Koronavirus og arbeidsvilkår

Grafill er opptatt av å ivareta medlemmer og utøvere i disse dager. Vi følger utviklingen i bransjen nøye og ser på hvordan virusspredningen rammer våre medlemmers arbeidsvilkår. Noen risikerer permisjoner og andre mister oppdrag og dermed inntektsgrunnlaget sitt. Her har vi samlet sammen informasjon som vi håper kan være til nytte og hjelp.

Illustrasjon: Trond Bredesen, illustratorene.no

Les mer om temaene nedenfor, og ta gjerne kontakt med oss om du ikke finner svar på dine spørsmål.

Næringsdrivende

 • Oppdragsgiver har kansellert et oppdrag. Hva gjør jeg?
 • Jeg har utført et oppdrag, men får ikke betalt!
 • Jeg ønsker å sikre meg bedre ved fremtidige oppdrag
 • Jeg må være hjemme med barn - får jeg omsorgspenger?

Arbeidstaker

 • Jeg er blitt permittert!
 • Jeg er blitt oppsagt!
 • Hva innebærer det at jeg er pålagt karantene?
 • Rett/ plikt til å reise/ delta på arrangementer

Syk

 • Forpliktelser dersom man selv er syk
 • Rettigheter ved egen sykdom

Næringsdrivende #

Næringsdrivende i de aller fleste bransjer har tøffe dager etter at myndigheter, organisasjoner og bedrifter har iverksatt tiltak mot koronasmitte.

Noen av rådene og lenkene nedenfor er derfor av generell art, og gjelder like mye for alle våre fagdisipliner, og strengt tatt mange øvrige næringer.

Dersom du savner problemstillinger, er det fint om du sender oss en mail slik at vi holder informasjonen levende og oppdatert.

Oppdragsgiver har kansellert et oppdrag. Hva gjør jeg? #

Mange opplever kanselleringer nå. Noen kanselleringer skjer etter gode og grundige vurderinger, og noen skjer etter mindre beskyttelsesverdige grunner.

Utgangspunktet etter norsk rett er at dersom det er inngått en avtale om et oppdrag, så skal avtalen holdes, og du har krav på å gjennomføre oppdraget og få betalt. Det er unntakene som må begrunnes.

En god start kan derfor være å be om en begrunnelse fra oppdragsgiver på kanselleringen. De tiltakene som nå er iverksatt fører ikke i seg selv til at ethvert oppdrag kan kanselleres. Begrunnelsen fra oppdragsgiver er avgjørende for om kanselleringen er rettmessig eller ikke.

Dersom en kansellering av et oppdrag skjer som en direkte følge av myndighetspålagte tiltak, for eksempel at du skulle live-illustrere et foredrag for 500 personer 16. mars, så foreligger såkalt force-majeure. Det betyr at det har inntrådt utenforliggende ekstraordinære omstendigheter som gjør at oppdragsgiver kan ha rett til å kansellere.

Force-majeure begrepet har ikke helt klare grenser, og kan variere mellom ulike rettsområder. Som eksempel kan nevnes petroleumsloven § 7-3 (3): «Dersom det godtgjøres at en uavvendelig naturhending, krigshandling, offentlig myndighetsakt eller liknende force majeure i betydelig grad har bidratt til skaden eller dennes omfang under forhold som er utenfor den ansvarliges kontroll, kan ansvaret settes ned så langt det er rimelig, særlig under hensyn til omfanget av virksomheten, skadelidtes situasjon og forsikringsmulighetene på begge sider.»

Dersom foredraget som skulle live-illustreres i eksempelet over er planlagt 4. mai, er det derfor ikke gitt at det foreligger force-majeure for kanselleringen, ettersom myndighetstiltakene foreløpig gjelder ut 13. april.

Husk likevel på at det ikke er helt enkelt for alle oppdragsgivere å ta gode beslutninger om dagen, og de opplever sannsynligvis også stort inntektstap. En litt ydmyk tilnærming kan derfor være å anbefale. Prøv å finne gode mellomløsninger som dere begge kan leve med!

