Statens krisepakker

Vi i Grafill har nå sett på hva statens krisepakke for korona-tilstanden betyr for deg. Her er det vi tenker alle i vår bransje bør vite.

Illustrasjon: Cecilie Maurud Barstad, Gilles & Cecilie Studio

Nedenfor finner du en oppsummering av de midlertidige tiltakene som partiene på Stortinget er blitt enige om. Tiltakene skal hjelpe både næringsliv og samfunn i en vanskelig tid preget av koronavirus og økonomiske utfordringer, og vi er spesielt glad for at de særlig sårbare gruppene som selvstendig næringsdrivende, frilansere og studenter ivaretas.

Permittering

Ved permitteringer vil staten sikre at de ansatte får lønn (inntil 6 G)* i 20 dager, mot 15 dager tidligere. Etter 20 dager må man over på dagpenger.

Arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permitteringer endres fra 15 til to dager, det vil si at arbeidsgiver betaler full lønn de to første dagene og staten de resterende 18 (inntil 6 G). Tiltaket skal redusere arbeidsgivers utgifter i en sårbar periode.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Staten går inn og sikrer selvstendig næringsdrivende og frilansere økonomisk ved bortfall av inntekter. Etter 17 dager uten inntekt kan man få 80 prosent av inntekten sin fra Nav*, regnet som gjennomsnittsinntekt de tre siste årene (inntil 6 G).

Dagpenger

Dagpengeordningen blir forbedret. Nå får man 80 prosent av tidligere lønn opp til 3 G (ca 300 000), deretter får man 62,4 prosent opp til 6 G (nesten 600 000).

I tillegg kan flere med lav inntekt få dagpenger. Grensen senkes fra 150.000 kroner til 75.000 kroner.

Sykepenger

Arbeidsgiver betaler nå kun sykepenger i tre dager, deretter betaler staten. Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil også ha rett på sykepenger fra den tredje dagen.

Omsorgspenger

Arbeidsgiver betaler nå omsorgspenger i tre dager, deretter betaler staten. Omsorgspenger gjelder blant annet foreldre som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager. Perioden for omsorgspenger dobles fra 10 til 20 dager.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil få utbetalt omsorgspenger etter dag fire.

Arbeidsgiveravgift og moms

Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder. Innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms 15. april er i år utsatt. Momssatsen på 12 prosent blir redusert til 8 prosent.

Studenter

Regjeringen vil komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall. Lånekassen har foreløpig ikke noe klart svar på hvilke løsninger som vil komme fra dem, men opplyser på sin nettside at studenter inntil ny ordning er på plass kan søke om betalingsutsettelse og at man i noen tilfeller har rett til å få slettet renter.

Kompensasjon til kulturlivet

Staten har presentert en kompenasjonspakke for kulturlivet på rundt 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idrett og frivillighet på rundt 600 millioner kroner. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april. Ordningene vil forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Kunstnernettverket har sendt brev med innspill til bransjerettede tiltak for kunst- og kulturfeltet til Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les Kunstnernettverkets brev her.

Nasjonalbiblioteket åpnes for elever og studenter

Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket har presentert en digital krisepakke på 30 millioner som skal sikre både et digitalt bibliotekstilbud og gi elever og studenter gratis digital tilgang til Nasjonalbibliotekets boksamling hjemmefra. Kopinor har på vegne av forfattere, forleggere og andre rettighetshavere tidligere forhandlet fram en avtale som gir alle i Norge tilgang til bøker utgitt fram til 2000. Nå inngås det en midlertidig avtale frem til sommeren som også vil omfatte nyere bøker. Les mer på Kopinors nettsider.

Koronavirus og arbeidsvilkår

Grafill følger utviklingen i bransjen nøye og ser på hvordan virusspredningen rammer våre medlemmers arbeidsvilkår. Noen risikerer permisjoner og andre mister oppdrag og dermed inntektsgrunnlaget sitt. Vi har samlet sammen informasjon som vi håper kan være til nytte og hjelp, følg med på artikkelen Koronavirus og arbeidsvilkår.

* Grunnbeløpet (G) brukes for å beregne ytelser fra folketrygden. 1G per år tilsvarer i dag 99.858. 1G per måned tilsvarer 8322 kroner.

* De økonomiske endringene trer i kraft umiddelbart, og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Grafills temaside om koronavirus og arbeidsliv

Nav

Skatteetaten

Regjeringens side om Korona-tiltak