills nyhetsbrev og spredd i alle Grafills øvrige kanaler 31. mars. Undersøkelsen ble holdt åpen over påske og stengt tirsdag 14. april. Spørreundersøkelsen inneholdt både kvantitative og kvalitative spørsmål, og de fleste svar kom inn i perioden 1.-3. april.

Undersøkelsen hadde 468 respondenter. Grafill har ca 1500 medlemmer, så dette kan ansees som et representativt utvalg for bransjen. En overvekt av respondentene bor i Oslo (59%) og Viken (13%). Det er 65% kvinner og 35% menn som har svart. De fleste respondentene er mellom 30-39 år (39%) og 40-49 år (24%)

Følgende 10 (av 22) fagkategorier hadde flest respondenter:

 • 55% grafisk design
 • 29% digital design/ UX
 • 24% illustrasjon (5% bokillustrasjon)
 • 12% interaksjonsdesign/informasjonsarkitektur
 • 12% strategisk design
 • 10% art direction
 • 15% ledelse
 • 7% animasjon (5% motion design)
 • 5% tegneserie
 • 3% undervisning

Respondentene fordelte seg på følgende kategorier:

 • 48% ansatt – 211 respondenter
 • 17% bedrift (leder/medeier i firma/bedrift) – 70 respondenter
 • 26% selvstendig næringsdrivende/frilansere – 132 respondenter
 • 4,5% student – 20 respondenter
 • 4,2% annet

Konsekvenser bedrift (ledere/medeiere i firma/bedrift):

 • 40% av bedriftene har permittert ansatte
 • 26% fungerer som ellers
 • 22% har færre oppdrag men klarer seg økonomisk
 • 6 bedrifter melder at de har full stopp i omsetning og ikke er operative
 • flere melder om stopp/utsettelse i oppdrag, men at noen kunder heldigvis holder oppdrag i gang
 • det er vanskelig å drive salg og få på plass avtaler om nye oppdrag fordi de ikke kan møte kundene annet enn på videomøte
 • beslutningsprosesser tar mye lengre tid hos enkelte kunder enn ellers
 • en del sliter med å drive inn betaling
 • flere frykter en markant nedgang i oppdrag særlig fra mai
 • en del har redusert arbeidskapasitet når skoler og barnehager er stengt

Konsekvenser ansatt:

 • 67% av de som er ansatt er fortsatt i full jobb med full lønn
 • 28% er helt/delvis permittert
 • 5% forventer å bli permittert
 • en del har (frivillig) redusert lønn
 • flere forteller at de jobber mer fordi det er tøffe tider og at det er vanskeligere å skille mellom jobbtid og fritid
 • flere passer barn og sliter med å få til å jobbe
 • andre har god arbeidsro hjemme, men bruker mye tid på å vente på beslutninger og tilbakemeldinger fra andre som ikke har mulighet til å jobbe like effektivt
 • mange er bekymret for økonomi, oppdragsmengde og fremtiden

Konsekvenser selvstendig næringsdrivende/frilanser:

 • 32% har fortsatt samme oppdragsmengde som normalt
 • 30% har færre oppdrag men greier seg økonomisk
 • 16% har full stopp i omsetning men greier seg fortsatt økonomisk
 • 26% jobber enten ikkefaglig eller er helt uten arbeid og inntekt
 • flere passer barn og sliter med å få til å jobbe
 • flere jobber med eksisterende oppdrag, men får lite nye oppdrag
 • de som jobber internasjonalt har nedgang i oppdrag
 • prosjekter er satt på pause, utsatt eller avlyst
 • oppdragsgivere er mindre tilgjengelige, noe som forsinker arbeidsprosesser
 • flere forventer større økonomiske utfordringer fremover
 • en del kunder bruker korona som unnskyldning for små budsjetter og forespørsler om gratisarbeid
 • selvstendig næringsdrivende er også bekymret for oppdragsmengden i mai
 • de som jobber på stipend føler seg heldige
 • de som jobber med events, kultur og reiseliv sliter
 • enkelte melder om mer ro til å jobbe kreativt
 • flere er permittert fra deltidsjobb

Konsekvenser student:

 • 25% er ikke påvirket av koronasituasjonen
 • 70% er berørt studiemessig
 • primært bekymret for eksamen, at de ikke får avgangsutstilling og at de ikke har tilgang til å jobbe med oppgaver på skolen
 • økonomisk har de mistet ekstrajobber og inntekter og er bekymret for fremtidige jobbutsikter i bransjen

Oppdrag kommer fra:

 • 76% privat sektor
 • 16% offentlig sektor
 • 9% begge

Øvrig kommentarer fra respondentene:

 • Flere håper kunder tar mer ansvar og får oppdrag i gang
 • Flere er usikre på hvordan de skal tolke og benytte seg av krisepakkene til regjeringen
 • En del har konkrete innspill på krisepakkene
 • Det er mye ros til Grafill for godt arbeid
 • En del sliter med isolasjon
 • Flere savner det sosiale ved arbeidsplassen
 • Noen vil ha mer digitale kurs og arenaer
 • Noen opplever kreativitetsstopp av bekymring