Retten til fotografisk bilde jf. åndsverkloven § 43 og § 45


Jeg skal gjøre en jobb der jeg skal benytte fotografier med avbildede mennesker. Må jeg spørre noen om tillatelse til å bruke bildet slik jeg ønsker?

Utgangspunktet er at rettighetene til fotografisk bilde ligger hos fotografen. Er det en selv som har tatt bildet kan det ses bort fra de videre bestemmelse som gjelder samtykke av fotografen, da vil det kun være samtykke fra avbildede som er aktuelt. Er man ikke selv fotograf vil følgende regler være aktuelle i sin helhet:

Først og fremst må en påse at man har rettighetsklarert bruken av bildet med fotografen jf. åndsverkloven § 43 a. Skal man imidlertid benytte et bilde hvor personer er avbildet, er man i tillegg ansvarlig for å forsikre seg om at den avbildede har samtykket til bruken av bildet jf. åvl § 45 c. Det kan tenkes tilfeller hvor den avbildede kun har samtykket til en type bruk, og at man derfor må kontakte vedkommende og spørre om tillatelse til å bruke fotografiet på den aktuelle måten. Det foreligger imidlertid unntak fra denne hovedregelen i § 45 c når: a) ”avbildningen har aktuell allmenn interesse”, b) ”Avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet”, c) ”bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse”. 

Nærmere om hva som ligger i unntakene:

§ 45 a) ”avbildningen har aktuell allmenn interesse”, gjelder typiske nyhetssaker der bildet i saklig sammenheng brukes som illustrasjonsfoto.

§ 45 b) ”Avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet”, omfatter tilfeller der personen ikke er i fokus, eller være mindre viktig enn hovedinnholdet i fotoet. Uansett vil rettmessigheten av bruken måtte bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

§ 45 c) ”bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse”, omfatter typiske oversiktsbilder tatt i lokaler eller ute. Et eksempel er 17 mai tog.

Dersom din bruk av fotografiet ikke omfattes av unntakene, og man f.eks skal kjøpe bildet fra et bildebyrå, er det viktig å gjøre seg kjent med hvorvidt byrået har innhentet nødvendig samtykke fra fotograf og avbildede eller ei. Er ikke nødvendig tillatelse gitt byrået, må man selv kontakte fotograf/avbildede for å be om samtykke til bruk. Dersom dette viser seg å være for vanskelig eller nytteløst må man revurdere bruken av bildet, da man kan risikere at bruken ikke er tillatt etter åndsverklovens regler.

Videre setter åndsverkloven begrensninger i bruken på den måten at fotografiet ikke kan benyttes i en (for avbildede) krenkende sammenheng jf. åvl § 11. 

I tillegg har fotografen endringsvern jf. åvl § 2, dvs. at man ikke fritt kan bearbeide fotografiet. Det kreves i slike samtykke fra fotografen og avbildede.

Når det gjelder byggverk kan slike alltid avbildes uten at samtykke kreves av byggverkets eiere. Imidlertid må det fremdeles innhentes samtykke for bruk av fotografen.