En viktig del av Krisepakken er at selvstendig næringsdrivende som opplever inntektsbortfall som følge av Korona-epidemien skal få dekket inntil 80 % av inntekten sin (opp til 6G) fra dag 17.

Jeg har utført et oppdrag, men får ikke betalt #

Korona har ført til at mange oppdragsgivere har kommet i en presset økonomisk situasjon som gjør at flere vil kunne oppleve at de ikke får oppgjør til riktig tidspunkt.

Oppdrag som er gjennomført skal som helt klare utgangspunkt honoreres. Myndighetenes tiltak har så langt ikke rammet bank- og finansvesen eller på annen måte gjort det vanskelig å gjennomføre betalinger. Det vil derfor være lite sannsynlig at force-majeure kan begrunne manglende betaling.

At en oppdragsgiver har fått reduserte inntekter som følge av force-majeure er noe annet. Det er helt og holdent oppdragsgivers ansvar, og fritar som den klare hovedregel ikke fra plikten til å betale for utført oppdrag.

Det er ekstra viktig nå å følge opp fakturaer som har forfalt til betaling å sende påminnelser til kunder, slik at du ikke er den kreditoren som blir glemt i en større bunke av ubetalte regninger. Send en vennlig mail, der du ber om at fakturaen betales.

Dersom du fremdeles ikke får betalt, kan det ofte anbefales å sende kravet til inkasso. Mange inkassotjenester er no-cure-no-pay, som betyr at det ikke koster deg noe å overlate kravet til inkasso, men inkassoselskapet tar renter og omkostningene dersom de klarer å drive inn kravet.

Siden mange oppdragsgivere har lite likviditet for tiden, kan en litt ydmyk tilnærming likevel være å anbefale. Prøv å finne gode mellomløsninger som dere begge kan leve med! Det er bedre å få noe betalt enn ingenting overhodet, og kanskje er dette en oppdragsgiver du kan tenke deg å samarbeide med i fremtiden.

Jeg ønsker å sikre meg bedre ved fremtidige oppdrag #

Få, om noen, kunne forutse omfanget og rekkevidden av Koronakrisen, og omfanget er heller ikke klart. Slike ekstraordinære hendelser er det dermed heller ikke enkelt å sikre seg mot: Det ville gi lite mening å avtale gode detaljer i for eksempel 2015 om regulering av et virusutbrudd i 2020.

En god avtale eller en god oppdragsbekreftelse kan imidlertid gi noe mer forutsigbarhet enn om ingenting er avtalt ved å oppstille noen generelle retningslinjer og rutiner/ prosedyrer.

For eksempel bør oppdragsgiver og oppdragstaker etablere kontakt så snart det inntrer en hendelse de selv mener er ekstraordinære. Dette bør man gjøre både for å avklare hvordan man skal forholde seg til oppdraget, og om man er enig i at det foreligger en ekstraordinær hendelse som påvirker oppdraget.

Er den ekstraordinære hendelsen langvarig, kan det være hensiktsmessig for begge parter å kansellere oppdraget mot delvis betaling (for det som allerede er utført). Er den ekstraordinære hendelsen kortvarig, kan det være mer hensiktsmessig å bare utsette leveransen. Gjennom god dialog mellom partene øker muligheten for å komme gjennom krisen med en løsning begge kan leve med.

Ring oss gjerne dersom du har et reelt dilemma du gjerne vil diskutere.

Jeg må være hjemme med barn - får jeg omsorgspenger? #

Omsorgspenger skal hindre inntektsbortfall når man må være hjemme med syke barn, eller barn som av andre grunner er forhindret fra å gå i barnehage eller på skole. De fleste skoler og barnehager er nå stengt, og dette kan gi rett til omsorgspenger for pass av barn (ut kalenderåret de fyller 12 år).

Som selvstendig næringsdrivende har du som utgangspunkt ikke rett til omsorgspenger før den 11. dagen du er hjemme med sykt barn (visse unntak for funksjonshemmede/ kronisk syke barn). Som ledd i Krisepakken har selvstendig næringsdrivende rett til omsorgspenger fra dag nummer fire. For flere detaljer om omsorgspenger, se NAVs temasider om omsorgspenger.

