Rammeavtalen er ikke ideell i forhold til illustratørenes behov, men setter likevel visse rammer og betingelser. Grafill anbefaler derfor at det alltid gjøres en skriftlig avtale som beskriver oppdrag, opplag og honorar i forhold til dette.

Stadig flere forlag er i ferd med å legge ut bøker som e-bøker. Vi anbefaler våre medlemmer 50% av det opprinnelige honoraret for digital gjenbruk av omslagsdesign og illustrasjoner.

Det finnes ingen fasit for hvordan man forhandler seg frem til en god avtale. Det er hele tiden en balansegang mellom hva den enkelte illustratør kan oppnå eller gi avkall på i forhold til en oppdragsgiver. Desto mer vi står samlet og gjør oss kjent med lovverket og rammeavtalen, jo lettere er det å oppnå gode resultater.

Rammeavtalen er viktig for forhold som ikke er skriftlig avklart. Når Grafill understreker dette, så er det fordi det står spesielt nevnt i avtalen at avtalen kun trer i kraft når annet ikke er avtalt. Gjøres det ikke skriftlig avtale, må illustratør sende ordrebekreftelse for å sikre seg at det ikke skjer endringer i forhold til en muntlig avtale.

Med illustrasjon menes i denne avtalen enhver form for billeduttrykk og design som i henhold til åndsverkloven er å anse som åndsverk.

Da det ofte dukker opp spørsmål om avtalen, ønsker vi å gjøre deg spesielt oppmerksom på følgende punkter:

Kontrakt/ordrebekreftelse pkt. 3, 1. avsnitt
Det er viktig å inngå skriftlig avtale/ordrebekreftelse selv for små jobber eller en egen avtale for større oppdrag, hvis du ønsker rettigheter som avviker fra rammeavtalen.

Avtalens gjenstand og omfang pkt. 3, 1. avsnitt
Vær oppmerksom på at hvis ingen annen avtale er inngått, overdrar illustratør eneretten til forlaget til å reprodusere illustrasjonene for gjengivelse i første og følgende opplag og utgaver av bokverket i trykt form. Dette er ikke ensbetydende med at du ikke kan kreve reprisehonorar, bare at forlaget har eneretten til utgivelse. Det har tidligere vært sedvane at forlag betalte gjenbrukshonorar når de benyttet illustrasjonene i revidert utgave av boka. Nå har noen forlag sluttet med denne praksisen og viser til rammeavtalen.
Du må altså selv forhandle om reprisehonorar slik at forlaget ikke kan bruke illustrasjonene i revidert utgave uten å betale honorar! Det vanlige er å avtale 50 prosent gjenbrukshonorar justert etter prisen på ordrebekreftelsen eller standardkontrakten. Vi understreker at hvis man ikke oppnår reprisehonorar ved revidering eller hvis honoraret gjelder for et bestemt opplag eller et bestemt antall år, bør høyere stykkpris avtales.

Lærerveiledning, arbeidsbøker og transparenter må regnes som egne utgivelser, derfor bør det også forhandles om reprisehonorar i denne forbindelse.

Gjengivelse i annen kontekst pkt. 3, 3. avsnitt
Hvis forlaget ønsker å bruke sin førsterett til gjengivelse av illustrasjonene i annen kontekst enn det opprinnelige oppdraget, skal det inngås en tilleggsavtale om utnyttelsen.

Forlagets førsterett pkt. 3, 4. avsnitt
Hvis ingen annen avtale er inngått, har forlaget førsterett til gjengivelse av illustrasjonene i samme kontekst eller i annen kontekst i elektronisk form. Det skal inngås egen avtale om dette, og illustratøren skal ha honorar når denne retten benyttes.

Lærebøker pkt. 4, 3. avsnitt
Hvis illustrasjonen er laget for lærebøker, kan de ikke gjengis i andre produkter bestemt for undervisning uten etter skriftlig avtale med forlaget. Her kan illustratøren f.eks. forhandle om retten til å bruke illustrasjonene i andre produkter hvis det ikke er i konkurrerende verk.

Honorar for original og skisser pkt. 5, 2. avsnitt
For bestilt honorar som ikke kommer til anvendelse, betales fullt honorar. For bestilte utkast eller skisser som ikke kommer til anvendelse, betales avtalt skissehonorar eller 50 prosent av honoraret for ferdig original.

Bokklubbutgave pkt. 6, 4. avsnitt
Hvis det gis ut en selvstendig bokklubbutgave basert på overdragelse av forlagsrett, har illustratøren rett til 50 prosent tilleggshonorar av det vederlaget justert til dagens nivå. Selger forlaget deler av et opplag til bokklubben uten at bokklubben lager egen utgave, har illustratør ikke rett til nytt honorar.

Utgivelse i utlandet pkt. 6, 5. avsnitt
Hvis forlaget har avtale om utgivelse eller avtale om annen utnyttelse av illustrasjonene i utlandet, skal illustratør ha et honorar som avtales særskilt med forlaget. Forlaget kan kreve minimum 25 prosent andel av honoraret som agentprovisjon hvis ikke annet er avtalt.

Tilgjengelige originaler pkt. 7, 2. avsnitt
Originaler skal returneres til illustratøren etter at verket er utgitt. Dersom forlaget mener det er nødvendig å ha illustrasjonene tilgjengelig lenger, skal det avtales særskilt.

Navngivelse pkt. 8, 2. avsnitt
Illustratør har krav på å bli navngitt på kolofonsiden eller tilsvarende. Dersom illustrasjonene av samme illustratør utgjør en vesentlig del (minst 30 prosent illustrasjonsgrad) av boka, kan illustratør kreve sitt navn gjengitt på tittelsiden og på omslaget dersom ikke annen navnangivelse avtales særskilt.

Frigivelse av illustrasjonene pkt. 9
Bestemmer forlaget seg for ikke å gjøre bruk av illustrasjonene eller ikke å utgi verket, skal illustratør gis skriftlig melding om det. Illustratør kan fritt disponere illustrasjonene til andre formål enn reproduksjon i bokverk hvis annet ikke er avtalt.