Medlemmer kan ta kontakt med Grafills advokat eller advokatfullmektig, og få inntil to timer gratis bistand per sak.

Ikke-medlemmer kan ta kontakt per telefon for svar på enkle generelle spørsmål (inntil 15 minutter).

I enkelte tilfeller tilbyr vi videre bistand til medlemmer mot betaling av en egenandel. Dette vurderes konkret, og avhenger blant annet av kapasitet og kompetanse, og om det fremstår som en ønskelig prioritering for organisasjonen. For eksempel bistår vi ikke i skatte- og avgiftsrettslige forhold, og vi vil heller ikke påta oss saker mot et annet Grafill-medlem.

Størrelsen på egenandelen fastsettes etter en konkret vurdering, basert på sakens gjenstand, omfang og prinsipielle betydning, med utgangspunkt i en timesats på kr. 625,- inkl. mva.

Uavhengig av egenandel er du selv ansvarlig for faktiske kostander som kan påløpe, for eksempel offentlige gebyrer, reise- og møtekostnader, rettsgebyr og omkostninger ved rettstvister.

I en eventuell rettstvist kan du også bli idømt motpartens sakskostnader. Da er du selv ansvarlig for å betale sakskostnadene, med mindre Grafill uttrykkelig har påtatt seg å dekke dem.

Opplysnings- og taushetsplikt #

Dersom du ønsker juridisk bistand, må du gi advokaten fullstendig informasjon om faktum i saken og hva du ønsker å oppnå.

Ved større oppdrag, vil du motta en skriftlig oppdragsbekreftelse. For mindre oppdrag (inntil ti timer) kan oppdragsvilkår avtales muntlig eller per e-post.

Advokater i Grafill har lovpålagt taushets- og fortrolighetsplikt om forhold de blir kjent med gjennom oppdraget.

Advokatene kan likevel dele opplysninger med andre medarbeidere i Grafill så langt det er nødvendig, med mindre noe annet er avtalt. Medarbeiderne er i så fall underlagt samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

Behandling av personopplysninger ved juridisk bistand

Ved juridisk bistand behandler vi kun personopplysninger (herunder særlige kategorier av personopplysninger) i den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, kan få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. For øvrig skjer behandlingen i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk, samt foreningens personvernerklæring.

Fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring #

Etter lov om fri rettshjelp kan privatpersoner i visse saker ha rett til å få dekket kostnader til advokatbistand av det offentlige. Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp. Andre sakstyper forutsetter at man ikke overstiger en viss inntekt (kr 350.000 for enslige og kr 5400.000 for ektepar, reg. partnere, m.m.) eller nettoformue (kr 150.000). Fylkesmannen kan gi nærmere informasjon om ordningen og gjøre unntak fra grensene. Ta gjerne opp spørsmålet om fri rettshjelp med oss for en konkret vurdering.

Du kan også ha rett til dekning av juridisk bistand dersom du har rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger. For å vurdere dette må vi ha nødvendige opplysninger om dine forsikringer og vilkår. Du er selv ansvarlig for differansen mellom vår egenandel og det beløpet forsikringsselskapet dekker.

Klager mv. #

Dersom du mener advokaten har opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller har krevd for høyt salær, kan du klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. For ytterligere informasjon, se www.advokatenhjelperdeg.no.

Vi har profesjonsansvarsforsikring. Vår sikkerhetsstiller er AIG Europe Limited, postboks 1588 Vika, 0118 Oslo, org. nr. 998 754 194.

NB! Vi forvalter ikke klientmidler.

Oppdragsbekreftelsens alminnelige del (del 2)