Arbeidstaker #

De fleste arbeidsgivere og arbeidstakere påvirkes av Korona, enten som følge av nedgang/ bortfall i oppdrag, endrede oppdrag, tiltak for smittevern, e.l. Vi har her forsøkt å samle kort og konsis informasjon om dine rettigheter i denne situasjonen.

Noen av rådene og lenkene er av generell art, og gjelder uavhengig av fagdisipliner/ næring.

Dersom du savner problemstillinger, er det fint om du sender oss en mail slik at vi holder informasjonen levende og oppdatert.

Jeg er blitt permittert! #

Arbeidsgiver har på visse vilkår rett til å permittere deg. Det betyr at du som arbeidstaker midlertidig løses fra både retten og plikten til å utføre arbeid for arbeidsgiver.

Permittering kan være hel eller delvis, dvs. at dersom du arbeider i en 100 % stilling, kan du f.eks. permitteres 50 %.

For at arbeidsgiver skal ha rett til å permittere deg – helt eller delvis – må det foreligge en saklig grunn. For mange arbeidsgivere er bortfall av oppdrag pga. Korona en slik saklig grunn.

Det er også et vilkår for permittering at det er tale om en midlertidig situasjon. Har behovet for deg som arbeidstaker opphørt på permanent basis, skal arbeidsgiver si deg opp i stedet for å permittere deg.

For ytterligere detaljer om permittering, se Advokatforeningens temaside om permittering og Advokatforeningens Q&A om permittering.

Arbeidsgivers lønnsplikt opphører i permitteringsperioden, og arbeidstaker får i stedet rett til dagpenger i denne perioden. Arbeidsgiver må likevel dekke arbeidstakers fulle lønn de første dagene (Arbeisdgiverperiode I). Denne perioden er normalt 15 dager.

Som ledd i Krisepakken er Arbeidsgiverperiode I redusert til to dager. Deretter inntrer en særskilt inntektssikringsperiode som gjelder i ytterligere 18 dager, hvor den permitterte mottar full lønn inntil 6G (tilsvarer ca. 600.000,-) fra staten. For de som ikke tjener over 6G betyr det i praksis full lønn de første 20 dagene.

Det er visse formkrav til varsel mv. fra arbeidsgiver, og arbeidstager må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. For dagpenger gjelder nå at man får 80 % av lønn opp til 3G (tilsvarer ca. 300.000,-) og 62,4 % for lønn mellom 3 og 6G (dvs. mellom ca. 300.000,- og 600.000,-).

NB: Permitteringsordningen omfatter også ansatte i eget AS, men det kan være særskilte regler for beregningen av dagpengene. Det er også et vilkår at det er fortsatt drift i selskapet, slik at det ikke er rom for å permittere alle ansatte 100 %.

Jeg er blitt sagt opp! #

Arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern for arbeidstakere er ikke endret som følge av Korona. Krav til drøftelse, oppsigelse, frister, begrunnelse mv. gjelder derfor like mye nå som tidligere. Og du vil ha krav på dagpenger etter utløp av oppsigelsesperioden, på samme måte som ellers.

I de tilfeller hvor Korona akutt fører til bortfall av oppdrag som fører til mindre behov for arbeidskraft, vil mest sannsynlig permittering være et mer aktuelt alternativ enn oppsigelse. Da slipper arbeidsgiver unna med kun to dager lønn før staten tar over ansvaret (se artikkel over).

Det kan imidlertid tenkes at nyansatte arbeidstakere som er i prøveperiode sies opp nå for å minimere arbeidsgivers risiko. Merk at kravene til saklig begrunnet oppsigelse fremdeles gjelder. Korona er ikke i seg selv en saklig begrunnelse, men må ha en påvirkning på virksomhetens forhold.

Hva innebærer det at jeg er pålagt karantene? #

Her er det viktig å skille mellom at arbeidsgiver oppfordrer til hjemmekontor og at man er pålagt karantene som følge av Helsedirektoratets vedtak.

