Grafills generalforsamling 2019

Grafill R21
Gå til innholdet

Medlemmer inviteres til generalforsamling i Grafill, onsdag 10. april 2019.

Velkommen til Grafills generalforsamling 2019
Onsdag 10. april, klokka 18.00
Grafill R21, Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo

Vi minner om årets generalforsamling, og håper så mange som mulig har anledning til å komme. Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet, og dette er din mulighet som medlem til å påvirke og bestemme. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å benytte denne muligheten til å engasjere seg i organisasjonens retning og framtid.

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer i Grafill. Det er kun ordinære medlemmer som har tale- og stemmerett på generalforsamlingen, og som har mulighet for å inneha verv. Dersom du ikke kan stille, kan du delegere din stemme ved å fylle ut et fullmaktsskjema. Ingen kan stemme med mer enn to fullmakter, i tillegg til sin egen stemme.

Alle som skal avgi stemme må ha betalt sin kontingent.

Det sendes ut nyhetsbrev til Grafills medlemmer med innkalling og lenke til papirer i forkant av generalforsamlingen. Papirene vil også være tilgjengelig på generalforsamlingen.

Forslag til saker skal sendes hovedstyret, siste frist er 31. januar 2019. Forslag sendes til lene@grafill.no.

Generalforsamlingen velger også medlemmer til styrer og utvalg, send gjerne inn navneforslag på personer til formelle verv innen 22. februar 2019. Valgkomiteen vil behandle alle innkomne forslag før generalforsamlingen. Her kan du sende innspill på personer.

Dagsorden og forretningsorden

I henhold til Grafills vedtekter, gjennomføres en generalforsamling med følgende dagsorden og forretningsorden. Innkomne forslag behandles under punkt 11, herunder også forslag til vedtektsendringer:

Dagsorden

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Valg av to til å underskrive referat og kontrollere avgitte stemmer
3. Kontroll av fullmakt og stemmerett
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av dagsorden
6. Godkjenning av organisasjonens og fondets årsberetning
7. Godkjenning av årsregnskap for organisasjon og fond, revisjonsberetning og kontrollutvalgets rapport
8. Styrets ansvarsfrihet
9. Godkjenning av hovedstyrets budsjettforslag
10. Fastsettelse av årskontingent og studentkontingent
11. Innkomne forslag: a) Hovedstyrets forslag til vedtektsendringer.
12. Honorarer til Grafills valgte organer
13. Valg av medlemmer til hovedstyret
14. Valg av leder til hovedstyret
15. Valg av styre til Grafill Fond
16. Valg av medlemmer til valgkomité
17. Valg av kontrollkomité
18. Valg av medlemmer til stipendkomité
19. Valg av revisor
20. Avslutning

Forretningsorden

Ordstyring: Ordstyreren leder møtet og gir ordet til møtedeltagerne etter hvert som de tegner seg. Innlegg skal holdes fra anvist plass og ikke være på mer enn 3 minutter. Replikk må knytte seg til siste innlegg og ikke være mer enn ett minutt. Møtedeltakerne kan når som helst kreve ordet for kommentarer til dagsorden eller forretningsorden.

Talerett: Full talerett på generalforsamlingen har betalende medlemmer med stemmerett, medlemmer av hovedstyret, kontrollutvalget og valgkomiteen. Organisasjonens ansatte funksjonærer har tale- og forslagsrett på generalforsamlingen (§11.4).

Stemmerett: Hver møtedeltager har en stemme pluss inntil to fullmaktstemmer. Før møtet skal det være registrert hvor mange stemmerettigheter (stemmeberettigete og fullmakter) som er godkjent. Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom vedtektene ikke bestemmer noe annet. Alminnelig flertall betyr at det forslag som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene er vedtatt. (§11.3)

Votering: Dersom det foreligger flere forslag, foreslår møteledelsen voteringsrekkefølgen. Normalt stemmes det over eventuelt avvisningsforslag først, deretter voteres det over det - eller de - mest ytterliggående forslag. Møteledelsen kan henvise en sak til en oppnevnt redaksjonskomite som skal samordne vedtaksforslagene. Avstemninger foregår normalt ved at stemmetegn rekkes i været, men skriftlig avstemning skjer dersom en av delegatene ber om det.

Forslag: Forslag skal fremmes skriftlig for møtelederne. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Forslag kan heller ikke trekkes dersom noen av delegatene krever det opprettholdt.

Valg: Dersom det er to kandidater til et verv, kreves alminnelig flertall. Dersom det er flere kandidater til ett verv kreves absolutt flertall. Det vil si mer enn halvparten av det totale antall stemmer. "Blanke" eller "avholdende" stemmer teller også med. Valg foregår normalt ved at stemmetegn rekkes i været, men skriftlig avstemning skjer dersom en av delegatene ber om det.

Facebook-event