Designbrief


En designbrief skal konkretisere oppgaven som skal utføres. Den skal sette designprosjektet inn i en strategisk sammenheng og bygge opp under bedriftens forretningsstrategi og mål. En designbrief bør omfatte alle de følgende punktene, men beskrivelsens omfang under hvert punkt avhenger av prosjektets karakter.

1. Innledning

Her gir du en kort beskrivelse av hensikten med designbriefen.

2. Bakgrunnsinformasjon om bedriften

Bedriftens navn, adresse, telefon/faks/e-post, kontaktperson, antall ansatte, omsetning, resultat, økonomisk utvikling over tid, eierform, organisering (eierdrevet/organisasjonsdrevet), eksisterende produkter/tjenester, eksisterende markeder/kundegrupper, markedsføring/distribusjon. Har bedriften benyttet designer tidligere? I tilfelle, fortell hvilken designer, når samarbeidet fant sted og hva slags erfaringer du/dere gjorde.

3. Visjon og forretningsidé

Gjengi bedriftens overordnede visjon (den optimale/ ideelle måloppnåelsen for de som leder og arbeider i bedriften) og bedriftens forretningsidé (hvilken idé er forretningsdriften basert på?)

4. Forretningsstrategi

Denne strategien forteller om bedriftens misjon, langsiktige mål og strategier. Merkevare-, kommunikasjons- og designstrategi er delstrategier som bygger opp under bedriftens forretningsstrategi, og skal bidra til å formidle bedriftens kjerneverdier og identitet. Delstrategiene skal også bidra til at bedriften oppnår ønsket omdømme.

5. Bakgrunn for designprosjektet, mål og ambisjonsnivå

Her beskriver du bakgrunnen for det aktuelle designprosjektet. Hvorfor settes det i gang, hvilke konkrete mål har dere og hvor høyt er ambisjonsnivået? Det siste er viktig fordi det sier noe om hvor mange ressurser bedriften ønsker å legge i prosjektet, og dermed legger premisser for hvilket opplegg designbyrået foreslår for å møte de ønskene og behovene dere har.

6. Dagens image og posisjon i markedet

Hvilket image og hvilken posisjon har bedriften i markedet? Det er viktig at denne informasjonen er riktig. Er du usikker på den faktiske situasjonen, bør du gjennomføre en undersøkelse eller skrive at opplysningene du kommer med er ditt personlige inntrykk av situasjonen og at de ikke verifisert.

7. Ønsket image og posisjon

Hvilken image og posisjon ønsker bedriften å oppnå for fremtiden? Her kan dere bruke egne analyser som omfatter strategiske styrker, svakheter, problemer, begrensninger og usikkerheter, eller eksterne analyser som omfatter muligheter, trusler, trender og strategiske usikkerheter. Hvis dere ikke har gjennomført nødvendig forarbeid selv, kan Innovasjon Norge/ Norsk Designråd bistå i prosessen med å analysere merkevaren og utarbeide en merkevarestrategi for deg.

8. Krav til designerens kompetanse

Beskriv hvilke ønsker og behov dere har når det gjelder designer. Viktige kriterier kan være: Kreative evner, analytiske/ systematiske evner, gode kommunikasjonsevner, erfaring fra lignende prosjekter, kunnskap om bruk av spesielle produksjonsteknikker, bransjeefaring, spesielle IKT-kunnskaper, personlige egenskaper, språk, tegneteknikker, referanser, geografisk nærhet

9. Evalueringskriterier

En måte å evaluere tilbydere på, er å gå ut fra de kravene man stiller til designerens kompetanse, referanseprosjekter, forståelse av oppgaven og personlig kjemi.

10. Fremdriftsplan

Det bør settes opp en realistisk fremdriftsplan som tar hensyn til størrelsen på prosjektet. Er du usikker, kan du ta kontakt med Innovasjon Norge/ Norsk Designråd. Der treffer du rådgivere med erfaring fra mange forskjellige prosjekter i ulike størrelser.

11. Prosedyrer for godkjenning og beslutning

Viktig: Beslutningstakere i bedriften skal alltid være med i milepælsmøter for å godkjenne og ta avgjørelser underveis i prosessen. Alle involverte parter skal være informert om hvilke godkjennings- og beslutningsprosedyrer som gjelder.


Kilde: Designbasen