Arbeidsgiver har en ganske vid styringsrett med hensyn til hvor de ansatte skal utføre sitt arbeid, så lenge det er innenfor arbeidsavtalen. Mange arbeidsgivere pålegger i dag sine ansatte hjemmekontor for å unngå at ansatte smitter hverandre på arbeidsplassen. Dette betyr ikke at du er pålagt karantene! Du har derfor en ganske stor bevegelsesfrihet. Du bør selvfølgelig unngå risikoadferd, og vi oppfordrer til å følge anbefalinger fra helsemyndigheter. Du har også rett til lønn.

Hjemmekarantene og hjemmeisolering er derimot myndighetspålagte tiltak for dem som er i risikosoner, eller har mistenkt/ påvist smitte. Da er det sterke begrensninger på hva du kan gjøre og hvor du kan bevege deg. Overtredelse kan være å anse som brudd på smittevernloven.

Rett/ plikt til å reise/ delta på arrangementer #

Før Koronoatiltakene slo til for fullt, var det mange som lurte på hvordan de skulle forholde seg til allerede planlagte bestilte reiser i inn- og utland til møter/ messer eller lignende. Med de reiserestriksjonene og oppfordringene til å unngå forsamlinger som nå foreligger, er denne problemstillingen langt mer avklart.

Selv om arbeidsgiver har vid styringsrett, kan ikke arbeidsgiver kreve at du opptrer i strid med myndighetspålagte tiltak. Og tilsvarende må du finne deg i at arbeidsgiver nå stanser det meste av planlagt reisevirksomhet.

Arbeidstaker og arbeidsgiver oppfordres til å følge med på oppdaterte råd og tiltak og forholde seg til disse.

I hvilken grad du har rett til forsikringsdekning eller refusjon i forbindelse med kanselleringer, avhenger av flere forhold, blant annet vilkårene ved kjøp av billett, forsikringsvilkår mv. Men som en generell veiledning, vil kanselleringer basert på myndighetspålegg lettere kunne gi opphav til refusjon enn når du selv velger å kansellere.

Syk #

Sykdom rammer fremdeles - enten det er Koronavirus eller andre alminnelige sykdommer. Her følger noe informasjon om rettigheter og plikter dersom du blir syk.

Forpliktelser dersom du selv er syk #

Dersom du selv rammes av Koronavirus eller mistenker at du er rammet, er det viktig at du følger med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets sider der det til enhver tid er oppdatert informasjon om regler og anbefalte prosedyrer.

Blant annet er personer som ankommer Norge fra utlandet pålagt karantene, det samme gjelder de som har hatt nærkontakt med smittede og personer som er eller mistenker at de er smittet. Det er heller ikke anledning til å overnatte på fritidseiendom utenfor hjemkommunen, selv om det kan virke forlokkende.

På Folkehelseinstituttets sider finner du kontaktinformasjon dersom du mistenker at du er syk, samt retningslinjer for karantene.

Leger kan nå sykmelde uten fysisk undersøkelse der det er mistanke om Korona, og det er heller ikke like strenge krav knyttet til sykmelding for å motta ytelser.

Rettigheter ved sykdom #

Dersom du er syk, har du rett til sykepenger i sykdomsperioden. Retten til sykepenger avhenger av om du er ansatt eller om du er selvstendig næringsdrivende.

Er du ansatt, har du rett på sykepenger som normalt. Arbeidsgiver dekker nå kun de første tre dagene (tidligere 16 dager), før NAV overtar ansvaret for utbetaling av sykepenger. For å få rett til sykepenger, må du vanligvis ha sykmelding, men her er det noe lempeligere regler om dagen.

Er du selvstendig næringsdrivende, har du tidligere vært avhengig av å tegne særskilt forsikring gjennom NAV for å ha rett til sykepenger de første sykedagene. I den nye Krisepakken er det nå enighet om at selvstendig næringsdrivende skal få rett til sykepenger fra dag 3 av fraværet, med samme dekningsgrad som etter tidligere regler.

Kontakt oss #

Du kan også kontakte våre rådgivere for å diskutere saken din nærmere:

 • Christian Wadahl Uhlen, advokat, christian@grafill.no
 • Benedicte Ebbesen Paulsen, seniorrådgiver, benedicte@grafill.no
 • Marianne Lind, seniorrådgiver, marianne@grafill.no

Grafills temaside om koronavirus og arbeidsliv